ForsidenStøtteordningerLNU KulturSlik søker du om støtte og leverer rapport

Slik søker du om støtte og leverer rapport

Søknad og rapport leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. Søknadsportalen brukes også til å sjekke søknadens status.

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. Velg Støtteordninger fra toppmenyen og klikk på støtteordningen LNU Kultur. 

Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

Søknadsfrister

Hovedsøknadsfristen er 1. februar. 75 prosent av midlene til utdeling settes av til hovedrunden, resten av pengene, i tillegg til eventuelle ubrukte og tilbakebetalte midler, deles ut i en restmiddelrunde med søknadsfrist 15. mai.

Prosjekter må gjennomføres i løpet av kalenderåret det gis støtte til (prosjektåret) og skal være ferdig senest 31. desember med mindre noe annet er avtalt. Det kan kun innvilges støtte for ett år av gangen.

Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Hvis dere ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet

Når dere er innlogget i søknadsportalen velger dere Støtteordninger fra toppmenyen og klikk på støtteordningen LNU Kultur.

Nederst på denne siden finner du også en lenke til et Word-dokument som kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

Søknaden skal inneholde

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU Kultur.

Søknadsbehandling

Det er tildelingsutvalget for LNU Kultur som avgjør hvilke prosjekter som får støtte hvert år.

Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av fem medlemmer, hvorav én representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjonene. Plassene i tildelingsutvalget lyses ut i desember og alle organisasjonene kan nominere kandidater. Det er arbeidsutvalget i LNU som velger tildelingsutvalget. Utvalget består idag av:

  • Grønn Ungdom (utvalgsleder)
  • Norges Blindeforbunds Ungdom
  • Norges Bygdeungdomslag
  • Norges KFUK-KFUM
  • Natur og Ungdom

Søkere vil få svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfristen. Alle søknader blir vurdert opp mot hverandre og ut i fra retningslinjene.

Rapporten

Alle prosjekter som har fått støtte fra LNU Kultur må rapportere i etterkant. Det finnes et word-dokument som kan brukes som kladdeskjema ved rapportskriving, og det finner du for nedlasting nederst på hovedsiden til LNU Kultur

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd på over 100 000 kroner må levere særskilt revisjonsattest av registrert/statsautorisert revisor etter gjeldende standarder for prosjektrevisjon. Denne må skannes inn og lastes opp i søkeportalen ved rapportering sammen med signert prosjektregnskap (det som revisor mottok).

Prosjekter som mottar tilskudd på under 100 000 kroner i året kan velge å levere særskilt prosjektrevisjon eller levere utfyllende skyggeregnskap og la prosjektet inngå i organisasjonens årsregnskap. LNUs mal for skyggeregnskap skal benyttes, og den kan lastes ned nederst på denne siden.

LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for LNU Kultur.

Dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU.

 

Kontaktperson

Topp