ForsidenStøtteordningerLNU InfostøttaRetningslinjer

Retningslinjer

Retningslinjer for LNU Infostøtta. Sist revidert av LNUs styre desember 2019.

Her kan du og laste ned retningslinjene for LNU Infostøtta. 

1. Målet med støtteordningen

Formålet med denne støtteordningen er å:

 • Øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge, men også i befolkningen generelt.

2. Søknadssum

Søknadsbeløp er maksimalt 75 000 kr. per prosjekt. Dersom søker samarbeider om prosjektet med en eller flere samarbeidsorganisasjoner kan det søkes om inntil 100 000 kr.

3. Hvem kan få støtte?

Landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge kan få støtte. Søker kan samarbeide med norske og/eller utenlandske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ved samarbeidsprosjektet må det legges ved søknaden en kortfattet samarbeidsavtale. For samarbeidsorganisasjonene er det et krav om at et flertall av medlemmene er under 26 år.

Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget.

4. Hva kan få støtte

Informasjonsprosjekter i Norge som har hovedfokus på globale miljø- og utviklingsspørsmål. Om prosjektet innebærer reise til utlandet, må det komme fram hva slags informasjonsaktiviteter som skal gjennomføres i Norge.

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.

Hver organisasjon får i utgangspunktet bare støtte til ett prosjekt per år. Unntak til denne regelen er dersom det er restmidler igjen i støtteordningen på slutten av året.

5. Hva kan ikke få støtte

Organisasjoner som allerede får støtte fra Norad, kan ikke få støtte. I tillegg støttes ikke:

 • Prosjekter hvor søkerorganisasjonen fokuserer på eget/egne prosjekt(er) uten at det relateres til mer globale og overordnede globale miljø- og utviklingsspørsmål 
 • Prosjekter som omhandler situasjonen i ett spesifikt land uten at dette relateres til mer generelle og overordnede globale miljø- og utviklingsspørsmål
 • Prosjekter eller deler av prosjekter som allerede er gjennomført.
 • Lønn
 • Store utstyrsinvesteringer
 • Ren innsamlingsaktivitet
 • Ordinære administrasjonskostnader som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/Internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer.
 • Rene kulturkonsum-prosjekter. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.
 • Alkohol og tobakk

6. Søknadsfrister

Søknadsfristene i LNU Infostøtta er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november. Midlene i støtteordningen deles ut fra første søknadsfrist og frem til alle midlene er delt ut. Frister på slutten av året kan derfor avlyses. Dette opplyses i så fall om på LNUs nettsider.

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn.

7. Lønn og honorar

Støtte fra LNU Infostøtta kan ikke benyttes på lønn.

Støtte fra LNU kan benyttes til honorar til eksterne bidragsytere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet.

8. Formelle krav til søknaden

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat.
 • Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU.

9. LNUs behandling av søknaden

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.

Vedtak om støtte fattes av et tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene.

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen.

10. Signering av tilsagnsbrev

Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søknadsportalen av daglig leder innen fire uker etter tilsagnet er gitt. Dersom det ikke er signert innen fristen kan tilsagnet bortfalle.

Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at søker har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger.

11. Krav til rapportering, inkl. regnskap

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet. Dersom ikke annet er avtalt, må prosjektet være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret.

Dersom det lages noe materiell i prosjektet (metodehefter, film, brosjyrer e.l.) skal det der synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen, og materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU.

Regnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, det vil si også andre inntekter enn LNUs støtte og kostnader som ikke dekkes av LNU. Prosjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag.

For prosjekter som mottar til og med 100 000 kroner kan søker velge om de skal levere en revisjonsattest eller om de skal levere et detaljert skyggeregnskap i LNUs mal. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet.

En eventuell revisjon skal foretas av en godkjent, registrert revisor, og revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Det skal avgis revisjonsberetning og konklusjon med høy grad av sikkerhet.

12. Endringer i prosjektet

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes, og søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen.

13. LNUs rett til innsyn og omtale av prosjekter

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

LNU gjennomfører stikkprøvekontroller i prosjekter uten revisjonsattest. Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet.

Riksrevisjonen og det departement/direktorat som finansierer støtteordningen har rett til innsyn for å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene.

LNU har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene, og kan ta kontakt med pressen for å skape oppmerksomhet rundt prosjektet eller støtteordningen. LNU kan bruke mottatt materiell fra prosjektet i markedsføringen av støtteordningen.

14. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren, vil LNU anse at eventuell støtte er gitt på falskt grunnlag.

LNU har rett til å holde tilbake støtte dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at støtte fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag. Dersom slik mistanke bekreftes kan vedtak om støtte bortfalle.

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen, kan LNU kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt fra søkeren.

Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU.

15. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg.

 

 

Kontaktpersoner

Topp