ForsidenStøtteordningerLNU Informasjonsstøtten Nord/SørOfte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Under finner du svar på en del ofte stilte spørsmål om LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Hva er Nord/Sør-spørsmål?

Problemene og utfordringene i Sør er nært knyttet til problemene og utfordringene i Nord. Dette har å gjøre med både maktforhold og skjev fordeling av verdens ressurser. Nord/Sør- informasjon handler om disse problemstillingene.

Nord/Sør-informasjon handler om å gi og få innsikt i maktstrukturene som eksisterer mellom land. Den kan handle om temaer som påvirker våre samfunn, enten vi lever i land i sør eller i nord. Aktuelle temaer kan for eksempel være fattigdom, klima, handel, u-landsgjeld eller FNs bærekraftsmål.

Noen Nord/Sør informasjonstiltak tar for seg store globale utviklingstrekk. Informasjonen handler for eksempel om avgjørelsene som tas i internasjonale organer som FN, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken eller det internasjonale pengefondet (IMF). De sier noe om hvordan disse beslutningene påvirker den globale utviklingen og mulighetene for å redusere fattigdommen i verden. Andre informasjonstiltak ser på situasjonen i ett land eller ett område og bruker dette til å illustrere den globale utviklingen eller maktforhold mellom Nord og Sør.

Hva er et prosjekt?

LNU forstår et prosjekt som et tiltak med et gitt mål og avgrenset omfang, som gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme. Prosjektet, sett som en helhet, må være unikt. Det forhindrer ikke at deler av det kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid. Dersom søker har fått støtte til lignende prosjekt tidligere må det komme frem ti søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet.

Hva er et skyggeregnskap?

Skyggeregnskapet hjelper dere til å ha oversikten over hva som er kommer inn, hvor mye som er brukt og hvor mye penger dere har igjen på prosjektet. Under finner dere LNUs mal for skyggeregnskap for prosjekter under 100 000 kr.

Noen prosjektledere gjør alt regnskapet på prosjektet selv, andre bruker firma eller regnskapsavdelinger som fører prosjektregnskapet. LNU anbefaler at prosjektleder til enhver tid har full kontroll på den økonomiske statusen på prosjektet ved å føre et skyggeregnskap.

Hva menes med en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon?

LNU definerer en organisasjon som en barne- og ungdomsorganisasjon dersom mer enn 50% av medlemmene i organisasjonen er under 30 år. Videre definerer vi demokrati i organisasjonen slik: «En demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon er en organisasjon hvor det er medlemmene som har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger.»

Sjekkliste for demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon:

  • Beslutningsjevnlikhet: Hvert medlems mening har samme tyngde når man skal fatte kollektive beslutninger.
  • Effektiv deltakelse: Under hele beslutningsprosessen har hvert medlem like store muligheter til å uttrykke sin mening, sine mål og sine ønsker.
  • Opplyst forståelse: Hvert medlem skal gis tilstrekkelig med tid og ressurser til å sette seg inn i de spørsmål som besluttes.
  • Kontroll over dagsorden og økonomi: Medlemmene bestemmer selv hvilke spørsmål som skal eller ikke skal besluttes gjennom kollektiv beslutningsdyktighet.

LNU kan også definere en organisasjon som udemokratisk dersom den gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med andre motarbeider demokrati, FNs konvensjon om barnets rettigheter eller FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.

Hvem bestemmer hvilke prosjekter som får penger?

Et tildelingsutvalg som består av minimum 5 representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner vedtar hvem som får prosjektstøtte.

Dersom du ønsker å sitte i et tildelingsutvalg, kan du nomineres som kandidat fra en av LNUs medlemsorganisasjoner. Styret i LNU har nedsatt et arbeidsutvalg som går gjennom listen over de nominerte og avgjør hvem som skal sitte i utvalget. Følg med på utlysningene for tildelingsutvalgene for de ulike støtteordningene på LNU.no.

Hvor lang tid tar det før vi får svar på søknaden?

LNU har et mål om saksbehandlingstid på 4. uker. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde dette, vil søkere få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

Hvordan kan vi få omtale i media?

Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? LNU har laget en liten folder hvor du finner enkle tips til hvordan du kan prøve å få på en sak i media om ditt prosjekt. Last ned PDF av heftet på koblingen nedenfor.

Last ned filer

Kontaktpersoner

Topp