Retningslinjer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Sist revidert av LNUs styre desember 2018.

1. Formålet med støtteordningen

Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål.

2. Hvem kan søke om støtte?

 • Landsdekkende demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge kan søke om støtte på inntil 75 000 kr.
 • Søkerorganisasjonene må sikre alle medlemmer over 15 år fulle demokratiske rettigheter.
 • Dersom to eller flere demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner samarbeider, kan de søke om inntil 100 000 kr. Samarbeidsprosjekter må legge ved en kortfattet samarbeidsavtale til søknaden. Èn av organisasjonene skal stå ansvarlig for regnskap og rapport og være kontaktorganisasjon for LNU.

3. Hvilke prosjekter kan få støtte?

En kan søke midler til informasjonsprosjekter i Norge som har hovedfokus på globale miljø- og utviklingsspørsmål. Prosjektet skal i all hovedsak være basert på frivillig innsats. Dersom søker har fått støtte til et lignende prosjekt tidligere må det komme frem i søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte er kampanjer, aksjoner, informasjonsmateriell, debatter, konferanser, film og seminar.

Prosjekter som involverer reiser til utlandet må inneholde en beskrivelse av planlagte informasjonsaktiviteter i Norge for å kunne få støtte.

Søkere oppfordres til å la synspunkter fra Sør komme fram i deres informasjonsprosjekt. Prosjektet skal være avsluttet innen tilsagnsårets slutt, hvis ikke noe annet er avtalt.

Alle prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra LNU med navn og logo i all informasjon om prosjektet, og i evt. materiell som produseres.

Hver organisasjon får i utgangspunktet bare støtte til ett tiltak per år. Unntak til denne regelen er dersom det er restmidler igjen i støtteordningen på slutten av året.

4. Hvilke prosjekter kan ikke få støtte?

Organisasjoner som allerede får støtte fra Norad, kan ikke få støtte. I tillegg støttes ikke følgende prosjekter:

 • Prosjekter som setter informasjon om egne prosjekter i Sør i sentrum
 • Prosjekter som omhandler situasjonen i ett spesifikt land uten at dette relateres til mer generelle og overordnede globale miljø- og utviklingsspørsmål
 • Prosjekter eller deler av prosjekter som allerede er gjennomført.

Midler fra Informasjonsstøtten Nord/Sør kan ikke brukes til å dekke

 • lønn
 • store utstyrsinvesteringer
 • ren innsamlingsaktivitet

Mindre honorarer til ekstern ekspertise i forbindelse med tiltaket kan dekkes. Lønn og store utstyrsinvesteringer kan være en del av prosjektet, så lenge ikke midlene fra LNU brukes til å finansiere disse.

5. Formelle krav til søknaden

All kommunikasjon skjer i LNUs søknadsportal: https://stotteordninger.lnu.no/

Søknaden må sendes inn av sentralleddet i organisasjonen og skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse og budsjett. Prosjektbeskrivelsen skal tydeliggjøre hvilke globale miljø- og utviklingsspørsmål søker vil jobbe med og definere ønskede mål, resultater og aktiviteter.
 • Fullstendig prosjektbudsjett. Budsjettet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter. Inntektssiden skal vise både støtte fra LNU og eventuell støtte fra andre steder. Utgiftssiden skal vise tydelig hvilke poster Informasjonsstøtten Nord/Sør skal finansiere, men øvrige budsjettposter skal også oppgis. 

6. Prioritering av søknader

I vurderingen av søknadene vil det bli tatt hensyn til

 • i hvilken grad prosjektet oppfyller formålet til Informasjonsstøtten Nord/Sør
 • om prosjektet inkluderer perspektiver fra Sør
 • om prosjektet når bredt ut
 • om prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom to eller flere norske barne- og ungdomsorganisasjoner
 • om prosjektet inkluderer eller gjennomføres av diasporamiljøer/organisasjoner
 • god planlegging og realistisk budsjettering
 • i hvilken grad organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre det prosjektet man har søkt om finansiering til, basert på den informasjonen om organisasjonen som fremkommer i søknaden
 • mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner

7. Åpne og inkluderende organisasjoner

LNU jobber for at organisasjoner skal være åpne fellesskap der alle barn og unge blir inkludert. Ethvert medlem i organisasjonen skal ha like store muligheter til å delta i prosjektet, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, religion eller funksjonsnedsettelser. Spesielle behov skal ikke hindre deltakelse og støtteordningen vil kunne dekke budsjetterte utgifter knyttet til dette. 

8. Søknadsfrister

Du finner oversikt over søknadsfrister på lnu.no. Det er løpende søknadsbehandling fra årets begynnelse frem til de midlene som er avsatt til formålet er brukt opp. 

