ForsidenStøtteordningerLNU Informasjonsstøtten Nord/SørSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Slik går du frem for å søke om midler gjennom LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør.

Både søknad og rapport skal leveres gjennom LNU søknadsportal. Lenger ned på siden finner du lenke til et Word-dokumentet som kan brukes som kladd for søknad og rapport, men selve søknaden og rapporten må sendes inn via søknadsportalen.

Bruker til søknadsportalen opprettes av saksbehandler. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

Før du begynner på søknaden

  • Les retningslinjene på støtteordningen nøye før dere begynner å skrive søknaden. Vurder om prosjektet omfattes av støtteordningens formål, og om det oppfyller de formelle kravene til støtteordningen.
  • Les gjennom hele søknadsskjemaet før dere begynner å fylle det ut. Slik kan dere vite hvilken informasjon dere trenger å legge ved søknaden, og dere unngår ekstraarbeid.

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat, samt en tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, inkludert organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram av budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som skal finansieres gjennom midlene fra LNU.

Tilgang og signering av akseptskjema

Daglig leder og styreleder, eller personer med tilsvarende verv, skal ha tilgang til søknadsportalen. Det er disse som kan oppdatere kontaktinformasjonen og gi andre personer innad i organisasjoner tilgang. Det er viktig at denne kontaktinformasjonen alltid er oppdatert.

Akseptskjemaet må signeres av daglig leder og styreleder. Verifiseringskoden er personlig og blir sendt i posten til mottakers private bostedsadressen.

Rapportering

Rapport og regnskap for skal leveres inn i søknadsportalen senest 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Organisasjoner som har mottatt tilskudd på mer enn 100 000 kr, må levere regnskap som er revidert av registrert/statsautorisert revisor etter standard ISA 805. Denne må du scanne inn og laste opp i søknadsportalen ved rapportering. For prosjekter under 100 000 kr skal regnskapet leveres i LNUs skyggeregnskapsmal. Den finner du nederst på siden.

Husk at dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU per post.

Kontaktperson

Topp