ForsidenStøtteordningerFrifondFrifond organisasjonRetningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2019. Vedtatt av LNUs styre 14.12.2018, gjelder fra 01.01.2019

Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2019. Søknad kan leveres fra 01.januar 2019 og organisasjonene får fortløpende tilbakemelding på om de er støtteberettiget. Tilskuddets størrelse blir beregnet og utbetalt fra og med juni 2019. Søknader leveres gjennom LNUs søknadsportal.

§ 1. Målet for støtteordningen

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner, frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå.

Frifond forvaltes av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd i fellesskap. Disse to administrerer hver for seg ulike deler av Frifond. Disse retningslinjene gjelder Frifond organisasjon forvaltet av LNU.

§ 2. Målgruppe for støtteordningen

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter a­­v demokratiske og landsdekkende organisasjoner med ulike formål og aktivitetsgrunnlag. Midlene skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge, også organisasjoner som ikke er medlem i LNU.

En gruppe kan bare søke en Frifond-ordning per kalenderår.  Et lokallag i en organisasjon som mottar støtte fra LNU Frifond organisasjon eller er med i beregningsgrunnlaget til en mottakerorganisasjon, kan ikke søke støtte fra Frifond barn og unge, Frifond musikk, Frifond teater eller Norsk Musikkråds Frifond organisasjon i samme kalenderår.

§ 3. Inngangskrav til ordningen

3.1. Tilskudd kan gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og praksis kan vise til:

 • å drive et medlemsbasert virke for og med barn og unge under fylte 26 år i lokalmiljøet.
 • at det føres lister over alle som regnes som individuelle medlemmer av organisasjonen. Listen må minimum inneholde navn, fødselsår, adresse og eventuell tilknytning til lokallag. Oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av medlemsregisteret. Organisasjoner som er oppbygd som sammenslutning med andre organisasjoner som medlemmer må få godkjent sitt medlemsbaserte virke på lokalt nivå særskilt av LNUs styre.
 • at alle medlemmene, uavhengig av organisasjonens struktur, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. Organisasjonens demokrati skal vurderes ut ifra et ideal om at medlemmene har beslutningsjevnlikhet, effektiv deltagelse, opplyst forståelse og kontroll over dagsorden og økonomi.
 • at alle medlemmer fra og med fylte 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen.
 • å ha et sentralledd med minst fem (5) tilknyttede tellende lokallag med jevnlig lokal aktivitet, fordelt på minst to (2) fylker, med til sammen minst 200 tellende medlemmer under fylte 26 år i grunnlagsåret. For organisasjoner som har et naturlig begrenset rekrutteringsgrunnlag gitt av organisasjonens formål, vil kravet være 100 medlemmer og to lokallag i to fylker.
 • å ikke være i strid med norsk lovgivning knyttet til organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, ikke-diskriminering og religionsfrihet.

LNU kan definere en organisasjon som udemokratisk og ikke støtteberettiget dersom den gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med andre, motarbeider demokrati, FNs konvensjon om barnets rettigheter eller FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.

Vilkårene må være oppfylt i grunnlagsåret.

3.2. Tilskudd kan ikke gis til organisasjoner som ved sine vedtekter og praksis:

 • er offentlige organer eller enheter, eller har en aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud.
 • er fortjenestebasert.
 • er basert på samvirkeprinsipper.
 • er registrert med annen organisasjonsform enn ”Forening/lag/innretning” i Brønnøysundregisteret. 
 • er tilknyttet Norges idrettsforbund gjennom et av NIFs særforbund eller har formålet knyttet til idrett.
 • har en barne- og/eller ungdomsorganisasjon som allerede får Frifond-midler fra LNU eller Norsk musikkråd. 

§ 4. Kriterier for tilskudd til en organisasjon

4.1. Alle mottakerorganisasjoner forplikter seg i sin forvaltning og rapportering på Frifond til å være lojale mot formål og intensjon for Frifond-ordningen.

