ForsidenStøtteordningerFrifond Stem!Retningslinjer

Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for Frifond Stem!

Vedtatt av styret i LNU 11.mars 2021.

1. Hva er formålet med Frifond stem?

Formålet med Frifond stem er å mobilisere ungdom til å engasjere seg ved stortingsvalget i 2021. Dette skal oppnås gjennom lokale frivillige prosjekter av og for personer under 26 år.

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

2. Hvor mye penger kan vi få?

Et prosjekt kan maksimalt få 50 000 kroner.

En søkergruppe kan kun få støtte til ett prosjekt fra Frifond stem. En person kan kun være juridisk ansvarlig for ett prosjekt fra Frifond stem.

En organisasjons lokallag kan samlet få maksimalt femten prosent av midlene som er tilgjengelig til utdeling i støtteordningen.

3. Kan gruppa vår få støtte?

For å få støtte må gruppa enten:

 • Være støtteberettiget i Frifond barn og unge, Frifond musikk eller Frifond teater.
 • Være et ungdomsråd, i tråd med kommunelovens § 5-2.e.
 • Være et lokallag i en organisasjon som har fått støtte fra Frifond organisasjon i 2021.

Lokallag fra politiske ungdomspartier kan ikke få støtte fra Frifond stem.

Gruppa kan få støtte fra Frifond stem selv om dere har fått støtte fra en annen Frifond-ordning i 2021. Gruppa kan få støtte fra andre Frifond-ordninger selv om dere har fått støtte fra Frifond stem.

4. Kan prosjektet vårt få støtte?

For å få støtte må prosjektet:

 •  Ha som mål å mobilisere personer under 26 år til å engasjere seg ved stortingsvalget i 2021.
 • Være gjennomført innen stortingsvalget i 2021, 13. september 2021.
 • Være partipolitisk uavhengig.
 • Organiseres og gjennomføres med frivillig innsats fra søkergruppas medlemmer under 26 år.
 • Gjennomføres i lokalmiljøet.
 • Ha lokal forankring. Det kan ikke være sentralleddet i organisasjonen som har bestemt at prosjektet skal gjennomføres.

Prosjektet får ikke støtte hvis:

 • Det har privat preg.
 • Noen i søkergruppa eller deres nærmeste skal betales.
 • Dere skal kjøpe eller leie noe fra gruppas medlemmer, deres nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i.
 • Dere skal gi bort penger.

5. Hva kan vi bruke pengene på?

Dere kan søke om penger til hva dere vil, men dere får bare penger til det som vurderes som nødvendig for prosjektet.

Alle pengene fra Frifond stem skal gå til prosjektet. Dere får ikke penger til drift av gruppa og kan ikke ta ut penger til administrasjon eller lignende.

Dere kan ikke bruke penger fra Frifond stem på:

 • Alkohol og tobakk.
 • Innkjøp av dyrt utstyr eller utstyr til personlig bruk.
 • Noe som er kjøpt eller gjort før dere sendte inn søknad.
 • Noen form for økonomisk godtgjørelse for gruppas medlemmer, inkludert kjøregodtgjørelse.
 • Varer eller tjenester som er ulovlige i Norge.

Dere kan ikke bruke Frifond-penger på kjøp eller leie fra privatpersoner, heller ikke gjennom tilbydere som finn.no. Hvis dette er helt nødvendig, må dere begrunne det og få det godkjent fra saksbehandleren deres på forhånd.

6. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søknaden skal sendes inn gjennom søknadsskjemaet i søknadsportalen, og skal inneholde:

 • Fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til søker og juridisk ansvarlig.
 • Fullstendige opplysninger om søkergruppa.
 • Fullstendige opplysninger om prosjektet.
 • Fullstendig budsjett for prosjektet.

Mangelfulle søknader kan avslås.

7. Hvordan vurderes søknaden?

Søknadene behandles løpende. Hvis saksbehandlingen tar mer enn fem uker, skal søker ha tilbakemelding om beregnet behandlingstid.

Søknader blir skjønnsmessig vurdert. Om vi vurderer at det er manglende grunnlag for å ta en avgjørelse i saken kan vi be om mer informasjon. Vi kan støtte bestemte deler av et prosjekt, eller stille særskilte vilkår for støtten. Vi kan også gjøre kutt i budsjettet grunnet i skjønn, forvaltningspraksis eller hvor mye penger støtteordningen har. Prosjekter som ikke anses som gjennomførbare, vil ikke få støtte.

Vi kan gjøre unntak fra enkelte punkter i retningslinjene for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta.

8. Hva må vi gjøre for å få pengene?

Når dere har fått godkjent søknaden, må vi inngå en avtale for å kunne gi dere penger.

Avtalen inngås ved at søker velger en juridisk ansvarlig som signerer et tilsagnsbrev med BankID i søknadsportalen, og at LNU godkjenner signeringen. Dersom tilsagnsbrevet ikke er signert innen én måned blir vedtaket om støtte opphevet og søknaden avslått.

Søker er en fysisk person, som har sendt inn en søknad. Myndige søkere kan være juridisk ansvarlig, men kan også utpeke en annen.

