ForsidenStøtteordningerLNU InfostøttaSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Her er en rask guide til søknads- og rapportprosessen til LNU Infostøtta!

Før du begynner på søknaden

 • Les retningslinjene på støtteordningen nøye før dere begynner å skrive søknaden. Vurder om prosjektet omfattes av støtteordningens formål, og om det oppfyller de formelle kravene til støtteordningen.
 • Les gjennom hele søknadsskjemaet før dere begynner å fylle det ut. Slik kan dere vite hvilken informasjon dere trenger å legge ved søknaden, og dere unngår ekstraarbeid.
 • Les denne saken om nyttige tips fra saksbehandleren! 
 • Sjekk ut «Ofte stilte spørsmål» for å se om det svarer på noen av dine spørsmål. 
 • Hvis ikke, ta kontakt med saksbehandler (kontaktinformasjon nederst på denne siden.)

Søknadsfrister

Det er satt opp 4 søknadsfrister i 2020, og de er 01.februar, 01.mai, 01. september og 01. november. Midlene deles ut fra første søknadsfrist og fram til alle midlene er delt ut. Fristene på slutten av året kan derfor avlyses. Dette vil bli opplyst om på LNUs nettsider. Søknadsportalen åpner for søknader ca. fire uker før fristen, og er åpen helt til kl. 23.59 på fristdatoene. Midler tildelt i 2020 må brukes opp i løpet av 2020. 

Søknaden

Søknaden skal leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen være registrert i søknadsportalen. Det er veldig enkelt å registrere organisasjonen! En enkeltperson oppretter en bruker og knytter seg deretter til den ønskede organisasjonen. En bruker kan være koblet til flere organisasjoner, så man trenger ikke å opprette flere brukere. 

Når dere er innlogget i søknadsportalen velger dere «Søk her» fra toppmenyen og klikk på støtteordningen «LNU Infostøtta», og deretter «Søknadsskjema». 

Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som skal lese søknaden og ikke kjenner prosjektet fra før får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på. 

Nederst på denne siden finner du også en lenke til et Word-dokument som kan brukes til å kladde søknaden, før den skal leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen. 

Søknaden skal inneholde: 

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
 • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, inkludert organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram av budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som skal finansieres gjennom midlene fra LNU.

Behandling av søknaden

Alle søknadene blir vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre. 

Det er tildelingsutvalget for LNU Infostøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av minst fem medlemmer, hvorav en representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjoner i støtteordningens målgruppe. For 2020 er følgende organisasjoner representert i tildelingsutvalget: 

 • Changemaker (utvalgsleder og LNU-representant)
 • CISV Norge
 • Norsk Folkehjelp
 • Redningsselskapet
 • Unge Høyre

LNU forsøker generelt å ha en behandlingstid på fire uker etter søknadsfristens utløp. Men saksbehandler vil like etter fristens utløp sende melding til alle søkere med forventet behandlingstid dersom vi ser at fire uker blir for liten tid til at vi kan gi alle søknadene en forsvarlig og rettferdig behandling. 

Etter behandling av søknaden

Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person i organisasjonen med signaturrett, BankID blir brukt ved signering. 

Det er viktig å lese tilsagnsbrevet nøye før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet framkommer her. 

Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «meldinger» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted. 

Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet skal gjennomføres, eller måten midlene skal brukers er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres ved enten å søke om omdisponering (egen knapp under søknad), eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingfunksjonen. 

Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden, kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt. Ta gjerne kontakt med saksbehandler før dere leverer en klage, slik at dere kan få veiledning og oppklaring av eventuelle spørsmål.

Rapporten

Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn i søknadsportalen senest to måneder etter prosjektet er avsluttet. 

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd på over 100 000 kroner må levere særskilt revisjonsattest av registrert/statsautorisert revisor etter gjeldende standarder for prosjektrevisjon. Denne må lastes opp i søknadsportalen ved rapportering sammen med signert prosjektregnskap (det som revisor mottok). En særskilt revisjonssattest skal være etter standard ISA 805. 

Prosjekter som mottar tilskudd på under 100 000 kroner i året kan velge å levere særskilt prosjektrevisjon eller levere utfyllende skyggeregnskap og la prosjektet inngå i revisjonen av organisasjonens årsregnskap. LNUs mal for skyggeregnskap skal benyttes, og den finner dere nederst på denne siden. 

LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskap mot bilag og regnskapet ført i hovedbok. 

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. 

Materiell som produseres som en del av prosjektet skal legges ved rapporten elektronisk eller sendes til LNU per post. 

Kontaktperson

Topp