4.2. Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende medlemmer. Et tellende medlem er per 31. grunnlagsåret frivillig og individuelt innmeldt i organisasjonen, er under fylte 26 år, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av foresatt eller verge.

Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. Ved bruk av familiemedlemsskap teller hvert medlem som individuelt medlem. Kontingenten for familiemedlemmene skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner. Denne dokumentasjonen må være på plass innen søknadsfristen.

Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt medlem og gjelde for maksimalt et kalenderår. Ved bruk av familiemedlemsskap teller hvert medlem som individuelt medlem. Kontingenten for familiemedlemmene skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner. Denne dokumentasjonen må være på plass innen søknadsfristen.

Som dokumentasjon av medlemstall kreves sentralt medlemsregister. Med sentralt medlemsregister menes en elektronisk eller manuell oversikt over alle medlemmene i organisasjonen. Registeret kan også være en samling av oversikter fra lokallagene. Registeret skal inneholde navn, adresse, fødselsår, eventuell tilknytning til lokallag og informasjon om betalt kontingent for hvert medlem per 31. desember i grunnlagsåret. Registeret skal skille mellom tellende og andre medlemmer, og oversikt over tellende medlemmer skal kunne hentes ut av registret, Medlemmenes demokratiske rettigheter skal framgå av organisasjonens vedtekter.

Sentralleddet i organisasjonen skal kunne oppbevare dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent, både for sentral og lokal innkreving. Opplysninger om betalt medlemskontingent må kunne kobles til medlemmer i medlemsregisteret.

Ved kontant betaling til sentralleddet må personen som betales sin kontingent signere på at det er betalt kontingent til organisasjonen for de(t) gjeldende grunnlagsår. Denne dokumentasjonen må også inneholde dato for betalingen, hvilke år det betales for og størrelsen på kontingenten. Organisasjonen må også kunne dokumentere at kontingenten er gitt til sentralleddet.

Ved lokal innkreving skal det enkelte lokallag føre liste over tellende medlemmer. Listen skal sendes til sentralleddet sammen med årsrapporten, uansett hvilken innbetalingsform som benyttes. Av listen må det fremgå navn, adresse, fødselsår, om medlemmet har betalt kontingent for grunnlagsåret og størrelsen på den innbetalte kontingenten. Medlemslisten skal signeres av leder av lokallaget eller to av styrets medlemmer.

Kravet til signatur er ikke til hinder for at organisasjonen bruker elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avsender og innholdet av dokumentasjonen.

Uavhengig av betalingsmåte må opplysninger i tråd med § 4.2 fremgå av dokumentasjonen.

Med kontingent menes et beløp som blir betalt for inntil ett kalenderårs medlemskap i en organisasjon. Ved innbetaling må det komme klart frem hvilket år og hvem kontingenten gjelder for. Kontingenten må være betalt innen 31. desember i grunnlagsåret. Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvt år før grunnlagsåret, og skal betales for ett år av gangen. Ved nyinnmelding i siste halvår, kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig.

For organisasjoner som er organisert som en sammenslutning hvor lokallagene ikke bygger på individuelle medlemskap, vil LNU gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de tilfredsstiller kravene til medlemsbasert virke. I denne vurderingen vil LNU også bestemme hvordan man skal måle antallet tilsluttede personer til denne organisasjonen. Som en generell regel vil elev-, og studentmedlemskap telle som 1 % av et vanlig tellende medlem.

Organisasjoner som baserer seg på individuelle medlemmer kan ikke samtidig søke om å få telle andre former for medlemskap.

