ForsidenStøtteordningerLNU InfostøttaOfte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Under finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om LNU Infostøtta.

Hvem kan søke om støtte?

Denne støtteordningen er for alle landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Søker kan samarbeide med norske og/eller utenlandske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hva er et globalt miljø og utviklingsspørsmål?

Globale miljø -og utviklingsspørsmål er temaer som påvirker våre samfunn – uavhengig av hvor i verden vi bor. Problemene og utfordringene i ulike deler av vår globaliserte verden er tett knyttet til hverandre og påvirker dermed hverandre. Aktuelle temaer kan for eksempel være flyktninger, fattigdom, klima, skatt, gjeld eller FNs bærekraftsmål. Søkere oppfordres til å la synspunkter fra andre land og kulturer enn den norske/vestlige, komme frem i prosjektet.  

Hva menes med landsdekkende organisasjon?

En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker. NB! Foreløpig betyr dette fem fylker i den gamle fylkesdelingen. I denne definisjonen henvises det også til tellende region-/ lokallag og tellende medlem. En kort forklaring på et tellende medlem er at medlemmet har per 31. desember i grunnlagsåret frivillig og individuelt meldt seg inn i organisasjonen, er under 26 år, står i medlemsregisteret, har betalt kontingent for grunnlagsåret, har bostedsadresse i Norge i grunnlagsåret og har etter 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Mer om demokrati-kravet kommer under her.  

Et tellende lokallag er det laveste nivået av selvstendig, demokratisk enhet i organisasjonen per 31.desember i grunnlagsåret. Et tellende lokallag skal ha minst fem tellende medlemmer, gjeldende vedtekter, eget styre valgt av og blant medlemmene, og minst en medlemsrettet aktivitet. 

Din organisasjon må ha altså ha minst 5 tellende medlemmer med bostedsadresse i fem fylker, eller tellende lokallag i fem fylker. Husk at et lokallag må ha tellende medlemmer for å være tellende!

Hva menes med en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon?

LNU definerer en organisasjon som en barne- og ungdomsorganisasjon dersom flertallet av medlemmene i organisasjonen er under 26 år. Videre definerer vi demokrati i organisasjonen slik: «En demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møte-, tale- og forslagsrett og rett til  å la seg velge som representant

Sjekkliste for demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon:

  • Beslutningsjevnlikhet: Hvert medlems mening har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger.
  • Effektiv deltakelse: Under hele beslutningsprosessen har hvert medlem like store muligheter til å uttrykke sin mening, sine mål og ønsker, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, religion, funksjonsnedsettelser og lignende. 
  • Opplyst forståelse: Hvert medlem skal gis tilstrekkelig med tid og ressurser til å sette seg inn i de spørsmål som besluttes.
  • Kontroll over dagsorden og økonomi: Medlemmene bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet.

LNU kan også definere en organisasjon som udemokratisk dersom den gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med andre motarbeider demokrati, FNs konvensjon om barnets rettigheter eller FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.

Hva er et prosjekt?

LNU forstår et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsramme. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid. 

Hva er ordinær drift?

Aktiviteter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et prosjekt.

Hvordan søker vi?

Alle søknader til LNU Infostøtta skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen være registret i søknadsportalen. Om organisasjonen ikke er det, er det enkelt å gjøre det!  Enkeltpersoner oppretter bruker for så å knytte seg til organisasjonen. 

Søknadsskjemaet finner dere under Søk her – Søknadsskjemaet. Merk at søknadsskjemaet blir opprett en tid i forkant av fristen, men ligger ikke ute hele tiden. 

Dere finner kladd for søknadsskjema nederst på hovedsiden om støtteordningen. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

Her kan du lese mer om hvordan man søker om støtte.

Søknader dere har fått innvilget tidligere er tilgjengelig i LNUs gamle søknadsportal fram til utgangen av mars 2020. Deretter vil alle uavsluttede saker overføres den til nye søknadsportalen. Tidligere søknader som er avsluttet/avslått/trukket/ikke levert vil ikke være tilgjengelig for søkere etter utgangen av mars 2020.