9. LNUs behandling av søknaden

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon om prosjektet i søknadssystemet. Alle søknader vurderes opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfristen.

Tildelingsutvalget for infostøtta gjør vedtak på støtte. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra LNUs styre og LNUs medlemsorganisasjoner.

Kontaktperson for søkere er støtteordningens saksbehandler.

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på 4 uker. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde dette, vil organisasjonene få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

Ved tilsagn på støtte utbetales hele støttebeløpet når organisasjonen har signert akseptskjema.

10. Signering av akseptskjema

Ved tilsagn får søker et akseptskjema knyttet til sin søknad som må signeres i LNU søknadsportal. Akseptskjemaet skal signeres med verifiseringskode av daglig leder/generalsekretær og styreleder. Tilsagnsbeløp utbetales når søker har signert akseptskjema. Dersom akseptskjema ikke er signert innen 4 uker bortfaller tilsagnet.

11. Spesielle vilkår for enkelte prosjekter

Tildelingsutvalget kan i tilsagnsbrevet spesifisere spesielle vilkår utover retningslinjene. Ved signering av akseptskjemaet plikter tilskuddsmottaker seg til å gjennomføre prosjektet i tråd med disse.

12. Krav til rapportering og revisjon

Det skal leveres en skriftlig rapport og regnskap for prosjektet, dette gjør søker ved å fylle ut rapporteringsskjema for ordningen inne i LNUs søknadsportal. Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektets oppnådde mål, resultater og gjennomførte aktiviteter, og en vurdering av om disse er i samsvar med søknad for prosjektet og retningslinjer for tilskuddsordningen.

LNU krever ikke revisjon for tiltak gjennomført med støtte fra Informasjonsstøtten Nord/Sør hvor støttebeløp er på inntil 100 000 kr. Alle prosjekter som mottar tilskudd inntil 100 000 kr må bruke LNUs mal for skyggeregnskap. Denne ligger på LNUs nettsider. Regnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i prosjektet, også inntekter og utgifter som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet skal tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten. Rapport og regnskap skal være LNU i hende innen tre måneder etter tiltakets avslutning, og aller senest innen 15. februar kalenderåret etter prosjektets avslutning. Skyggeregnskapet skal lastes opp som vedlegg til rapporten.

Søkerorganisasjonene står selv ansvarlig for å oppbevare bilag i fem år etter at rapport og regnskap er levert.

13. Ved endringer i prosjektet

Dersom organisasjonen ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større endringer må alltid klareres med LNU i forkant.

14. Falske opplysninger

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller organisasjonen, vil LNU anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag.

15. LNUs rett til innsyn og tilgang til resultater

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. LNU vil gjennomføre kontroll av enkelte prosjekter, der vi gjennomgår regnskap med bilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale. Dersom prosjektet innebærer at det blir laget noen form for materiell (brosjyrer, film el.), ber LNU om at søker oversender ett eksemplar sammen med rapporten. LNU har rett til å bruke resultatet av et prosjekt (f.eks. film, brosjyrer) til markedsføring av støtteordningen. LNU kan kontakte media for å skape publisitet rundt prosjektet/støtteordningen.

16. Tilbakeholdelse av midler

LNU forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det er mistanke om at organisasjonen har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag.

LNU forbeholder seg også retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mangelfull rapportering på denne eller andre av LNUs støtteordninger. Tilsvarende kan LNU holde tilbake midler fra andre av LNUs støtteordninger ved mislighold, tilskudd på falskt grunnlag eller mangelfull rapportering på denne støtteordningen. Dersom ikke årsaken til tilbakeholdelsen opphører innen rimelig tid, kan tilsagnet bortfalle. Dette skal først skje etter skriftlig advarsel fra LNU.

Ved mistanke om mislighold av midler, eller utbetalinger gjort på falskt grunnlag i en organisasjon kan LNU ved styrevedtak vedta å ikke behandle søknader fra organisasjonen over et gitt tidsrom til forhold i organisasjonen er avklart og LNU er trygg på at eventuelle tilsagn forvaltes på en forsvarlig måte. LNU vil også kunne knytte mislighold av midler til sentrale personer/aktører og dette kan få konsekvens for søknader fra andre grupper/organisasjoner der disse er involvert.

17. Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen kan LNU kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt fra organisasjonen.

Tildelte midler som ikke benyttes innen kalenderåret vil bli krevd tilbakebetalt til LNU.

18. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes gjennom søknadsportalen innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra LNU. Vedtak etter klage kan etterprøves ved å sende ny klage gjennom søknadsportalen innen tre uker. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg.

Kontaktpersoner

Topp