Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Her kan du også laste ned retningslinjene for Aktivitetsstøtta – herreløs arv. 

Vedtatt av styret i LNU 17. oktober 2021. 

1. Formålet med støtteordningen 

Formålet med denne støtteordningen er å gi prosjekttilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge, frivillig virksomhet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. Det er et mål å 

  • Øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.  
  • Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner. 
  • Stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene. 

2. Søknadssum 

Søknadsbeløp er minimum 50 000 kroner og maksimum 300 000 kroner per prosjekt.

3. Søknadsfrister  

Søknadsfristen er 15. november for prosjekt med oppstart påfølgende år. 

4. Hvem kan få støtte  

Nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge kan søke om midler. Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret.  

5. Hva kan få støtte

Nasjonale og regionale prosjekt som bidrar til å nå formålet med ordningen (se punkt 1) kan innvilges støtte. 

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.  

Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen til prosjektet, og målgruppen må delta aktivt i prosjektets aktiviteter. Barn og unge er definert som personer under 26 år.  

6. Hva kan ikke få støtte 

  • Kulturkonsum. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.  
  • Ordinære administrasjonskostnader som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer. 
  • Mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, vil bli nedprioritert eller avvist. 

7. Prioritering av søknader 

Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres.  
Videre prioriteres søknadene etter følgende kriterier: 

  • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet. 
  • Søknader som bidrar til bred deltakelse og økt mangfold i organisasjonen. 

Hver søker kan motta støtte til inntil ett prosjekt hvert år. Hvis flere ledd i en organisasjon søker om støtte, teller hvert ledd som en unik søker. 

Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilsagn. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.  

8. Formelle krav til søknaden  

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Prosjektene må være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret. Prosjektet kan, etter avtale med LNU, følge skoleåret. Prosjektperioden kan ikke overstige 12 måneder. 

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal.  

Søknaden skal inneholde: 

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat. 
  • Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner, skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU. 

9. LNUs behandling av søknaden 

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. 

Vedtak fattes av saksbehandler, som i tvilstilfeller sender søknaden til behandling i tildelingsutvalget. Saksbehandlers forslag til prioritering av søknader skal sendes til tildelingsutvalget til orientering før saksbehandler fatter vedtak. Da har utvalget mulighet til å be om at søknader tas opp til særskilt behandling.  

Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene. Minst ett av utvalgsmedlemmene skal være fra organisasjoner som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne.   

10. Signering av tilsagnsbrev 

Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter tilsagnet er gitt. Dersom tilsagnsbrevet ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle. 

11. Krav til rapportering, inkl. regnskap 

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn elektronisk sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.  

Dersom prosjektet innebærer at det er laget noe form for materiell (metodehefter, film, brosjyrer e l), må dette legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

Prosjektregnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i prosjektet, også inntekter og utgifter som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.  

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag. 

12. Endringer i prosjektet 

Dersom organisasjonen ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Det er mulig å omdisponere inntil 20% av tilskuddet så lenge det er i tråd med formålet med støtteordningen (se punkt 1), retningslinjene og målet med prosjektet. . Eventuell omdisponering av mer enn 20 % av tilskuddet må klareres med LNU i forkant av at pengene brukes, og søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen. 
 
13. LNUs rett til innsyn  

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.  

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

Kulturdepartementet og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene. 

14. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler 

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren, vil LNU anse at eventuell støtte er gitt på falskt grunnlag. 

LNU har rett til å holde tilbake støtte dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag. Dersom slik mistanke bekreftes, kan vedtak om støtte bortfalle.  

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen, kan LNU kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt fra søkeren. 

Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU.  

15. Klageadgang 

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg.  

Kontaktpersoner

Topp