Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på det du lurer på om den nye støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv.

Gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv kan nasjonale og regionale organisasjoner søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til å lage aktivitet retta mot barn og unge.

Finn ut hvordan du kan søke støtte til et kult prosjekt eller en aktivitet og hvordan støtteordningen fungerer på hovedsiden til LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva menes med regionale organisasjoner? 

Med regionale organisasjoner, mener vi for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er registrert i Frivillighetsregisteret. En regional organisasjon kan også være en organisasjon som er registrert i flere fylker, men som ikke har aktivitet over hele landet. 

Innen idretten kan både kretsen og forbundet søke om støtte, forutsatt at dere er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Det organisasjonsleddet som skal søke om støtte gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv må ha eget organisasjonsnummer. 

Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte. Dersom organisasjonsleddet mottar midler fra Frifond er det å regne som lokallag og kan ikke motta midler fra LNU Aktivitetsstøtta.

Hvordan søker vi?

Alle søknader til LNU Aktivitetsstøtta skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs systemer. Hvis dere ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet, så vil saksbehandler opprette en bruker til dere. Dette kan ta et par dager, men når det er nært på søknadsfrist vil det gjøres i løpet av kort tid innen normal arbeidstid.

Etter at dere har fått registrert en bruker, kan dere gå videre til LNUs søknadsportal og begynne på søknaden. Dere finner kladd for søknadsskjema nederst på hovedsiden om støtteordningen. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett. 

LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

Hva er ordinær drift?

Dette er en prosjektstøtteordning. Det vil si at aktiviteter som kan få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et prosjekt.

Hva er definisjonen for nedsatt funksjonsevne?

LNU benytter følgende definisjon for nedsatt funksjonsevne: tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. 

Kan vi sende inn flere søknader?

Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nr to blir innvilget.

Det er i tillegg mulig å levere søknader i både hovedrunden og i restmiddelrunden samme år.

Hvor mye penger kan vi søke om?

Organisasjonene kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr i prosjektstøtte til frivillig aktivitet fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.  

Hva kan man søke om støtte til?

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket.

Det blir særlig lagt vekt på tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for å øke deres deltakelse. Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til økt mangfold i organisasjonen. Samarbeidsprosjekter på tvers av flere organisasjoner eller grupper vil være positivt i vurderingen av søknaden.

Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Når får vi svar på søknaden vår?

Dere får svar på søknaden cirka fire uker etter søknadsfristens utløp. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

NB: for tildelingsrunden med frist 1. desember vil dere ikke få svar på søknaden før på nyåret pga jul og ferieavvikling. Vi har som mål å sende ut alle vedtakene i løpet av uke 3. 

Kan vi søke om støtte til flere prosjekter?

Organisasjoner kan sende inn flere søknader både til samme frist og til samme prosjektår. Dersom man sender inn flere søknader til samme frist må organisasjonen skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget, ikke bindende.

Hva gjør vi hvis vi må endre på prosjektet underveis?

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Hva er de vanligste grunnene til avslag på søknader?

De tre hovedgrunnene for avslag som gikk igjen mest i første tildelingsrunde var:

  • Aktivitetene regnes som ordinær drift – aktivitetene som skal gjennomføres er løpende, faste eller gjentakende for organisasjonen. Dette bryter med kriteriet om at prosjektet må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Jf. punkt 3 i retningslinjene.
  • Prosjektperioden går utover kalenderåret – dersom ikke annet er avtalt må tiltaket være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret. Jf. punkt 6 i retningslinjene. Om det er en god grunn til at prosjektet må gå over i påfølgende år kan dette presiseres i søknaden, og det kan bes om at det gjøres et unntak. Prosjekter kan heller ikke starte opp før søknaden er sendt inn.
  • For svak søknad – det er viktig at søknadene gjør godt rede for prosjektet og dets gjennomføring. Saksbehandler skal ikke hente inn mer informasjon etter at søknaden er levert. Derfor er det viktig at dere beskriver aktivitetene som skal gjennomføres godt, lager en tydelig tidsplan for gjennomføringen av de ulike delene av prosjektet, og lager et reflektert budsjett. Send gjerne en kladd på søknaden til saksbehandler for veiledning i god tid før søknadsfristen.

Kan vi søke om støtte til honorar/lønn?

Ja, dette kan inngå i budsjettpostene dere søker om støtte til. Men for at dette kan godkjennes er det viktig at dere presiserer hvem som skal ha lønn/honorar (hvilken rolle vedkommende har for prosjektet), hvor mye skal vedkommende ha, hvilken oppgave og ansvar har vedkommende, og hvor mye tid er det beregnet at vedkommende skal bruke på prosjektet. Få også fram i søknaden hvorfor dette er viktig for prosjektets gjennomføring. 

Tildelingsutvalget vil vurdere hvorvidt lønna/honoraret virker rimelig for jobben som skal gjøres og prosjektets gjennomføring. 

Kan vi legge arrangementet vårt til hotell med overnatting?

Ja, hotellopphold kan godkjennes ved arrangementer. Men tildelingsutvalget tar alltid dette punktet til vurdering da det ofte utgjør en stor budsjettpost. De fleste av våre søkere pleier å overnatte på skoler og andre billigere løsninger. Men det betyr ikke at utvalget ikke kan innvilge støtte til hotell i det hele tatt så lenge det er godt begrunnet og dere viser hvorfor det er nødvendig for prosjektets gjennomføring. Vi ønsker ikke at en stor del av totalpotten skal gå til å dekke hotellopphold på arrangementer – vi ønsker mest mulig aktivitet for barn og unge rundt i Norges organisasjoner. 

Dersom organisasjonen kunne gjennomført samme prosjekt med et rimeligere alternativ for overnatting, er det dumt om mye penger går til nettopp dette. Så for å «rettferdiggjøre» valg av hotellopphold er det viktig at dere sier noe om hvorfor dette eventuelt er viktig for gjennomføringen av prosjektet, og særlig hvis hotell er eneste muligheten for at prosjektet kan gjennomføres. 

Hva er Herreløs arv?

Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen Herreløs arv, som LNU forvalter på vegne av Kulturdepartementet.

Kontaktperson

Topp