ForsidenStøtteordningerLNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arvSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv? Her er en rask guide.

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning for regionale og nasjonale organisasjoner, og prosjekter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Her kan du lese mer om hvem som kan søke støtte fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn, og de må gjennomføres i løpet av kalenderåret det gis støtte til. De må være avsluttet innen 31. desember med mindre noe annet er avtalt. Det kan kun bevilges støtte til ett kalenderår av gangen.

Søknadsfrister 

Det er to tildelingsrunder hvert år. Søknadsfristene er 15. november 2018 og 1. mai 2019. Søknadsportalen åpner for søknader cirka seks uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene. I begge disse tildelingsrundene deles det ut midler til prosjekter som skal gjennomføres i 2019.

Slik søker du om støtte

Les retningslinjene nøye først. Dersom søknaden deres ikke er innenfor retningslinjene, eller områdene støtteordningen gjelder for, vil dere ikke få støtte til prosjektet. 

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. Dersom organisasjonen ikke har bruker til portalen kan dere registrere dere i dette skjemaet. Registrering av ny bruker må skje innen kl 16 den dagen det er søknadsfrist. 

Velg Støtteordninger fra toppmenyen og klikk på støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Fyll ut søknadsskjemaet. Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på. Ta kontakt med saksbehandler om dere ønsker veiledning i søknadsprosessen.

Det ligger et kladdeskjema for søknaden nederst på hovedsiden om støtteordningen. Det kan være lurt å bruke dette først, for så å lime inn svarene i søknadsskjemaet i portalen. Dersom man er inaktiv i søknadsportalen i mer enn en halv time vil man automatisk bli logget ut, og arbeidet man har gjort blir ikke lagret. Når søknaden først er levert i søknadsportalen kan man ikke gjøre endringer på den, så det kan være greit å kladde utenfor portalen først. 

Det skal lages et budsjett/en finansieringsplan med oversikt over alle utgifter og inntekter som berører prosjektet. Dersom prosjektet har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som skal ønskes finansiert gjennom midlene man søker om fra LNU.

Her kan dere lese saksbehandlers tips til søknadsskrivingen.

Husk å levere søknaden. Det holder ikke bare å lagre og lukke. Det er først når du trykker på send og får e-post om at søknaden er mottatt at du har levert søknaden. Dersom søknaden kommer inn i systemet etter søknadsfristen, vil den bli behandlet ved neste søknadsfrist.

Dere kan når som helst logge inn på din side og se hvordan det går med søknaden(e) dere har levert. Kontaktpersonen for søknaden vil motta e-post etterhvert som den blir behandlet. 

Behandling av søknaden

LNU forsøker generelt å ha en behandlingstid på fire uker etter søknadsfristens utløp. Men vi har erfart at vi ikke klarer å overholde denne tiden når det kommer inn over 100 søknader som det gjerne gjør til LNU Aktivitetsstøtta. I tillegg kan ferieavvikling i forbindelse med jul og påske forlenge behandlingstiden. Men saksbehandler vil like etter fristens utløp sende melding til alle søkere med forventet behandlingstid dersom vi ser at fire uker blir for liten tid til at vi kan gi alle søknadene en forsvarlig og rettferdig behandling.

Alle søknadene vil bli vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre. Det er tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget består av fem medlemmer, inkludert utvalgsleder som representerer LNUs styre. De andre medlemmene er representanter fra organisasjoner i støtteordningens målgruppe, hvorav minst et medlem skal være fra en organisasjon som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Søkere vil få beskjed på e-post og i søknadsportalen når søknaden er ferdigbehandlet.

For 2019 er følgende organisasjoner representert i tildelingsutvalget:

  • (utvalgsleder og LNU-styrets representant)
  • Acta – barn og unge i Normisjon
  • Press
  • Norges Handikapforbunds Ungdom
  • DNT

Etter behandling av søknaden

Får man innvilget støtte må et akseptskjema signeres elektronisk av daglig leder og styreleder (som må være to forskjellige personer) senest fire uker etter at vedtaket sendes til søker. Kanskje har de to personene koder for signering aktivert i søknadsportalen fra tidligere hvis de har signert akseptskjema på andre søknader før. Da kan man bare logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt. 

Hvis de to ikke har aktive koder blir det opprettet nye kodebrev som sendes i posten til den adressen vedkommende er registrert med i portalen. Koden som står i brevet må tastes inn når man godkjenner vilkårene. Det er viktig å lese både akseptskjemaet og tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer av disse. 

Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «meldinger» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet skal gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering (egen knapp under søknad), eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt. Ta gjerne kontakt med saksbehandler før dere leverer en klage, så kan dere få veiledning og oppklare spørsmål. 

Rapportering

Alle prosjekter som har mottatt støtte skal levere rapport og regnskap gjennom søknadsportalen senest to måneder etter prosjektet er avsluttet.

Det finnes et word-dokument som kan brukes som kladdeskjema ved rapportskriving, og det finner du for nedlasting nederst på  hovedsiden om støtteordningen.

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd på over 100 000 kroner må levere særskilt revisjonsattest av registrert/statsautorisert revisor etter gjeldende standarder for prosjektrevisjon. Denne må skannes inn og lastes opp i søkeportalen ved rapportering sammen med signert prosjektregnskap (det som revisor mottok). En særskilt revisjonsattest skal være etter standard ISA 805. 

Prosjekter som mottar tilskudd på under 100 000 kroner i året kan velge å levere særskilt prosjektrevisjon eller levere utfyllende skyggeregnskap og la prosjektet inngå i organisasjonens årsregnskap. LNUs mal for skyggeregnskap skal benyttes, og den kan lastes ned nederst på denne siden.

LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for LNU Aktivitetsstøtta.

Materiell som produseres som en del av prosjektet skal legges ved rapporten elektronisk eller sendes til LNU per post.

Last ned filer

Kontaktperson

Topp