ForsidenStøtteordningerLNU KulturRetningslinjer

Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for prosjektstøtte til kulturaktiviteter i regi av landsomfattende barne LNU Kultur.

Retningslinjene er vedtatt av styret i LNU 15. desember 2017.

1. Formålet med støtteordningen

Formålet med denne støtteordningen er å:

 1. styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.
 2. bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og medlemmer i organisasjonene.
 3. stimulere til utvikling av nye kulturtiltak i organisasjonene.
 4. stimulere til utvikling og utprøving av nye modeller og arbeidsmåter i kulturarbeid.

2. Målgruppe for støtteordningen

LNUs medlemsorganisasjoner er kvalifisert til å søke. 

I tillegg kan landsomfattende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner som oppfyller følgende krav søke:

 1. Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 12 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg.
 2. Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år.
 3. Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet.
 4. Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene.
 5. Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk uavhengig av andre organisasjoner.
 6. Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 4 fylker.

Det er kun sentralleddet i organisasjonen som kan være søker og øverste ansvarlig for prosjektet. Dette gjelder også når prosjektet i sin helhet skal gjennomføres lokalt.

3. Hvilke typer tiltak kan få støtte

Søknadsbeløp er minimum 25 000 kroner og maksimum 200 000 kroner.

Kulturtiltak er definert som organisasjonenes tiltak innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur, spill samt en kombinasjon av slike uttrykk. Kulturtiltak som kan anses som nyskapende og kreative innen andre felt enn de som er nevnt her, vil også vurderes.

Det kan gis støtte til prosjekter av landsomfattende interesse som faller inn under følgende kategorier:

 1. Utvikling av nye kulturtiltak i, eller i regi av, organisasjonene.
 

 2. Kulturfaglig utvikling av ledere. Det gis ikke støtte til generell lederutvikling/- trening. Lederutviklingen må inneholde kulturfaglige elementer i en form for kunstnerisk uttrykk eller opplæring innenfor sjangrene som er nevnt ovenfor.
 3. Metodeutvikling i kulturarbeid.
 Eksempelvis undervisningsopplegg, metoder for opplæring, presentasjoner, utvikling av metoder for barn og unges medvirkning, mm.
 4. Kulturfaglig opplæring av medlemmer i organisasjonene. Kurs og aktiviteter der medlemmer får en kulturfaglig opplæring.
 5. Kulturfaglig opplæring eller aktivitet der kulturelle uttrykk som nevnt over blir brukt som virkemiddel for å videreformidle organisasjonens budskap.

4. Hva kan man ikke kan få støtte til

 1. Ordinær drift. Prosjektene må inneholde noe annet en organisasjonens ordinære drift.
 2. Rene kulturkonsum-prosjekter. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum. Prosjektene må inneholde et aspekt av organisasjonsutvikling for organisasjonen og dens medlemmer.
 3. Innkjøp av teknisk utstyr, instrumenter o.l. I prosjekter der det er behov for slikt utstyr kan det kun bevilges støtte til leie av dette. 
 4. Alkohol og rusmidler.
 5. Faste administrasjonskostnader organisasjonen har. Det er ingen krav om egenandel i støtteordningen. Det forventes derfor at organisasjonen selv dekker slike administrasjonskostnader.
  LNU Kultur støtter ikke ordinære administrasjonskostnader husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering (unntak: større utsendinger direkte knyttet ti prosjektet), regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker, abonnement osv. 

5. Administrasjonsstøtte – honorar

Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kan søke om administrasjonsstøtte på inntil 15 % av midlene fra LNU Kultur til lønn/honorar til prosjektkoordinator. Denne administrasjonstøtten kan kun gis dersom prosjektet blir fullført i henhold til søknad. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til LNU beregnes administrasjonsstøtten på 15% av de regnskapsførte kostnadene.

Alle honorarer i forbindelse med et prosjekt må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet i søknaden.


6. Krav til prosjektet

Prosjektet må være et nytt tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift. Dette betyr at organisasjonen ikke kan få støtte til det samme prosjektet flere år på rad. Det gjelder også for prosjekter som tidligere har blitt gjennomført i organisasjonen, selv om det ikke har vært finansiert av LNU.

