ForsidenStøtteordningerFrifond Stem!Slik søker dere om støtte og leverer rapport

Slik søker dere om støtte og leverer rapport

Lurer dere på hvordan dere kan søke om penger til prosjektet deres gjennom Frifond Stem? Her er en rask guide.

Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden. Retningslinjene er reglene for støtteordningen, og alle som får støtte gjennom Frifond Stem forplikter seg til å følge alle retningslinjene.  

Søknadsfrist  

Søknader behandles løpende mellom 3. mai og 1. august. Det betyr at det lønner seg å søke tidlig. Det er likevel viktig å bruke tid på å planlegge prosjektet og lage en god søknad slik at den inneholder den informasjonen som er nødvendig for at den kan behandles. Prosjektet må gjennomføres senest på valgdagen 13. september 2021. 

Søknaden 

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen eller gruppa ha en formell bruker i portalen. En enkeltperson oppretter en bruker og knytter seg deretter til den ønskede organisasjonen/gruppa.

Er dere et ungdomsråd?

Ungdomsrådet må selv opprette en bruker i søknadsportalensom er uavhengig fra kommunen. Ingen ansatte i kommunen kan skrive eller sende inn søknad på vegne av ungdomsrådet.

Dette gjør dere ved at en av dere ungdommene i ungdomsrådet oppretter en bruker i søkerportalen. I feltet Organisasjonsnavn/gruppenavn skriver dere derenavnet på ungdomsrådet, for eksempel Lier ungdomsråd eller Bydel Stovner ungdomsråd, Oslo.

Er dere et lokallag i en organisasjon? 

Lokallaget må opprette egen bruker som er uavhengig fra sentralleddet i organisasjonen deres. Med lokallag menes det laveste nivå i en organisasjon. Det kan ikke være sentralleddet som skriver eller sender inn søknad for dere. Dette gjør dere ved at en enkeltperson i lokallaget oppretter en bruker og knytter seg til eget lokallag i feltet Organisasjonsnavn/gruppenavn, ved å skrive inn navnet på lokallaget i feltet organisasjon, for eksempel SAIH Trondheim.  

Når dere er innlogget i søknadsportalen velger dere «Søk her» fra toppmenyen og klikk på støtteordningen «Frifond Stem», klikk «Søknadsskjema», deretter «Opprett søknad». 

Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som skal lese søknaden og ikke kjenner prosjektet fra før får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på. Dere må forklare hvordan prosjektet er partipolitisk uavhengig, og dere må også beskrive hvordan prosjektet deres er valgmobiliserende, dvs. hvordan prosjektet skal engasjere ungdom under 26 år i stortingsvalget. 

Søknaden skal inneholde: 

  • Prosjektbeskrivelse  
  • Budsjett med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet. 

Nederst på denne siden finner en mal dere kan bruke til å lage en kladd for søknaden og budsjettet.  

Behandling av søknaden 

Søknadene behandles løpende. Hvis saksbehandlingen tar mer enn fem uker, skal søker få tilbakemelding om beregnet behandlingstid. 

Søknader vil bli vurdert ut ifra retningslinjene og etter skjønn. Vi kan gjøre unntak fra enkelte punkter i retningslinjene for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta. 

Etter behandling av søknaden 

Får man innvilget støtte må et akseptskjema signeres elektronisk av en person i organisasjonen med signaturrett. BankID blir brukt ved signering.  

Det er viktig å lese både akseptskjemaet og tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer av disse.  

Har du spørsmål under arbeidet med prosjektet? 

Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «meldinger» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted. 

Behov for endringer underveis i prosjektet? 

Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent før dere gjør endringer. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering (egen knapp under søknad), eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen. 

Er dere ikke fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt. Ta gjerne kontakt med saksbehandler før dere leverer en klage, så kan dere få veiledning og oppklare eventuelle spørsmål.  

Rapporten  

Rapporten skal leveres elektronisk gjennom søknadsportalen. Den består av tre deler:   

  • Beskrivelse av hva dere har gjort   
  • Regnskap   
  • Bilagsjournal eller alle prosjektets bilag 

 

Bilagsjournalen er en oversikt over alle prosjektets bilag. Det betyr kvitteringer og fakturaer. Dere får bilagsjournalen tilsendt når dere får penger. Den skal fylles ut i tråd med instruksjonene og legges ved rapporten. Om dere ønsker, kan dere levere alle prosjektets bilag i stedet for bilagsjournal. Hvis dere mangler et bilag, kan dere ikke ta utgiften med i regnskapet.   

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU. Et krav vil da opprettes når rapporten godkjennes. 

Materiell som produseres som en del av prosjektet kan legges ved rapporten elektronisk.  

Topp