ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonRestmidler og frister for bruk av midler fra Frifond organisasjon

Restmidler og frister for bruk av midler fra Frifond organisasjon

LNU har fått mange spørsmål fra organisasjonene om problemstillinger knyttet til frister og bruk av midler fra Frifond organisasjon, nå som muligheten for aktivitet i lokallagene er begrensa. Her forsøker vi å svare på spørsmålene fra sentralleddene, samt gi anbefalinger om hva som kan gjøres.

Frister

Mange organisasjoner har tatt kontakt med oss og sagt ifra om at lokallagene deres har restmidler igjen som de ikke får brukt opp i år, på grunn av liten aktivitet som en følge av koronarestriksjonene. Restmiddelbeløpene er høyere enn vanlig, og mange frykter de må betale beløpene tilbake til LNU på grunn av manglende aktivitet.  

Vi ønsker å la organisasjonene beholde restmidlene, slik at lokallagene er godt rusta for aktivitet i 2021. Likevel er det viktig at det gjøres på en god og oversiktlig måte, slik at sentralleddet har full oversikt over størrelsen på restmidler og utdelte midler i organisasjonen.  

Slik behandler dere i sentralleddene restmidlene i lokallagene

I henhold til LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon, er aller siste frist for bruk av 2019-midlene i lokallagene 31.12.20. Sentralleddet i organisasjonene kan ikke dele ut nye midler til lokallag i 2020 før de har fått bekreftet at midler fra 2019 enten er brukt opp eller tilbakebetalt til sentralleddet. Derfor setter de fleste organisasjonene sin egen interne frist for når 2019-midler skal være brukt opp i lokallagene, en dato som er innenfor LNUs frist. 

For at organisasjonen skal kunne beholde restmidlene fra 2019 til bruk i lokallagene, må dere gjøre følgende:  

 1. Lokallagene må levere rapport(er) til sentralleddet på midlene de har fått tildelt i 2019, og oppgi eventuelle restbeløp.  
 2. Sentralleddet behandler rapportene og krever tilbake eventuelle restbeløp. Lokallagene betaler tilbake restmidlene til sentralleddet.  
 3. Kontaktperson i sentralleddet sender en melding til saksbehandler i LNU og ber om å få overføre det totale restbeløpet til utdeling i 2020. 
 4. Saksbehandler i LNU godkjenner overføringen. Vi er ekstra fleksible med å godkjenne overføringer av restmidler i år, på grunn av koronasituasjonen.  
 5. Sentralleddet deler ut restmiddelbeløpet fra 2019 sammen med 2020-midlene i henhold til interne retningslinjer, de må utbetales fra sentralleddet til lokallagene innen 31.12.20. Sentralleddet kan ikke hente ut administrasjonsandel av restmidlene. 
 6. Dersom sentralleddet må gjøre unntak fra egne interne retningslinjer, må dette vedtas av et demokratisk organ i organisasjonen 
 7. Restmidlene fra 2019 som er utdelt regnes nå som 2020-midler, og lokallagene kan dermed bruke de frem til den fristen organisasjonen selv har satt for bruk av midler (senest 31.12.21).  
 8. Restmiddelbeløpet fra lokallagene skal oppgis i rapporten som leveres til LNU innen 01.03.21, i feltet som heter «Rest fra lokallagene». Det utbetalte beløpet skal inkluderes i feltene «Sum tildelt (fylke)». 
 9. Dersom sentralleddet ikke får delt ut alle midlene til lokallagene innen 31.12.20, vil dette fremkomme på rapporten som leveres til LNU innen 01.03.21. Sentralleddet vil der få mulighet til å søke om at restmidlene som er på konto sentralt, blir overført til utdeling i 2021. Her vil vi også være fleksible med hvilke restbeløp vi godkjenner, slik at organisasjonen ikke må betale tilbake støtte på grunn av lite aktivitet eller få søknader i 2020.  

Mulighet til å søke om unntak 

Det er svært viktig at sentralleddet har god kontroll og oversikt over restmidler og nye midler, derfor anbefaler vi at den ordinære fremgangsmåten beskrevet over brukes så langt det lar seg gjøre. På grunn av koronasituasjonen og nåværende smitteverntiltak, forstår vi likevel dersom sentralleddet er hardt pressa og har mindre tid og ressurser til administrasjon. Derfor åpner vi opp for muligheten til å søke om overføring av restmidler, uten at restmidlene forlater lokallagets konto. Dette er et unntak som kun vil bli gjort i år, på grunn av pandemien.  

