ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonRestmidler og mulighet for overføring

Restmidler og mulighet for overføring

Slik behandler dere i sentralleddet restmidlene fra lokallagene

Restmidler og mulighet for overføring – høsten 2021

Flere organisasjoner har tatt kontakt med oss og sagt ifra om at lokallagene deres har restmidler igjen som de ikke får brukt opp i år heller, på grunn av lite aktivitet grunnet koronarestriksjonene. Restmiddelbeløpene er høyere enn vanlig, og mange frykter de må betale beløpene tilbake til LNU på grunn av manglende aktivitet.  

Vi ønsker å la organisasjonene beholde restmidlene, slik at lokallagene er godt rusta for aktivitet i 2022. Likevel er det viktig at det gjøres på en god og oversiktlig måte, slik at sentralleddet har full oversikt over størrelsen på restmidler og utdelte midler i organisasjonen.  

I henhold til LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon, er aller siste frist for bruk av 2020-midlene i lokallagene 31.12.21. Sentralleddet i organisasjonene kan ikke dele ut nye midler til lokallag i 2021 før de har fått bekreftet at midler fra 2020 enten er brukt opp eller tilbakebetalt til sentralleddet. Derfor setter de fleste organisasjonene sin egen interne frist for når 2020-midler skal være brukt opp i lokallagene, en dato som er innenfor LNUs frist. 

For at organisasjonen skal kunne beholde restmidlene fra 2020 til bruk i lokallagene, må dere gjøre følgende:  

  1. Lokallagene må levere rapport(er) til sentralleddet på midlene de har fått tildelt i 2020, og oppgi eventuelle restbeløp.  
  2. Sentralleddet behandler rapportene og krever tilbake eventuelle restbeløp. Lokallagene betaler tilbake restmidlene til sentralleddet.  
  3. Kontaktperson i sentralleddet sender en melding til saksbehandler i LNU og ber om å få overføre det totale restbeløpet til utdeling i 2021. 
  4. Saksbehandler i LNU godkjenner overføringen. Vi er ekstra fleksible med å godkjenne overføringer av restmidler i år også, på grunn av koronasituasjonen.  
  5. Sentralleddet deler ut restmiddelbeløpet fra 2020 sammen med 2021-midlene i henhold til interne retningslinjer, de må utbetales fra sentralleddet til lokallagene innen 31.12.21. Sentralleddet kan ikke hente ut administrasjonsandel av restmidlene. 
  6. Dersom sentralleddet må gjøre unntak fra egne interne retningslinjer, må dette vedtas av et demokratisk organ i organisasjonen 
  7. Restmidlene fra 2020 som er utdelt regnes nå som 2021-midler, og lokallagene kan dermed bruke de frem til den fristen organisasjonen selv har satt for bruk av midler (senest 31.12.22).  
  8. Restmiddelbeløpet fra lokallagene skal oppgis i rapporten som leveres til LNU innen 01.03.22, i feltet som heter «Rest fra lokallagene». Det utbetalte beløpet skal inkluderes i feltene «Sum tildelt (fylke)». 
  9. Dersom sentralleddet ikke får delt ut alle midlene til lokallagene innen 31.12.21, vil dette fremkomme på rapporten som leveres til LNU innen 01.03.22. Sentralleddet vil der få mulighet til å søke om at restmidlene som er på konto sentralt, blir overført til utdeling i 2022. Her vil vi også være fleksible med hvilke restbeløp vi godkjenner, slik at organisasjonen ikke må betale tilbake støtte på grunn av lite aktivitet eller få søknader i 2021.  

 

Oppdatert 15.11.21

Kontaktpersoner

Topp