Hvem bestemmer hvilke prosjekter som får penger?

Et tildelingsutvalg som består av minimum 5 representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgrupper, vedtar hvem som får prosjektstøtte.

Styret i LNU har nedsatt et arbeidsutvalg som går gjennom listen over de nominerte og avgjør hvem som skal sitte i utvalget. Følg med på utlysningene for tildelingsutvalgene for de ulike støtteordningene på LNU.no.

Hvor lang tid tar det før vi får svar på søknaden?

LNU har et mål om saksbehandlingstid på 4. uker. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde dette, vil søkere få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

Kan vi søke om støtte til reise til utlandet?

Ja, men det må komme fram hvilke informasjonstiltak som skal gjennomføres i Norge. Prosjekter som bare innebærer en reise uten informasjonsaktivitet i Norge vil ikke få støtte.

Kan vi søke om støtte til honorar/lønn?

Nei, dere kan ikke benytte støtte fra LNU Infostøtta på lønn. Men det kan brukes til  å dekke honorar til eksterne bidragstyrere. For at dette kan godkjennes er det viktig at dere presiserer hvem som skal ha honorar (hvilken rolle vedkommende har for prosjektet), hvor mye skal vedkommende ha, hvilken oppgave og ansvar har vedkommende, og hvor mye tid er det beregnet at vedkommende skal bruke på prosjektet. Få også fram i søknaden hvorfor dette er viktig for prosjektets gjennomføring. Tildelingsutvalget vil vurdere hvorvidt honoraret virker rimelig for jobben som skal gjøres og prosjektets gjennomføring.

Kan vi søke om støtte til innkjøp av utstyr?

Støtteordningen innvilger først og fremst midler til aktiviteter for barn og unge. Prosjekter som kun går ut på å kjøpe utstyr til organisasjonen vil ikke innvilges, da dette i seg selv ikke skaper aktivitet. 

I prosjekter hvor aktivitet for barn og unge er i fokus, og innkjøp av utstyr er nødvendig for å gjennomføre de planlagte aktivitetene, kan dette settes opp i budsjettet. Det er viktig at dere da viser hvorfor dette innkjøpet er viktig for aktiviteten, og hvorfor dere skal kjøpe utstyr framfor å leie det. Ved innkjøp av utstyr som kan brukes utover prosjektperioden må dere vise i søknaden en plan for videre bruk av utstyret etter at prosjektet er avsluttet.

Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis?

Fra søknaden er levert til søknadsfristen går ut kan dere foreta endringer i søknaden selv.

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses etter at søknadsfristen har gått ut, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet?

For prosjekter som har mottatt mer enn 100 000 kroner skal det gjennomføres prosjektrevisjon (ISA850) av en godkjent, registrert revisor. Revisorattesten skal lastes opp som vedlegg til rapporten sammen med det signerte prosjektregnskapet som ble sendt til revisor. 

For prosjekter som mottar inntil 100 000 kroner kan organisasjonen selv velge om de vil levere revisorattest og signert prosjektregnskap (som forklart over), eller et skyggeregnskap hvor alle inntekter og kostnader som inngår i prosjektet kommer fram. Skyggeregnskap skal føres i en fast mal fra LNU.

Organisasjonene kan benytte inntil 10 000 kroner av tilskuddet til revisjon.

Hva er et skyggeregnskap?

Skyggeregnskapet hjelper dere til å ha oversikten over hva som er kommer inn, hvor mye som er brukt og hvor mye penger dere har igjen på prosjektet. Her finner dere LNUs mal for skyggeregnskap for prosjekter under 100 000 kr.

Noen prosjektledere gjør alt regnskapet på prosjektet selv, andre bruker firma eller regnskapsavdelinger som fører prosjektregnskapet. LNU anbefaler at prosjektleder til enhver tid har full kontroll på den økonomiske statusen på prosjektet ved å føre et skyggeregnskap.

 

Kontaktpersoner

Topp