ForsidenStøtteordningerLNU InfostøttaOfte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Under finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om LNU Infostøtta.

Hva er et globalt miljø og utviklingsspørsmål?

Globale miljø -og utviklingsspørsmål er temaer som påvirker våre samfunn – uavhengig av hvor i verden vi bor. Problemene og utfordringene i ulike deler av vår globaliserte verden er tett knyttet til hverandre og påvirker dermed hverandre. 

Hva er et prosjekt?

LNU forstår et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsramme. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid. 

Hva er et skyggeregnskap?

Skyggeregnskapet hjelper dere til å ha oversikten over hva som er kommer inn, hvor mye som er brukt og hvor mye penger dere har igjen på prosjektet. Her finner dere LNUs mal for skyggeregnskap for prosjekter under 100 000 kr.

Noen prosjektledere gjør alt regnskapet på prosjektet selv, andre bruker firma eller regnskapsavdelinger som fører prosjektregnskapet. LNU anbefaler at prosjektleder til enhver tid har full kontroll på den økonomiske statusen på prosjektet ved å føre et skyggeregnskap.

Hva menes med en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon?

LNU definerer en organisasjon som en barne- og ungdomsorganisasjon dersom flertallet av medlemmene i organisasjonen er under 26 år. Videre definerer vi demokrati i organisasjonen slik: «En demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møte-, tale- og forslagsrett og rett til  å la seg velge som representant

Sjekkliste for demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon:

  • Beslutningsjevnlikhet: Hvert medlems mening har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger.
  • Effektiv deltakelse: Under hele beslutningsprosessen har hvert medlem like store muligheter til å uttrykke sin mening, sine mål og ønsker, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, religion, funksjonsnedsettelser og lignende. 
  • Opplyst forståelse: Hvert medlem skal gis tilstrekkelig med tid og ressurser til å sette seg inn i de spørsmål som besluttes.
  • Kontroll over dagsorden og økonomi: Medlemmene bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet.

LNU kan også definere en organisasjon som udemokratisk dersom den gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med andre motarbeider demokrati, FNs konvensjon om barnets rettigheter eller FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.

Hvem bestemmer hvilke prosjekter som får penger?

Et tildelingsutvalg som består av minimum 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgrupper, vedtar hvem som får prosjektstøtte.

Styret i LNU har nedsatt et arbeidsutvalg som går gjennom listen over de nominerte og avgjør hvem som skal sitte i utvalget. Følg med på utlysningene for tildelingsutvalgene for de ulike støtteordningene på LNU.no.

Hvor lang tid tar det før vi får svar på søknaden?

LNU har et mål om saksbehandlingstid på 4. uker. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde dette, vil søkere få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

 

Kontaktpersoner

Topp