4.3. Organisasjonen må kunne dokumentere antall tellende lokallag. Et tellende lokallag er laveste nivå av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen pr. 31. desember i grunnlagsåret. Lokallaget skal ha vedtekter, mint fem tellende medlemmer, et styre valgt av og blant medlemmene og ha minst en medlemsrettet aktivitet i tråd med formålet med ordningen. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Organisasjoner som har lokallag der bare tre medlemmer eller færre er gamle nok til å ha lik rett til innflytelse i organisasjonen, har dispensasjon fra kravet om eget styre valgt av og blant medlemmene. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og det må være sendt årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet. Fylkes- og kretslag som fungerer som lokallag, regnes som lokallag. Denne dokumentasjonen må være på plass innen søknadsfristen.

Som dokumentasjon av tellende lokallag kreves:

 • årsrapporter for det enkelte grunnlagsår
 • adresser til styrets medlemmer. Adressene til styrets medlemmer må finnes i medlemsregistret og kunne fremvises eller fremskaffes ved kontroll, og 
 • lokallagets vedtekter dersom disse skal oppbevares sentralt.

Med årsrapport menes et enkelt standardisert skjema innsendt til sentralleddet fra det enkelte lokallag. Rapporten skal være for det enkelte grunnlagsår, datert og signert av lederen for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn, kommune-og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på medlemmer per 31. desember i grunnlagsåret. Det må fremgå av årsrapporten hva slags aktivitet som er gjennomført for medlemmene i grunnlagsåret (det er tilstrekkelig å nevne én aktivitet). Årsmøtereferat kan brukes som rapport hvis den inneholder nødvendig informasjon. Kravet til signatur er ikke til hinder for at organisasjonen bruker elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode for å bekrefte avsender og innholdet av rapportene. 

4.4. Ingen lokallag kan inngå i tilskuddsgrunnlaget til mer enn én nasjonal organisasjon. En person kan ikke gjennom et og samme medlemskap inngå i tilskuddsgrunnlaget til mer enn én nasjonal organisasjon. Organisasjonene har selv ansvar for å sikre at deres lokallag ikke telles inn i grunnlaget for mer enn én organisasjon. Et lokallag kan ikke motta støtte fra mer enn én organisasjon i tilskuddsåret.

4.5. Lokallag som er tilknyttet Norges idrettsforbund i tillegg til å være tilknyttet et sentralledd som søker støtte fra Frifond organisasjon kan ikke regnes som tellende lokallag og kan heller ikke motta midler. Medlemmer i disse lokallagene er ikke tellende ved lokal kontigentinnkreving.

§ 5. Formelle krav til søknaden

Når en organisasjon søker om tilskudd skal søknaden inneholde følgende opplysninger:

 • Totalt antall og antall tellende medlemmer i grunnlagsåret. 
 • Totalt antall og antall tellende lokallag i grunnlagsåret. 
 • Kopi av den enkelte organisasjons retningslinjer for egen Frifond-forvaltning. 

LNU skal ikke motta annen dokumentasjon sammen med søknaden, men skal ved kontroll kunne få se dokumentasjonen som er nevnt i § 12.4. 

LNU kan, når det er eller har vært tvil om søknadsgrunnlaget, kreve at søknaden vedlegges en særattestasjon fra revisor. LNU kan fastsette nærmere regler om særattestasjon for revisor for organisasjonene for de enkelte tilskuddsårene.

All kommunikasjon skal skje gjennom LNUs søknadsportal.

§ 6. LNUs behandling av søknaden

6.1 LNU behandler søknadene i to omganger. Først behandles søknaden med all dokumentasjon og organisasjonen får en tilbakemelding på om den er støtteberettiget og om grunnlagstallene godkjennes. 

Etter LNUs behandling av alle søknadene fordeles den totale Frifond-potten på alle godkjente søkerorganisasjoner. Dette skjer normalt i juni-juli i tilsagnsåret. Organisasjonen får deretter et tilsagn med summen den er blitt tildelt. 