Prosjektet trenger ikke å bestå i noe helt nytt og nyskapende, men det må være et nytt prosjekt eller tiltak i egen organisasjon.

Dersom organisasjonen har et nytt kulturtiltak som man på sikt ønsker å innlemme i organisasjonens drift, kan man få støtte til forprosjekt og hovedprosjekt. Dette må komme tydelig frem i søknaden om forprosjekt. Dersom man får støtte til forprosjektet er dette ikke en garanti for støtte til hovedprosjektet. Tildelingsutvalget står fritt til å vurdere hver enkelt tildelingsrunde på et uavhengig grunnlag.

LNU kultur regner alle faste internasjonale arrangementer som norske barne- og ungdomsorganisasjoner arrangerer på vegne av egne internasjonale overbygninger som en del av den ordinære driften. Tilleggsprosjekter i tilknytning til slike arrangementer som oppfyller støtteordningens øvrige kriterier kan støttes.

Alle prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra LNU Kultur med navn og logo i all informasjon om prosjektet, og i evt. materiell som produseres.

7. Prioritering av søknader

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut fra sitt kulturfaglig innhold. Videre prioriteres prosjektene etter følgende prioriteringer:

 1. Prosjekter som er nyskapende og har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.
 2. Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.
 3. Prosjekter som bidrar til økt kulturelt mangfold.
 4. Samarbeidsprosjekter mellom flere organisasjoner.
 5. Prosjekter på tvers av kulturuttrykk. 

En organisasjon har anledning til å søke støtte fra LNU Kultur til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Det anbefales da at organisasjonen prioriterer prosjektene. Denne prioriteringen vil ikke være bindende for tildelingsutvalget for LNU Kultur, kun veiledende. Selv om en søknad faller innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert å få tilsagn. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.

8. Åpne og inkluderende organisasjoner

LNU jobber for at organisasjoner skal være åpne fellesskap der alle barn og unge blir inkludert. Ethvert medlem i organisasjonen skal ha like store muligheter til å delta i prosjektet, uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, religion eller funksjonsnedsettelser. Spesielle behov skal ikke hindre deltakelse, og støtteordningene vil kunne dekke budsjetterte kostnader knyttet til dette.

9. Søknadsfrister og formelle krav til søknaden

Det er to tildelingsrunder hvert år. For hovedrunden er søknadsfristen 1. februar og for restmiddelrunden 15. mai. I hovedrunden deles 75 % av årets midler ut. I restmiddelrunden deles de resterende 25 % ut, i tillegg til restmidler fra foregående år. 

Felles for alle prosjektene er at de skal gjennomføres i løpet av kalenderåret det gis støtte til (prosjektåret) og skal være ferdig innen 31. desember med mindre noe annet er avtalt. Det kan kun innvilges støtte for ett år av gangen.

Søknader og rapporter skal leveres på særskilte skjema gjennom LNUs elektroniske søknadsportal. Etter at søknaden er levert skal all kommunikasjon mellom LNU og søker foregå gjennom søknadsportalen.

Søknaden skal inneholde:

 1. Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat. 
 2. Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis prosjektet har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som ønskes finansiert gjennom midlene fra LNU Kultur.
 3. Plan for formidling, spredning av resultater og evaluering.

Et søknadsskjema til kladd (Word-dokument) ligger tigjengelig på lnu.no.

10. LNUs behandling av søknaden

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon om prosjektet i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfristen.

Vedtak fattes av tildelingsutvalget. Tildelingsutvalget for LNU Kultur består av 5 personer, hvorav en er styrets representant og leder av utvalget. Resterende medlemmer av utvalget er oppnevnt av LNUs Arbeidsutvalg (AU), etter nominasjoner fra organisasjonene som faller inn under støtteordningens målgruppe.

Kontaktperson for søkerne er støtteordningens saksbehandler hos LNU.

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på 4 uker. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde dette, vil organisasjonene få tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid.

11. Signering av akseptskjema

Ved tilsagn får organisasjonen et elektronisk akseptskjema som må signeres i søknadsportalen av daglig leder og styreleder innen 4 uker etter tilsagnet er gitt. Dersom akseptskjema ikke er signert innen den fristen kan tilsagnet bortfalle. Akseptskjema er en formell kontrakt mellom LNU og søkerorganisasjonen, og elektronisk signatur er juridisk bindende.

