ForsidenStøtteordningerKulturstøttaRetningslinjer

Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for Kulturstøtta.

Her kan du også laste ned retningslinjene for Kulturstøtta.

Vedtatt av styret i LNU 12.oktober 2020. 

1. Målet med støtteordningen 

Formålet med denne støtteordningen er å: 

 • Styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. 
 • Bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og medlemmer i organisasjonene. 
 • Stimulere til utvikling av nye kulturtiltak i organisasjonene. 
 • Stimulere til utvikling og utprøving av nye modeller og arbeidsmåter i kulturarbeid. 

2. Søknadssum 

Søknadsbeløp er minimum 25 000 kroner og maksimum 300 000 kroner per prosjekt.  

3. Hvem kan få støtte 

Landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner kan få støtte.  

Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget. 

4. Hva kan få støtte 

Kulturprosjekt er definert som prosjekt innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill, samt en kombinasjon av slike uttrykk. Andre kulturuttrykk vil også vurderes.  

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.  

Dersom organisasjonen har et nytt kulturtiltak som man på sikt ønsker å innlemme i organisasjonens drift, kan man få støtte til forprosjekt og hovedprosjekt. Dette må komme tydelig frem i søknaden om forprosjekt. Dersom man får støtte til forprosjektet er dette ikke en garanti for støtte til hovedprosjektet.  

5. Hva kan ikke få støtte 

 • Innkjøp av teknisk utstyr, instrumenter o.l. Dersom det er behov for innkjøp av slikt utstyr eller det er mer hensiktsmessig enn å leie kan det gjøres unntak, men da må dette forklares i søknaden og søker må vise en plan for videre bruk av utstyret utover prosjektperioden.  
 • Faste arrangementer som norske barne- og ungdomsorganisasjoner arrangerer på vegne av egne internasjonale overbygninger. Dette anses som en del av organisasjonens ordinære drift. Tilleggsprosjekter i tilknytning til slike arrangementer som oppfyller støtteordningens øvrige kriterier kan støttes.  
 • Ordinære administrasjonskostnader som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer. 
 • Kulturkonsum. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.  
 • Alkohol og tobakk. 

6. Prioritering av søknader 

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut fra sitt kulturfaglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper: 

 • Prosjekter som er nyskapende.  
 • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.  
 • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.  
 • Samarbeidsprosjekter mellom flere organisasjoner. 

En organisasjon har anledning til å søke støtte til flere ulike prosjekter samme tildelingsrunde. Det anbefales da at organisasjonen sender en prioritering til saksbehandler. Denne prioriteringen er kun veiledende for tildelingsutvalget. Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilsagn. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen. 

Dersom det er mindre midler tilgjengelig enn gode prosjekter og søknader, vil en organisasjon som ikke har mottatt midler fra støtteordningen tidligere det året bli prioritert over prosjekt nr to fra en organisasjon som allerede har mottatt midler til et prosjekt det året.  

7. Søknadsfrister 

Kulturstøtta har søknadsfrist 1. februar og 15. mai,  

I den første runden deles 75 % av årets midler ut. I andre runde deles de resterende 25 % ut, i tillegg til restmidler fra foregående år.  

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Prosjektene må være avsluttet innen 31. desember i prosjektåretaltså det året man mottar støtte. Prosjekter kan, etter avtale med LNU, følge skoleåret. Prosjektperioden kan ikke vare over 12 måneder.  

8. Lønn og honorar 

Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om å inkludere inntil 15 % av midlene fra LNU til lønn til prosjektkoordinator. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til LNU beregnes lønna på 15 % av de regnskapsførte kostnadene. 

Støtte fra LNU kan benyttes til honorar til eksterne bidragsytere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. 

9. Formelle krav til søknaden 

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal.  

Søknaden skal inneholde: 

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat.  
 • Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU. 

10. LNUs behandling av søknaden 

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.  

Vedtak om støtte fattes av et tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen. 

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. 

11. Signering av tilsagnsbrev 

Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter tilsagnet er gitt. Dersom tilsagnsbrevet ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle. 

12. Krav til rapportering, inkl. regnskap 

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.  

Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen, og materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

Regnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, også andre inntekter og kostnader som ikke dekkes av LNUs støtteProsjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten. 

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert. 

Prosjekter som mottar mer enn 100 000 kroner skal levere særskilt revisjonsattest (etter ISA805). Revisjonen skal foretas av en godkjent, registrert revisor, og revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Det skal avgis revisjonsberetning og konklusjon med høy grad av sikkerhet.  

For prosjekter som mottar inntil 100 000 kroner kan søker velge om de skal levere en revisjonsattest eller om de skal levere et detaljert skyggeregnskap i LNUs mal. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. 

Søker kan søke om å benytte inntil 10 000 kroner av tilskuddet til prosjektrevisjon i prosjekter som er pålagt dette. 

13. Endringer i prosjektet 

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at midlene brukes, og søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen. 

14. LNUs rett til innsyn og omtale av prosjekter 

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.  

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

LNU gjennomfører stikkprøvekontroller i prosjekter uten revisjonsattest. Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

Kulturdepartementet og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene. 

LNU har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene, og kan ta kontakt med pressen for å skape oppmerksomhet rundt prosjektet eller støtteordningen. LNU kan bruke mottatt materiell fra prosjektet i markedsføringen av støtteordningen. 

15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler 

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren, vil LNU anse at eventuell støtte er gitt på falskt grunnlag. 

LNU har rett til å holde tilbake støtte dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at støtte fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag. Dersom slik mistanke bekreftes kan vedtak om støtte bortfalle. 

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne eller andre av LNUs støtteordninger, kan LNU kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt fra søkeren.  

Hele tilsagnsbeløpet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Mangelfull rapportering og eventuelt mangel på tilbakebetaling av midler på tidligere prosjekter under denne og andre av LNUs støtteordninger gir LNU rett til å holde tilbake tilsagnsbeløp. 

Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU. 

16. Klageadgang 

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg. 

Kontaktpersoner

Topp