ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonFrister og bruk av midler i dagens situasjon
Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

Frister og bruk av midler i dagens situasjon

LNU har fått mange spørsmål fra organisasjonene de siste ukene om problemstillinger knyttet til frister og bruk av midler fra Frifond organisasjon, nå som muligheten for aktivitet i lokallagene er begrensa. Her forsøker vi å svare på spørsmålene fra sentralleddene, samt gi anbefalinger om hva som kan gjøres.

Frister

Vi har fått spørsmål om vi kan utsette fristen lokallagene har for å bruke opp 2019-midlene. Dette er for øyeblikket ikke aktuelt. 

I henhold til LNUs retningslinjer punkt 6 kan lokallagene bruke 2019-midlene fram til 31.12.2020. Dette kom som en endring i fjor, flere organisasjoner har dermed i dag en tidlig intern frist basert på LNUs gamle. Dere velger selv når deres egen interne frist skal være, men den kan ikke være etter LNUs frist. Husk at 2020-midlene må deles ut til lokallagene innen 31.12.2020. Før et lokallag kan få utbetalt 2020-midler må det ha rapportert om bruken av 2019-midlene til sentralleddet, og eventuelle restmidler må ha blitt betalt tilbake fra lokallag til sentralledd. Lokallagene har ikke lov til å ha midler fra to ulike tilsagnsår på konto samtidig. Disse kravene står listet opp nederst i punkt 6 i retningslinjene

Dersom nåværende situasjon viser seg å bli langvarig, skal vi ta en vurdering på om fristen for utdeling av 2020-midler skal forlenges. Vi vil også vurdere om vi skal justere opp nivået av restmidler som organisasjonens sentralledd får beholde til utdeling til lokallagene i neste tilsagnsår. Vi ønsker å se an situasjonen før vi foretar endringer her. 

Bruk av midler

Vi har fått spørsmål om lokallagene kan utvide bruken av midlene til å inkludere driftskostnader, investering i utstyr og lignende. 

I LNUs retningslinjer punkt fire står det at støtten skal “gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med i organisasjonens retningslinjer for støtteordningen. Sentralleddet kan ikke legge føringer for lokallagenes bruk av midler. Støtte skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.

Dagens retningslinjer tillater at midlene brukes på drift og investering i utstyr, så sant dette er med på å legge til rette for aktivitet for barn og unge. Selv om det er ønskelig at midlene i størst mulig grad skal gå direkte til aktivitet, er det viktig at lokallagene holder seg levende gjennom denne perioden, for å kunne gjenoppta aktivitet når dette blir mulig. Vit derfor at det er greit at midlene dekker driftskostnader i lokallaget, som husleie, strøm og andre faste kostnader. Dersom organisasjonens interne retningslinjer regulerer dette, kan dere vurdere å vedta et unntak i denne perioden. Det er fremdeles ikke tillatt å bruke midlene på lønn og bygging av egenkapital, som nevnt i retningslinjenes punkt 4, og direkte aktivitet for barn og unge skal prioriteres der det er mulig. Dette er i tråd med formålet til Frifond: å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt.

I en tid der vanlig aktivitet ikke kan gjennomføres, kan lokallagene gjerne bruke midlene på å kjøpe inn utstyr som kan være nyttig når aktiviteten kan gjenopptas. Dersom organisasjonens interne retningslinjer regulerer dette, kan dere vurdere om dere ønsker å gi unntak fra disse i en gitt periode. 

Nyeste beskjed fra myndighetene er at man kan åpne opp for fritidsaktiviteter, men med forbehold innen smitteverntiltak. I de tilfellene midler har blitt tildelt et spesifikt prosjekt/aktivitet, kan organisasjonen vurdere om dere vil åpne opp for omdisponering av midlene dersom det opprinnelige prosjektet ikke er gjennomførbart. Dere kan gi lokallagene mulighet til å søke om å få bruke midlene på en annen måte i samme prosjekt, eller å skrinlegge hele prosjektet og bruke midlene til å gjennomføre et annet prosjekt. Lokallagene må uansett rapportere på hva de har fått tildelt og hva midlene er brukt på, i tråd med retningslinjenes punkt 9. 

Husk at dersom dere skal gi unntak fra interne retningslinjer, eller endre disse for en periode, må dette vedtas av samme organ som vedtok retningslinjene i utgangspunktet. Vi ønsker også at unntakene eller reviderte retningslinjer sendes til oss for orientering. Disse kan sendes til johanne@lnu.no

Vi håper dette var klargjørende. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Om det kommer ny informasjon om Frifond organisasjon vil vi legge dette ut på LNUs nettsider. 

Publisert 24. april.

Kontaktpersoner

Topp