ForsidenStøtteordningerAktivitetsstøtta – Herreløs arvSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom Aktivitetsstøtta - Herreløs arv? Her er en rask guide.

Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden. 

Søknadsfrister 

Søknadsfristen er 15.mars for prosjekter med oppstart påfølgende år. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoen. 

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i portalen. En enkeltperson oppretter en bruker og knytter seg deretter til den ønskede organisasjonen. En bruker kan være koblet til flere organisasjoner, så man trenger ikke å opprette flere brukere. 

Når dere er innlogget i søknadsportalen velger dere «Søk her» fra toppmenyen og klikk på støtteordningen «Aktivitetsstøtta – Herreløs arv», og deretter «Søknadsskjema».

Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som skal lese søknaden og ikke kjenner prosjektet fra før får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på. 

Nederst på denne siden finner du også en lenke til et Word-dokument som kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU Aktivitetsstøtta.

Her kan dere lese saksbehandlers tips til søknadsskrivingen.

Behandling av søknaden

Alle søknadene vil bli vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

Det er saksbehandler som behandler søknadene, hvor tildelingsutvalget behandler tvilstilfeller. Tildelingsutvalget får tilsendt saksbehandlers forslag til prioritering til orientering før vedtak fattes. 

LNU forsøker generelt å ha en behandlingstid på fire uker etter søknadsfristens utløp. Saksbehandler vil like etter fristens utløp sende melding til alle søkere med forventet behandlingstid dersom vi ser at fire uker blir for liten tid til at vi kan gi alle søknadene en forsvarlig og rettferdig behandling.

Etter behandling av søknaden

Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. BankID blir brukt ved signering. 

Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer av disse. 

Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt. Ta gjerne kontakt med saksbehandler før dere leverer en klage, så kan dere få veiledning og oppklare spørsmål. 

Rapporten

Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Det finnes et word-dokument som kan brukes som kladdeskjema ved rapportskriving, og det finner du for nedlasting nederst på hovedsiden om støtteordningen.

LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for LNU Aktivitetsstøtta.

Materiell som produseres som en del av prosjektet skal legges ved rapporten elektronisk eller sendes til LNU per post.

Last ned filer

Kontaktperson

Topp