Tilskuddet utbetales i sin helhet når akseptskjema er signert og så snart LNU har mottatt midler fra Kulturdepartementet. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at organisasjonen har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger.

12. Krav til rapportering

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere sluttrapport og regnskap for prosjektet i søknadsportalen innen 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet. Dersom ikke annet er avtalt må prosjektet være avsluttet senest innen 31. desember i prosjektåret, og rapport med regnskap være levert innen 1. mars påfølgende år.

Dersom prosjektet innebærer at det er laget noe form for materiell (metodehefter, film, brosjyrer e.l.), må dette legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU.

Regnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, også inntekter og kostnader som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.

Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i fem år.

Revisjon

Prosjekter som mottar mer enn 100 000 kroner i støtteåret skal levere særskilt revisjonsattest (etter ISA805). Revisjonen skal foretas av en godkjent, uavhengig revisor, og revisjonen skal gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. Det skal avgis revisjonsberetning og konklusjon med høy grad av sikkerhet. Det holder altså ikke å levere inn revidert årsregnskap for organisasjonen som helhet.

Inntil 5 % av midlene fra LNU Kultur kan benyttes på revisjon av prosjektregnskapet. Dette må oppgis i budsjettet i søknaden. 

For prosjekter som mottar under 100 000 kroner i tilskudd kan man velge om man vil levere særskilt revisjonsattest eller om prosjektet skal inngå i revisjonen av organisasjonens årsregnskap. Dersom organisasjoner velger det siste, må de sammen med rapport levere et utfyllende regnskap med forklarende bilagstekster i en skyggeregnskapsmal som ligger på lnu.no. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. 

LNU søker å gjennomføre minst ett økonomiettersyn i prosjekter uten revisjonsattest i løpet av året. Organisasjonen plikter da å gjøre klart alle bilag som er tatt med i prosjektregnskapet i forkant av LNUs besøk.

13. Endringer i prosjektet

Dersom organisasjonen ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes, og søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Tildelte midler kan bare benyttes i den perioden tildelingen gjelder for. Midler som ikke er oppbrukt ved prosjektslutt skal tilbakebetales til LNU.

14. LNUs rett til innsyn og tilgang til resultater

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale. LNU forsøker å besøke minst to prosjekter i løpet av hvert tildelingsår. Disse prosjektbesøkene er ment for å få et bedre inntrykk av hvordan prosjektene blir gjennomført i praksis. Besøkene danner bakgrunn for ekstra omtale i prosjektrapporten til Kulturdepartementet.

LNU har rett til å bruke resultatet av et prosjekt (f. eks film, brosjyre) til markedsføring av støtteordningen.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

Kulturdepartementet og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene.

15. Falske opplysninger

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller organisasjonen, vil LNU anse at tilskuddet er gitt på falskt grunnlag.

16. Tilbakeholdelse av midler

LNU forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det er mistanke om at organisasjonen har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag.

LNU forbeholder seg også retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet ved mangelfull rapportering på denne eller andre av LNUs støtteordninger. Tilsvarende kan LNU holde tilbake midler fra andre av LNUs støtteordninger ved mislighold, tilskudd på falskt grunnlag eller mangelfull rapportering på denne støtteordningen. Dersom ikke årsaken til tilbakeholdelsen opphører innen rimelig tid, kan tilsagnet bortfalle. Dette skal først skje etter skriftlig advarsel fra LNU.

17. Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen kan LNU kreve hele eller deler av tilskudd tilbakebetalt fra organisasjonen.

18. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra LNU. Klagen behandles av tildelingsutvalget innen fire uker. Dersom saksbehandler ser at det ikke vil være mulig å overholde fristen, skal klager få beskjed om dette så snart som mulig.

Vedtak etter klage kan etterprøves ved å sende ny skriftlig klage i søknadsportalen innen 3 uker etter klagens vedtak er sendt fra LNU. Klagen behandles da i LNUs særskilte klageutvalg på deres neste møte. Endelig vedtak oversendes søker fra generalsekretæren i LNU. Endelig vedtak fra LNUs særskilte klageutvalg kan ikke videre påklages.

Kontaktpersoner

Topp