6.2 Hver organisasjon som har blitt godkjent som støtteberettiget mottar en sum sammensatt slik:

 • et grunntilskudd på maksimalt kr 75 000,-. Grunntilskuddet kan ikke være større enn det variable tilskuddet. Dersom det variable tilskuddet er under kr 75 000,-, vil grunntilskuddet være like stort som det variable tilskuddet.
 • et variabelt tilskudd der 40 % utregnet på grunnlag av antall tellende lokallag i grunnlagsåret og 60 % utregnet på grunnlag av antall tellende medlemmer i grunnlagsåret.

Ingen søkerorganisasjon kan få mer enn 7,5 % av den totale potten i Frifond organisasjon forvaltet av LNU.

§ 7. Utbetaling av innvilget støtte

7.1. Når LNU mottar tilsagn fra Kulturdepartementet, mottar hver organisasjon et akseptskjema. Akseptskjemaet signeres elektronisk av både daglig leder og styreleder (eller tilsvarende funksjon(er) som kan undertegne på vegne av organisasjonen). Ved å undertegne akseptskjemaet godtar organisasjonen ansvaret for å forvalte utbetalt støtte i tråd med intensjonen for Frifond-ordningen, krav i akseptskjemaet og LNUs retningslinjene.

7.2. Tidsfristen for å signere akseptskjemaet er 15. november. Dersom akseptskjema ikke er returnert innen fristen vil tilsagnet bortfalle.

7.3. LNU utbetaler 100 % av tilsagnsbeløpet til mottakerorganisasjonen når signert akseptskjema og eventuell annen dokumentasjon er mottatt av LNU. Mottakerorganisasjonens tidsfrist for å utbetale midlene til sine lokallag vil framgå av tilsagnsbrevet, og er 31. desember i 2019.

§ 8. Mottakerorganisasjonenes forvaltning og bruk av midlene

8.1. Mottakerorganisasjonene er selv ansvarlige for å kunngjøre Frifond-midlene overfor sine lag og medlemsgrupper. Når et sentralledd har mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon, skal mottakerorganisasjonen utbetale midlene til sine lokallag uten unødig opphold, og senest innen 31. desember i tilskuddsåret. Den enkelte organisasjon må planlegge sine rutiner ut fra at LNU normalt utbetaler Frifond-midler fra og med juni. 

8.2. Frifond skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Tilskuddene må tildeles og utbetales til lokallag i organisasjonen. Hvert enkelt lokallag skal selv bestemme bruk av Frifond-midlene. Støtten skal i tråd med formålet til Frifond brukes til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet. Støtten kan ikke tildeles mellomliggende lag (fylkeslag/region/krets og lignende). 

8.3. Dersom særskilte årsaker ligger til grunn for at hele tilskuddet ikke er utbetalt innen 31. desember i tilskuddsåret kan mottakerorganisasjonen søke LNU om å få overført midlene til neste tilskuddsår. Dersom LNU velger å innvilge overføring, skal midlene forvaltes i henhold til organisasjonens retningslinjer og legges til ordinær tildeling for neste tilskuddsår.

8.4. Lokallagene må ha brukt Frifond-midlene innen 31. desember i kalenderåret etter tilskuddsåret. Mottakerorganisasjonene skal motta bekreftelse fra sine lokallag på at de har brukt opp fjorårets støtte før sentralleddet utbetaler årets støtte til lokallagene. Sentralleddet i mottakerorganisasjonene skal kreve tilbake ubrukte midler fra lokallagene. De ubrukte midlene skal innrapporteres i den årlige rapporten til LNU som restmidler.  Eventuelle restmidler kan kreves tilbakebetalt av LNU. 

8.5. Tilskuddene skal tildeles som ett eller flere av følgende:

 • Prosjektmidler (Midlene tildeles etter søknad fra lokallagene.)
 • Driftsstøtte (Sentralleddet fordeler midlene mellom lokallagene ved hjelp av en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen mellom lokallagene må være vedtatt og gjort kjent som en del av organisasjonens retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene.)
 • Oppstartsmidler (Sentralleddet fordeler en fast sum midler til nyoppstartede lag.)

