LNU > Støtteordninger > LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv > Slik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom LNU Aktivitetsstøtta - Herreløs arv? Her er en rask guide.

LNUs elektroniske søknadsportal åpnes i midten av januar for søkere til støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Den første søknadsfristen er 1. mars. Her kan du lese mer om hvem som kan søke støtte fra LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn, og de må gjennomføres i løpet av kalenderåret det gis støtte til. De må være avsluttet innen 31. desember med mindre noe annet er avtalt. Det kan kun bevilges støtte til ett år av gangen.

Hvordan søker vi om støtte?

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal.

Velg Støtteordninger fra toppmenyen og klikk på støtteordningen LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv arv. Søknadsportalen åpnes for å sende inn søknader cirka seks uker før søknadsfristen. Les retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden. Det er kun prosjekter som er innenfor retningslinjene som kan få støtte til prosjekter gjennom LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv. Retningslinjene finner du nederst på denne siden. Ta kontakt med kontaktpersonen nederst på denne siden eller saksbehandleren deres om dere ønsker veiledning i søknadsprosessen.

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse med mål, hvilke prosjektaktiviteter som skal gjennomføres, en tidsplan og en oversikt over ønskede resultater. Det skal lages et budsjett/en finansieringsplan med oversikt over alle utgifter og inntekter som berører prosjektet. Dersom prosjektet har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU.

Når er søknadsfristen? 

Den første søknadsfristen i 2017 er satt til 1. mars. Søknadsportalen åpner for søknader cirka seks uker før fristen. 

Når og hvordan behandles søknaden?

Søkere vil få svar på søknaden cirka fire uker etter søknadsfristens utløp. Alle søknadene vil bli vurdert opp mot hverandre og ut i fra retningslinjene. Får man innvilget støtte må et akseptskjema signeres elektronisk av daglig leder og styreleder senest fire uker etter at søknaden har blitt innvilget. Søkere vil få beskjed på epost og i søknadsportalen når søknaden er ferdigbehandlet.

Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket.

Det er tildelingsutvalget for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget består av fem medlemmer, inkludert utvalgsleder som representerer LNUs styre. De andre medlemmene er representanter fra organisasjoner i støtteordningens målgruppe, hvorav minst et medlem skal være fra en organisasjon som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Utvalget består idag av:

  • Hyperion (utvalgsleder)
  • Mental Helse Ungdom
  • Ung diabetes
  • Søndagsskolen
  • Press

Hvordan leverer vi rapport etter at vi har gjennomført prosjektet?

Alle prosjekter som har mottatt støtte skal levere rapport og regnskap gjennom søknadsportalen senest to måneder etter prosjektet er avsluttet.

Organisasjonen kan velge om de leverer særskilt revisjonsattest for prosjektet eller om prosjektet skal inngå i revisjonen av organisasjonens årsregnskap. Dersom organisasjonen velger å ikke levere særskilt revisjonsattest skal det leveres et utfyllende regnskap i et standardskjema. Det ligger nederst på denne siden.

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og det går inn i neste utdelingspott for LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv.

Materiell som produseres som en del av prosjektet skal legges ved rapporten elektronisk eller sendes til LNU per post.

Kontaktperson

Topp