Slik fungerer det: 

 1. Hvis sentralleddet i organisasjonen ønsker å benytte seg av dette unntaket, må sentralleddet søke saksbehandler om dette innen 1. desember. Se punkt fire for hva søknaden skal inneholde.  
 2. Lokallagene må som vanlig levere rapport(er) til sentralleddet på 2019-midlene de har fått tildelt, og oppgi eventuelle restbeløp. De må også oppgi om de ønsker å beholde restbeløpet, eller om de vil betale det tilbake til sentralleddet. Sentralleddet må derfor ha informert lokallagene om muligheten på forhånd, eller kontakte lokallagene etter at de har mottatt rapport, og spørre om de ønsker å beholde restmidlene.  
 3. Sentralleddet behandler rapportene, og krever tilbake restbeløp fra de lokallagene som ønsker å betale det tilbake.  
 4. Sentralleddet lager en oversikt over hvilke lokallag som ønsker å beholde restmidler fra 2019 på konto, samt hvor mye hvert av de lokallagene har av restmidler. Denne oversikten sendes til saksbehandler i LNU, sammen med en forespørsel om restmidlene kan overføres til 2020-utdelingen.  
 5. Dersom saksbehandler godkjenner overføringen, får lokallagene lov til å beholde restmiddelbeløpet på konto. Restmidlene fra 2019 regnes nå som 2020-midler, og lokallagene kan dermed bruke de frem til den fristen organisasjonen selv har satt for bruk av midler (senest 31.12.21) Sentralleddet må orientere lokallagene om dette, samt eventuelle betingelser og frister. 
 6. Det er sentralleddets ansvar å passe på at midlene brukes riktig og i henhold til egne interne retningslinjer. Dersom det skal gjøres unntak fra egne interne retningslinjer, må dette vedtas av et demokratisk organ i organisasjonen 
 7. I rapporten til LNU som skal leveres senest 01.03.21, skal sentralleddet oppgi 2019-restmiddelbeløpet i feltet «rest fra lokallagene», samt inkludere beløpene lokallagene fikk beholde i feltet «sum tildelt (fylke)».  
 8. Husk: Lokallagene kan ikke få utbetalt 2020-midler før de har rapportert på 2019-midlene. Hvis de har restmidler, må de enten betales tilbake til sentralleddet, eller bli godkjent overført til 2020, før lokallaget kan få utbetalt nye 2020-midler.  Dersom sentralleddet ikke får delt ut alle midlene til lokallagene innen 31.12.20, vil dette fremkomme på rapporten som leveres til LNU innen 01.03.21. Sentralleddet får der mulighet til å søke om at restmidlene som er på konto sentralt, blir overført til utdeling i 2021. Her vil vi også være fleksible med hvilke restbeløp vi godkjenner, slik at organisasjonen ikke må betale tilbake støtte på grunn av lite aktivitet eller få søknader i 2020. 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler i LNU dersom dere har spørsmål eller vurderer å søke om unntak 

Bruk av midler

Vi har fått spørsmål om lokallagene kan utvide bruken av midlene til å inkludere driftskostnader, investering i utstyr og lignende. 

I LNUs retningslinjer punkt fire står det at støtten skal “gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med i organisasjonens retningslinjer for støtteordningen. Sentralleddet kan ikke legge føringer for lokallagenes bruk av midler. Støtte skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.

Dagens retningslinjer tillater at midlene brukes på drift og investering i utstyr, så sant dette er med på å legge til rette for aktivitet for barn og unge. Selv om det er ønskelig at midlene i størst mulig grad skal gå direkte til aktivitet, er det viktig at lokallagene holder seg levende gjennom denne perioden, for å kunne gjenoppta aktivitet når dette blir mulig. Vit derfor at det er greit at midlene dekker driftskostnader i lokallaget, som husleie, strøm og andre faste kostnader. Dersom organisasjonens interne retningslinjer regulerer dette, kan dere vurdere å vedta et unntak i denne perioden. Det er fremdeles ikke tillatt å bruke midlene på lønn og bygging av egenkapital, som nevnt i retningslinjenes punkt 4, og direkte aktivitet for barn og unge skal prioriteres der det er mulig. Dette er i tråd med formålet til Frifond: å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt.

I en tid der vanlig aktivitet ikke kan gjennomføres, kan lokallagene gjerne bruke midlene på å kjøpe inn utstyr som kan være nyttig når aktiviteten kan gjenopptas. Dersom organisasjonens interne retningslinjer regulerer dette, kan dere vurdere om dere ønsker å gi unntak fra disse i en gitt periode. 

Regjeringen har åpnet for at kommuner kan sette i verk enda sterkere koronatiltak ved behov, slik at enkelte lokallag og fylkeslag kan bli rammet av sterke tiltak enn andre. LNU har sammen med Frivillighet Norge laget en smittevernveileder for frivilligheten og en spørsmål og svar side hvor vi fortløpende oppdateres om de til enhver tid gjeldende retningslinjer. I de tilfellene midler har blitt tildelt et spesifikt prosjekt/aktivitet, kan organisasjonen vurdere om dere vil åpne opp for omdisponering av midlene dersom det opprinnelige prosjektet ikke er gjennomførbart. Dere kan gi lokallagene mulighet til å søke om å få bruke midlene på en annen måte i samme prosjekt, eller å skrinlegge hele prosjektet og bruke midlene til å gjennomføre et annet prosjekt. Lokallagene må uansett rapportere på hva de har fått tildelt og hva midlene er brukt på, i tråd med retningslinjenes punkt 9. 

Husk at dersom dere skal gi unntak fra interne retningslinjer, eller endre disse for en periode, må dette vedtas av et demokratisk organ i organisasjonen. Vi ønsker også at unntakene eller reviderte retningslinjer sendes til oss for orientering. Disse kan sendes til johanne@lnu.no

Vi håper dette var klargjørende. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Om det kommer ny informasjon om Frifond organisasjon vil vi legge dette ut på LNUs nettsider. 

Publisert 3. november 

Kontaktpersoner

Topp