Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om LNU Aktivitetsstøtta? Kanskje vi har svaret her.

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva menes med regionale organisasjoner? 

Med regionale organisasjoner, mener vi for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er registrert i Frivillighetsregisteret. En regional organisasjon kan også være en organisasjon som er registrert i flere fylker, men som ikke har aktivitet over hele landet. 

Innen idretten kan både kretsen og forbundet søke om støtte, forutsatt at dere er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Det organisasjonsleddet som skal søke om støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv må ha eget organisasjonsnummer. 

Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte.

Hvordan søker vi?

Alle søknader til LNU Aktivitetsstøtta skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs systemer. Enkeltpersoner oppretter bruker for så å knytte seg til organisasjonen. 

Søknadsskjemaet finner dere under Søk her – Søknadsskjemaet. 

Dere finner kladd for søknadsskjema nederst på hovedsiden om støtteordningen. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

Her kan du lese mer om hvordan man søker om støtte.

Søknader dere har fått innvilget tidligere er tilgjengelig i LNUs gamle søknadsportal fram til utgangen av mars 2020. Deretter vil alle uavsluttede saker overføres den til nye søknadsportalen. Tidligere søknader som er avsluttet/avslått/trukket/ikke levert vil ikke være tilgjengelig for søkere etter utgangen av mars 2020.

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett. 

LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

Hva er ordinær drift?

Aktiviteter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et prosjekt.

Hva er definisjonen for nedsatt funksjonsevne?

LNU benytter følgende definisjon for nedsatt funksjonsevne: tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Hva kan man søke om støtte til?

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket.

Det blir særlig lagt vekt på tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for å øke deres deltakelse. Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til økt mangfold i organisasjonen. Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner eller grupper vil være positivt i vurderingen av søknaden.

Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Her er en oversikt og beskrivelse av prosjektene som mottok støtte våren 2019.

Kan vi sende inn flere søknader?

Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nr to blir innvilget.

Det er i tillegg mulig å levere søknader i både hovedrunden og i restmiddelrunden samme år.

LNU har mulighet til å innføre et tak på hvor mange søknader en organisasjon kan levere til samme frist. Dette skyldes at det noen år er mindre midler til utdeling, og det er lite trolig at en organisasjon vil få innvilget penger til mer enn ett prosjekt det året.

Taket i 2020 er satt til 2 søknader fra hver organisasjon til hver søknadsfrist. Det hender flere ledd i samme organisasjon leverer søknader til samme frist. Hvert ledd teller som en unik søker, så hvert ledd kan levere inntil to søknader hver.

Kan vi søke til for- og hovedprosjekt?

Som retningslinjene er nå er det ikke rom for å innvilge støtte til hovedprosjekt dersom man også mottar midler til forprosjektet.

Hvis for- og hovedprosjekt foregår i to ulike kalenderår vil det bryte med punkt 6 i retningslinjene om at prosjekter som får støtte ikke kan gå over mer enn ett kalenderår, ettersom hovedprosjektet ses som en forlengelse av aktiviteten. Dessuten kan hovedprosjektet ofte anses som en videreføring av aktivitet organisasjonen driver med fra før, og regnes som ordinær drift. Hvis begge prosjektene gjennomføres i samme kalenderår anbefaler vi at dere slår dem sammen og søker til ett stort prosjekt i stedet for to prosjekter, slik at ordinær drift ikke kan være til hinder for å få penger til å gjennomføre hoveddelen av aktivitetene som er planlagt.

Kan vi søke om støtte til innkjøp av utstyr?

Støtteordningen innvilger først og fremst midler til aktiviteter for barn og unge. Prosjekter som kun går ut på å kjøpe utstyr til organisasjonen vil ikke innvilges, da dette i seg selv ikke skaper aktivitet. 

I prosjekter hvor aktivitet for barn og unge er i fokus, og innkjøp av utstyr er nødvendig for å gjennomføre de planlagte aktivitetene, kan dette settes opp i budsjettet. Det er viktig at dere da viser hvorfor dette innkjøpet er viktig for aktiviteten, og hvorfor dere skal kjøpe utstyr framfor å leie det. Ved innkjøp av utstyr som kan brukes utover prosjektperioden må dere vise i søkanden en plan for videre bruk av utstyret etter at prosjektet er avsluttet.

