LNU > Støtteordninger > LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv > Lurer du på noe om LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv?

Lurer du på noe om LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv?

Her får du svar på det du lurer på om den nye støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv.

Gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv kan nasjonale og regionale organisasjoner søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til å lage aktivitet retta mot barn og unge. Lær mer om hvordan du kan søke støtte til et kult prosjekt eller en aktivitet, og om hvordan støtteordningen fungerer på hovedsiden til LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva menes med regionale organisasjoner? 

Med regionale organisasjoner, mener vi for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er registrert i Frivillighetsregisteret. En regional organisasjon kan også være en organisasjon som er registrert i flere fylker, men som ikke har aktivitet over hele landet. Innen idretten kan både kretsen og forbundet søke om støtte, forutsatt at dere er registrert i Frivillighetsregisteret. Det organisasjonsleddet som skal søke om støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv må ha eget organisasjonsnummer. 

Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. 

Hva regnes som ordinær drift?

Ordinær drift regnes som løpende, fast eller årlig (evt. annethvert år, for eksempel i forbindelse med valgkamp) oppgave eller arrangement. Prosjekter som inneholder organisasjonens ordinære drift vil normalt ikke få innvilget midler fra LNU Aktivitetsstøtta. 

Hvor mye penger kan vi søke om? 

Organisasjonene kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr i prosjektstøtte til frivillig aktivitet fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.  

Hva kan man søke om støtte til?

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket.

Det blir særlig lagt vekt på tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for å øke deres deltakelse. Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til økt mangfold i organisasjonen. Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner eller grupper vil være positivt i vurderingen av søknaden.

Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Når får vi svar på søknaden vår?

Dere får svar på søknaden cirka fire uker etter søknadsfristens utløp. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjedom forventet behandlingstid.

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også ofte et eget budsjett. 

I LNUs forvaltningsmanual står det at et prosjekt er: «et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor en spesifikk tids- og kostnadsramme. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller like på tidligere utført arbeid».

Kan vi søke om støtte til flere prosjekter?

Organisasjoner kan sende inn flere søknader både til samme frist og til samme prosjektår. Dersom man sender inn flere søknader til samme frist må organisasjonen skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget, ikke bindende.

Hva gjør vi hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Hva er Herreløs arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen Herreløs arv, som vi i LNU skal få lov til å forvalte på vegne av Kulturdepartementet.

Kontaktperson

  • Rine Holmsen

    Organisasjonsrådgiver, LNU Aktivitetsstøtta og LNU Kultur

    23 31 05 96
    rine@lnu.no

Topp