ForsidenStøtteordningerLNU BærekraftRetningslinjer for LNU Bærekraft 

Retningslinjer for LNU Bærekraft 

Vedtatt av styret i LNU 11.03.2021.  

1. Målet med støtteordningen 

Formålet med denne støtteordningen er å: 

Øke kunnskapen og engasjementet rundt FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål blant barn og unge.  

2. Søknadssum

Søknadsbeløp er maksimum 75 000 kr per prosjekt. 

3. Hvem kan  støtte? 

Landsdekkende (1) og demokratiske (2) barne- og ungdomsorganisasjoner (3) i Norge kan søke på støtteordningen.  

Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget.

4. Hva kan få støtte 

Prosjekter i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.  Om prosjektet innebærer reise til utlandet, må det komme fram hva slags aktiviteter som skal gjennomføres i Norge.  

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift (4).  

5. Hva kan ikke få støtte 

Organisasjoner som allerede får støtte fra Norad, kan ikke få støtte. I tillegg støttes ikke: 

 • Prosjekter hvor søkerorganisasjonen fokuserer på eget/egne prosjekt(er) uten at det relateres til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.   
 • Store utstyrsinvesteringer 
 • Ren innsamlingsaktivitet 
 • Ordinære administrasjonskostnader (5) som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer.  
 • Kulturkonsum. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.  
 • Alkohol og tobakk 

6. Prioritering av søknader

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut i fra sitt faglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:  

 • om prosjektet når bredt ut 
 • god planlegging og realistisk budsjettering 
 • i hvilken grad organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre det prosjektet man har søkt om finansiering til, basert på den informasjonen om organisasjonen som framkommer i søknaden 
 • mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner 

En organisasjon har anledning til å søke støtte fra LNU Bærekraftstøtta til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Det anbefales da at organisasjonen sender en prioritering av prosjektene til saksbehandler. Denne prioriteringen er kun veiledende for tildelingsutvalget. Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilsagn. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.  

LNU kan fastsette en øvre grense for antallet søknader en organisasjon kan levere til en søknadsfrist. Dette skal i så fall formidles tydelig i forbindelse med utlysning av søknadsfristen. 

7. Søknadsfrister

Første søknadsfrist er 15. mai. 75 % av midlene til utdeling settes av til denne runden, mens resterende deles ut i en ny runde med søknadsfrist 1. september.  Prosjektene skal  være avsluttet innen 31.desember i prosjektåret. Det er mulig å søke om unntak til denne regelenog saksbehandler vil i slike tilfeller gjøre en skjønnsmessig vurdering. Prosjektene kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn.  

8. Lønn og honorar

Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om å inkludere inntil syv prosent av midlene fra LNU til administrasjonsutgifter tilknyttet prosjektet. Dersom ubenyttede midler skal tilbakeføres til LNU, beregnes administrasjonsutgiftene på syv prosent av de regnskapsførte kostnadene.  

Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. 

9. Formelle krav til søknaden

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal.  

Søknaden skal inneholde: 

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat. Det må komme tydelig fram hvilke bærekraftsmål og/eller delmål som prosjektet skal belyse.  
 • Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU. 

10. LNUs behandling av søknaden 

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.  

Vedtak om støtte fattes av et tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen. 

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. 

11. Signering av tilsagnsbrev

Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett innen fire uker etter tilsagnet er gitt. Dersom det ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle. 

12. Krav til rapportering, inkl. regnskap

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det der synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen, og materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

Det skal leveres et skyggeregnskap med rapporten som skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet. Det vil si også andre inntekter enn LNUs støtte, og kostnader som ikke dekkes av LNU. Skyggeregnskapet skal føres i LNUs egen mal og det skal henvises til postene i budsjettet. Vesentlige avvik må kommenteres i rapporten. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. 

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert 

13. Endringer i prosjektet

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes, og søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen. 

14. LNUs rett til innsyn og omtale av prosjekter 

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.  

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte.  Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

NORAD og Riksrevisjonen som finansierer støtteordningen har rett til innsyn for å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene. 

LNU har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene, og kan ta kontakt med pressen for å skape oppmerksomhet rundt prosjektet eller støtteordningen. LNU kan bruke mottatt materiell fra prosjektet i markedsføringen av støtteordningen. 

15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren, vil LNU anse at eventuell støtte er gitt på falskt grunnlag. 

LNU har rett til å holde tilbake støtte dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at støtte fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag. Dersom slik mistanke bekreftes, kan vedtak om støtte bortfalle. 

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen, kan LNU kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt fra søkeren. 

Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Mangelfull rapportering og eventuelt mangel på tilbakebetaling av midler på tidligere prosjekter under denne og andre av LNUs støtteordninger gir LNU rett til å holde tilbake tilsagnsbeløpMidler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU. 

16. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg. 

Fotnoter

 1. Definisjonen på «landsdekkende» er i tråd med Frifond organisasjons definisjon, og lyder: En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst to fylker. 
 2. En demokratisk organisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møte-/tale og forslagsrett, samt rett til å la seg velge som representant.
 3. Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år.
 4. Ordinær drift regnes som faste, løpende eller gjentakende aktiviteter eller arrangementer
 5. Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet. 

Kontaktpersoner

Topp