Kan vi søke om støtte til honorar/lønn?

Ja, dette kan inngå i budsjettpostene dere søker om støtte til. Men for at dette kan godkjennes er det viktig at dere presiserer hvem som skal ha lønn/honorar (hvilken rolle vedkommende har for prosjektet), hvor mye skal vedkommende ha, hvilken oppgave og ansvar har vedkommende, og hvor mye tid er det beregnet at vedkommende skal bruke på prosjektet. Få også fram i søknaden hvorfor dette er viktig for prosjektets gjennomføring. 

Tildelingsutvalget vil vurdere hvorvidt lønna/honoraret virker rimelig for jobben som skal gjøres og prosjektets gjennomføring.

Kan vi legge arrangementet vårt til hotell med overnatting?

Ja, hotellopphold kan godkjennes ved arrangementer. Men tildelingsutvalget tar alltid dette punktet til vurdering da det ofte utgjør en stor budsjettpost, og vi ønsker å holde slike kostnader på et så lavt nivå som mulig. De fleste av våre søkere pleier å overnatte på skoler og andre billigere løsninger. Men det betyr ikke at utvalget ikke kan innvilge støtte til hotell i det hele tatt så lenge det er godt begrunnet og dere viser hvorfor det er nødvendig for prosjektets gjennomføring, målgruppa eller prosjektets måloppnåelse. Vi ønsker ikke at en stor del av totalpotten skal gå til å dekke hotellopphold på arrangementer – vi ønsker mest mulig aktivitet for barn og unge rundt i Norges organisasjoner. 

Dersom organisasjonen kunne gjennomført samme prosjekt med et rimeligere alternativ for overnatting, er det dumt om mye penger går til nettopp dette. Så for å «rettferdiggjøre» valg av hotellopphold er det viktig at dere sier noe om hvorfor dette eventuelt er viktig for gjennomføringen av prosjektet, og særlig hvis hotell er eneste muligheten for at prosjektet kan gjennomføres.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter at søknaden er sendt inn.

Det er tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta som gjør vedtak om støtte. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra organisasjonene som faller inn under støtteordningen og en representant fra LNUs styre. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene.

Når får vi svar på søknaden?

LNU forsøker generelt å ha en behandlingstid på fire uker etter søknadsfristens utløp. Men vi har erfart at vi ikke klarer å overholde denne tiden når det kommer inn over 100 søknader som det gjerne gjør til LNU Aktivitetsstøtta. I tillegg kan ferieavvikling i forbindelse med jul og påske forlenge behandlingstiden. Men saksbehandler vil like etter fristens utløp sende melding til alle søkere med forventet behandlingstid dersom vi ser at fire uker blir for liten tid til at vi kan gi alle søknadene en forsvarlig og rettferdig behandling

Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis?

Fra søknaden er levert til søknadsfristen går ut kan dere foreta endringer i søknaden selv.

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses etter at søknadsfristen har gått ut, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet?

For prosjekter som har mottatt mer enn 100 000 kroner skal det gjennomføres prosjektrevisjon (ISA850) av en godkjent, registrert revisor. Revisorattesten skal lastes opp som vedlegg til rapporten sammen med det signerte prosjektregnskapet som ble sendt til revisor. 

For prosjekter som mottar inntil 100 000 kroner kan organisasjonen selv velge om de vil levere revisorattest og signert prosjektregnskap (som forklart over), eller et skyggeregnskap hvor alle inntekter og kostnader som inngår i prosjektet kommer fram. Skyggeregnskap skal føres i en fast mal fra LNU.

Organisasjonene kan benytte inntil 10 000 kroner av tilskuddet til revisjon.

Hvor finner vi mal til skyggeregnskap?

LNU har en mal for skyggeregnskap som skal benyttes når skyggeregnskap leveres sammen med rapport. Malen for dette kan du laste ned fra hovedsiden om støtteordningen, og du finner den nederst på siden under  overskriften «Last ned filer», mellom quizen og kontaktperson for støtteordningen.

Hva er Herreløs arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen Herreløs arv, som LNU forvalter på vegne av Kulturdepartementet.

Kontaktperson

  • Cennet Sener

    Organisasjonsrådgiver, LNU Kultur og LNU Aktivitetsstøtta

    cennet@lnu.no

Topp