8.6. Ved tildeling av prosjektmidler, skal organisasjonen ha egne rutiner for behandling av klager fra lokallag. 

8.7. Frifond-midlene skal gå til frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktivitet på lokalt nivå. Støtten skal ikke:

 • disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag
 • brukes til å lønne ansatte
 • brukes til innsamlingsaktivitet 
 • brukes til å bygge egenkapital
 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • brukes til innkjøp av rusmidler

Sentralleddet kan ikke øremerke Frifond-midler til kjøp av varer eller tjenester fra eget sentralledd gjennom prosjektstøtteordninger. LNU anbefaler organisasjonene å være varsom med ordninger som kan oppfattes som tilbakeføring av Frifond for å finansiere aktivitet i sentralleddet. 

8.8. Organisasjonene kan beholde opptil 5 % av Frifond-tilskuddet til administrasjon av midlene. Maksgrensen er fastsatt av Stortinget ved opprettelsen av Frifond-ordningen.Eventuelle renteinntekter skal ikke rapporteres om og kan beholdes av mottakerorganisasjonene. 

8.9. Sentralleddet må ha rutiner og kontrollhandlinger som sikrer at hvert lokallags bruk av midler går til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet. Sentralleddet må ha oversikt over om lokallagene bruker midlene i henhold til LNUs retningslinjer, og om lokallagene har brukt opp midlene innen fastsatt frist, se § 8.4. 

8.10. Alle mottakerorganisasjoner skal ha vedtatt egne retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene mellom lokallag. Retningslinjene må være vedtatt av et demokratisk organ og gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen.Retningslinjene må inneholde følgende informasjon: 

 • når og av hvem retningslinjene er vedtatt
 • hvor stor andel av tilskuddet sentralleddet beholder til administrasjon
 • fristen for utbetaling av midler fra sentralleddet til lokallagene
 • fristen for når lokallagene må bruke opp midlene
 • beskrivelse av hvordan mottakerorganisasjonen fordeler midlene mellom sine lokallag, inkludert fordelingsnøkkel dersom organisasjonen tildeler driftsmidler
 • beskrivelse av klagerutinene dersom organisasjonen tildeler prosjektmidler
 • beskrivelse av hvilke rutiner og kontrollhandlinger sentralleddet har som sikrer at lokallagene bruker midlene i henhold til LNUs retningslinjer. Kontrollhandlingene skal sannsynliggjøre ovenfor LNU at bruken av midlene har vært i tråd med formålet og LNUs retningslinjer.

Organisasjonenes retningslinjer kan også gi andre bestemmelser for lokallagenes bruk av Frifond-midler.

8.11. Alle mottakerorganisasjoner må hvert år delta på det obligatoriske brukerseminaret som LNU arrangerer. Seminaret avholdes normalt i februar måned. Mottakerorganisasjonene kan søke om unntak fra deltakelse. Dette må gjøres samtidig som invitasjon til brukerseminaret blir sendt ut. LNU fatter endelig vedtak.  Et eventuelt unntak vil gjelde for 1 år.

§ 9. Krav til rapportering

9.1. Mottakerorganisasjonene skal innen 01.mars 2020 rapportere i LNU søknadsportal, i tråd med krav angitt i tilsagnsbrevet. LNU kan kreve tilbake eventuelle restmidler.

9.2. Mottakerorganisasjonene skal ikke levere bilag sammen med rapporten. LNU kan ved kontrollere kreve å få se dokumentasjonen som er nevnt i §11.4.

§ 10. Skjønnsmessige vurderinger

LNU kan i enkelttilfeller innvilge unntak fra bestemmelser i retningslinjene. Mottakerorganisasjonen må søke særskilt om dette. Søknad rettes til saksbehandler.

§ 11. Falske opplysninger

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger i søknaden, om organisasjonen eller organisasjonens forvaltning av Frifond-midlene, vil LNU anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag og kreve det tilbakebetalt.