Juridisk ansvarlig er en myndig fysisk person, som har det juridiske ansvaret for prosjektet. Ansvaret omfatter blant annet at all innsendt informasjon er fullstendig og riktig, at prosjektet blir gjennomført som avtalt, at rapport blir levert i tide, at bilag lagres i ett år etter at rapporten er levert, og at eventuelle krav blir tilbakebetalt. Kommunalt ansatte kan ikke være juridisk ansvarlige i virke av sin stilling.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er organisasjonen juridisk ansvarlig inngår avtale med.

9. Kan vi endre prosjektet etter at vi har fått støtte?

Dersom dere ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal saksbehandler informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponering av budsjettet gjøres i søknadsportalen. Omdisponering og andre endringer av prosjektet skal være godkjent av saksbehandler før endringen gjøres.

10. Hva er kravene til rapportering?

Rapporten består av tre deler som leveres elektronisk gjennom søknadsportalen:

 • Beskrivelse av hva dere har gjort
 • Regnskap
 • Bilagsjournal eller alle prosjektets bilag

Beskrivelsen og regnskapet skal fylles ut i vårt elektroniske rapportskjema i søknadsportalen. Regnskapet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter.

Bilagsjournalen er en oversikt over alle prosjektets bilag, som betyr kvitteringer og fakturaer. Dere får bilagsjournalen tilsendt når dere får penger. Den skal fylles ut i tråd med instruksjonene og legges ved rapporten. Om dere ønsker, kan dere levere alle prosjektets bilag i stedet for bilagsjournal. Hvis dere mangler et bilag, kan dere ikke ta utgiften med i regnskapet.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse.

Ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter, eller bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa er ikke gyldige bilag.

Hvis dere skal betale noen som ikke kan gi dere en kvittering eller en faktura, kan dere be om å få et honorarskjema fra saksbehandler, som gjelder som et bilag i fullstendig utfylt stand.

Juridisk ansvarlig har ansvar for å ta vare på alle prosjektets bilag i minst ett år etter at rapporten er levert. LNU har rett til å be om å få tilsendt alle prosjektets bilag uten nærmere begrunnelse.

11. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak dersom dere mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. Klage leveres gjennom søknadsportalen innen tre uker etter vedtak.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom det tar lenger tid, skal dere få beskjed om det så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes med henvisning til retningslinjene eller skjønn.

Søker kan velge å opprettholde avslåtte eller avviste klager. Opprettholdt klage skal leveres via søknadsportalen innen tre uker etter det nye vedtaket.

Opprettholdt klage behandles av LNUs klageutvalg som møtes 6-8 ganger per år. Klageutvalgets vedtak kan ikke klages på. Søker inviteres til å være med på møtet, senest en uke før.

12. Hvem har rett til innsyn i prosjektet vårt?

LNU har rett til å besøke prosjekter som har fått støtte.

LNU kan kreve at det legges frem ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering ved mistanke om at dere har gitt oss informasjon som ikke stemmer.

LNU kan kreve at det føres deltakerliste, og at det gis innsyn i deltakerlisten etter at prosjektet er gjennomført.

Ved å sende inn søknad til Frifond gir du både LNU og Norsk Musikkråd tilgang til søknaden. Dersom søknaden er sendt til feil Frifond-ordning vil den overføres til den riktige ordningen for behandling.

Frifond er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet § 10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir brukt etter forutsetningene.

13. Hva skjer om vi har tidligere saker som ikke er gjort opp?

LNU har rett til å holde tilbake penger, eller ikke å behandle søknader dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppa i andre saker:

 • Har ubetalte krav
 • Ikke har levert rapport, eller har levert mangelfull rapport
 • Er mistenkt for mislighold av midler eller for å ha fått midler på falskt grunnlag

Dersom søker ikke retter slike forhold innen rimelig tid, kan søknaden avslås. Eventuelle vedtak om støtte vil i tilfelle trekkes.

LNU har rett til å avslå søknader fra personer som har misligholdt midler eller fått støtte på falskt grunnlag tidligere.

Retten til tilbakeholdelse, ikke behandling og avslag av søknader etter dette punktet gjelder både søknader til Frifond og andre av LNU sine støtteordninger.

14. Kan LNU kreve tilbake penger?

Hvis dere ikke leverer fullstendig rapport innen fristen, blir pengene krevd tilbake.

Prosjektoverskudd, penger som ikke er brukt, og penger som ikke er brukt i tråd med avtalen blir krevd tilbake.

Dersom det kommer frem at dere bevisst har gitt feil opplysninger om gruppa, prosjektet, eller om bruken av støtten, vil LNU anse at pengene er gitt på falskt grunnlag. Penger som er gitt på falskt grunnlag blir krevd tilbake.

Krav skal betales innen 14 dager. Krav som ikke betales i tide kan sendes til inkasso.

Ved krav om tilbakebetaling kan det søkes om nedbetalingsplan. Nedbetalingsplan er ikke en rettighet, men noe som kan innvilges om ikke særskilte forhold taler mot en slik avtale. Minimalt terminbeløp er 1 000 kroner, og maksimal nedbetalingstid er to år. Nedbetalingsplanen er rentefri. Dersom et terminbeløp ikke betales innen avtalt frist kan LNU anse avtalen som brutt, og kreve tilbake det gjenstående kravet med to ukers betalingsfrist.

Kontaktpersoner

Topp