ForsidenStøtteordningerKulturstøttaOfte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om Kulturstøtta? Kanskje vi har svaret her.

Hvem kan søke om støtte?

Dette er en støtteordning for landdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. En landsdekkende organisasjon må ha et nasjonalt siktemål og aktivitet i minst fem fylker. For å regnes som barne- og ungdomsorganisasjon må minst halvparten av organisasjonens medlemmer være under 26 år, og organisasjonen må gi mulighet til medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 15 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg.

Det er sentralleddet i organisasjonen som kan søke om støtte.

Hvordan søker vi?

Alle søknader til Kulturstøtta skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. 

Støtteordningen åpner for nye søknader i starten av januar, og først da vil søknadsskjemaet være tilgjengelig i søknadsportalen. Da oppretter dere søknad ved å klikke på Søk her – Søknadsskjemaet.

Dere finner søknadsskjemaet i word-format nederst på hovedsiden om støtteordningen, og det kan brukes som kladd. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

Her kan du lese mer om hvordan man søker om støtte.

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett. 

LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement?

Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til et nytt kulturtiltak på sommerleir. Men det er viktig at kulturtiltaket er nytt for organisasjonen og arrangementet, og at dere tydelig viser hvordan dette er nytt og skiller seg fra tidligere arrangementer. Det er også viktig å skille kulturprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at Kulturstøtta kun skal støtte kulturprosjektet, og skal ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet ellers.

Kan vi få penger til lønn/honorar

Dersom søknadssum er på minst 50 000 kroner kan det søkes om administrasjonsstøtte på inntil 15 % av midlene fra Kulturstøtta til lønn/honorar til prosjektkoordinator. Dette må komme tydelige fram i søknad og budsjett, og dere må vise hvorfor det er viktig med denne kostnaden for å gjennomføre prosjektet.

Videre er det også for mange kulturprosjekter relevant å honorere eksterne bidragsytere, for eksempel instruktør, produsent, lyd/lys, etc. Dette går i så fall utenfor de 15 %. Det må vises tydelig i søknaden hvor mange honorarer det søkes om støtte til, hvor store de er, og for hvilken jobb. Der det er relevant skal det også vises omtrent hvor mye tid det beregnes at vedkommende bruker på jobben.

Alle honorarer/lønn må være på et rimelig nivå og fremkomme tydelig av søknad/budsjett.

Kan vi sende inn flere søknader?

Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nr to blir innvilget.

Det er i tillegg mulig å levere søknader i både føste og andre søknadsrunde.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist.

Det er tildelingsutvalget for Kulturstøtta som gjør vedtak om støtte. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra organisasjonene som faller inn under støtteordningen og en representant fra LNUs styre. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene.

Når får vi svar på søknaden?

Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

Hvordan signerer jeg tilsagnsbrevet?

For å signere tilsagnsbrevet må du være en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig.

For å signere tilsagnsbrevet må du først logge deg inn, deretter må du bruke BankID for å signere.

Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis?

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % eller mer på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet?

For prosjekter som har mottatt mer enn 100 000 kroner skal det gjennomføres prosjektrevisjon (ISA850) av en godkjent, registrert revisor. Revisorattesten skal lastes opp som vedlegg til rapporten sammen med det signerte prosjektregnskapet som ble sendt til revisor. 

For prosjekter som mottar inntil 100 000 kroner kan organisasjonen selv velge om de vil levere revisorattest og signert prosjektregnskap (som forklart over), eller et skyggeregnskap hvor alle inntekter og kostnader som inngår i prosjektet kommer fram. Skyggeregnskap skal føres i en fast mal fra LNU.

Organisasjonene kan benytte inntil 10 000 kroner av tilskuddet til revisjon i prosjekter som er pålagt dette.

Kontaktpersoner

Topp