Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Her kan du også laste ned retningslinjene for LNU Aktivitetsstøtta. 

Retningslinjer for støtte til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge.

Vedtatt av styret i LNU 13. desember 2019.

 1. Målet for støtteordningen

Formålet med denne støtteordningen er å:

 • Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene
 1. Målgruppe for støtteordningen

Nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonene må være registrert i frivillighetsregisteret.

 1. Beskrivelse av hvilke typer tiltak som kan få støtte

Nasjonale og regionale tiltak som bidrar til å nå formålet med ordningen kan innvilges støtte.

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.

Søknadsbeløp er minimum 50 000 kroner og maksimum 400 000 kroner per prosjekt.

Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen til tiltaket. Barn og unge er definert som personer under 26 år.

 1. Beskrivelse av hvilke typer tiltak som ikke kan få støtte

Ordningen gir ikke støtte til rene kulturkonsum-prosjekter. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.

Ordningen støtter ikke følgende ordinære administrasjonskostnader: husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer.

 1. Prioritering av søknader

Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. Videre prioriteres søknadene etter følgende prinsipper:

 • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet.
 • Søknader som bidrar til økt mangfold i organisasjonen.
 • Samarbeidsprosjekter med flere organisasjoner/grupper.

En organisasjon har anledning til å søke støtte til flere ulike prosjekter samme år. Det anbefales da at organisasjonen prioriterer prosjektene. Denne prioriteringen vil ikke være bindende for tildelingsutvalget, kun veiledende.

LNU kan fastsette et maks antall søknader en organisasjon kan levere til en søknadsfrist. Dette skal i så fall formidles tydelig i forbindelse med utlysning av søknadsfristen.

Selv om en søknad faller innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert å få tilsagn. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.

LNU kan fastsette temaer som vil særskilt prioriteres. Slike prioriterte temaer skal gjøres kjent i god tid før søknadsfristene.

 1. Formelle krav til søknaden og søknadsfrister

Hovedsøknadsfristen er 15. november for tiltak med oppstart påfølgende år.

75% av midlene til utdeling settes av til hovedrunden, men resterende deles ut i en restmiddelrunde med søknadsfrist 15. mars påfølgende år. Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Prosjektene må være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret. Prosjektet kan, etter avtale med LNU, følge skoleåret. Prosjektperiodene kan ikke vare over 12 måneder.

Utlysning av søknadsfristene vil skje på LNU sine nettsider, nyhetsbrev og i sosiale media. Utlysningen vil og sendes til relevante paraplyorganisasjoner.

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs elektroniske søknadsportal.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat. Tidsplan for gjennomføringen av prosjektet.
 • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU.
 1. LNUs behandling av søknaden

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfristene 15. november og 15. mars. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadssystemet. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.

Tildelingsutvalget for ordningen består normalt av 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene. Minst ett av utvalgsmedlemmene skal være fra organisasjoner som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne.  

Vedtak om støtte fattes av tildelingsutvalget.

 1. Signering av tilsagnsbrev

Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søkndasportalen av daglig leder innen 4 uker. Dersom tilsagnsbrevet ikke er signert innen fristen kan tilsagnet bortfalle.

Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at organisasjonen har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger.

 1. Krav til rapportering, inkl. regnskap

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn elektronisk sluttrapport og regnskap for tiltaket innen 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet. Dersom ikke annet er avtalt, må tiltaket være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret. Rapport med regnskap skal være levert innen 1. mars påfølgende år.

Dersom prosjektet innebærer at det er laget noe form for materiell (metodehefter, film, brosjyrer e l), må dette legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU.

Regnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i prosjektet, også inntekter og utgifter som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.

Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag.

Prosjekter som mottar mer enn 100 000 kroner skal levere særskilt revisjonsattest (etter ISA 805). Revisjonen skal foretas av en godkjent, registrert revisor, og revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Det skal avgis revisjonsberetning og konklusjon med høy grad av sikkerhet. 

For prosjekter som mottar inntil 100 000 kroner kan søker velge om de skal levere en revisjonsattest eller om de skal levere et detaljert skyggeregnskap i LNUs mal. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet.

 Organisasjonene kan benytte inntil 10 000 kroner av tilskuddet til prosjektrevisjon.

 1. Endringer i tiltaket

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes, og søknad om omdisponering skal leveres elektronisk i søknadsportalen.

Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU.

 1. Falske opplysninger

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller organisasjonen, vil LNU anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag.

 1. LNUs rett til innsyn og tilgang til resultater

LNU vil besøke enkelte tiltak etter nærmere avtale.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

Kulturdepartementet og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene.

 1. Tilbakeholdelse av midler

LNU forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det er mistanke om at organisasjonen har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag.

Tilskuddet gis under forutsetning av at rapporteringen på denne, og eventuelt andre støtteordninger av LNU, blir godkjent. Mangelfull rapportering på tidligere prosjekter gir LNU rett til å holde tilbake tilsagnsbeløp.

 1. Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen, kan LNU kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt fra organisasjonen.

 1. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg.

Kontaktpersoner

Topp