§ 12. LNUs rett og plikt til innsyn

12.1. LNU skal hvert år besøke minst 20 % av sentralleddene som har mottatt støtte fra Frifond organisasjon. Alle organisasjoner skal besøkes etter deres første år som mottaker.

Formålet med besøkene er:

 • å bidra til en trygg forvaltning av midlene og gi råd om hvordan Frifond-midlene kan legge til rette for organisasjonsutvikling i sentralleddene og lokallagene.
 • å kontrollere om organisasjonen oppfyller kravene i retningslinjene.

12.2. Sentralleddene skal ved kontroll kunne legge fram dokumentasjon for:

 • oppgitt antall tellende medlemmer og tellende lokallag, og at disse tilfredsstiller kravene i retningslinjenes §§ 3 og 4. 
 • at forvaltning og bruk av midlene har skjedd i tråd med retningslinjenes krav og formålet for Frifond-ordningen.

12.3. Ved å motta støtte fra Frifond gir den enkelte mottakerorganisasjon LNU rett til å få innsyn i:

 • alle relevante regnskapsbilag.
 • organisasjonens egen oversikt over medlemmer.
 • organisasjonens egen oversikt over lokallag.
 • organisasjonens egen oversikt over tillitsvalgte.
 • godkjente årsregnskap og årsberetninger. 

Mottakerorganisasjonene skal oppbevare ovennevnte dokumentasjon i minst fem år etter rapporteringsfristen.

12.4. Frifond organisasjon er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

§ 13. Tilbakeholdelse av tilskudd

LNU forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det er mistanke om at organisasjonen har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag. LNU forbeholder seg også retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mangelfull rapportering på denne eller andre av LNUs støtteordninger. Tilsvarende kan LNU holde tilbake midler fra andre av LNUs støtteordninger ved mislighold, tilskudd på falskt grunnlag eller mangelfull rapportering på denne støtteordningen. Dersom ikke årsaken til tilbakeholdelsen opphører innen rimelig tid, kan tilsagnet bortfalle. Dette skal først skje etter skriftlig advarsel fra LNU. 


Ved mistanke om mislighold av midler, eller utbetalinger gjort på falskt grunnlag i en organisasjon kan LNU ved styrevedtak vedta å ikke behandle søknader fra organisasjonen over et gitt tidsrom til forhold i organisasjonen er avklart og LNU er trygg på at eventuelle tilsagn forvaltes på en forsvarlig måte. LNU vil også kunne knytte mislighold av midler til sentrale personer/aktører og dette kan få konsekvens for søknader fra andre grupper/organisasjoner der disse er involvert.

En organisasjon som viser klanderverdig opptreden i forhold til tilskuddsordningen, kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen i inntil to år etter en nærmere vurdering. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om organisasjonen også tidligere har tilegnet eller forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd, størrelsen på eventuelt uberettiget beløp og skyldgraden for øvrig.

§ 14. Krav om tilbakebetaling

14.1. Ved mislighold av midler eller mangelfull rapportering til LNU vil LNU kunne kreve deler av tilskudd, eller hele tilskuddet, tilbakebetalt. Ved vesentlig mislighold av midler eller ved midler som er gitt på falskt grunnlag kan LNU kreve hele tilskuddet tilbakebetalt fra organisasjonen. 

14.2. LNU kan kreve tilbake støtte som bryter med forutsetningene i akseptskjemaet.

§ 15Klageadgang

15.1. Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal gjøres gjennom LNUs søknadsportal innen 3 (tre) uker etter at svar på søknad er sendt fra LNU. Vedtak etter klage kan etterprøves ved å sende ny skriftlig klage innen 3 (tre) uker. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg.

15.2. Lokallag som mottar Frifond-midler fra sentralleddet i en nasjonal organisasjon skal kunne stille spørsmål og klage til sentralleddet det gjelder dersom lokallaget mener det har skjedd feil i den enkelte organisasjons saksbehandling.

Kontaktpersoner

Topp