ForsidenStøtteordningerLNU KulturOfte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om LNU Kultur? Kanskje vi har svaret her.

Hvem kan søke om støtte?

Dette er en støtteordning for landsomfattende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. En landsomfattende organisasjon må ha et nasjonalt siktemål og aktivitet i minst 4 fylker. For å regnes som barne- og ungdomsorganisasjon må minst halvparten av organisasjonens medlemmer være under 30 år, og organisasjonen må gi mulighet til medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 15 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg.

Hvordan søker vi?

Alle søknader til LNU Kultur skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs systemer. Hvis dere ikke har det fra før, må dere registrere dere via dette skjemaet

Etter at dere har fått registrert en bruker, kan dere gå videre til LNUs søknadsportal og begynne på søknaden. Dere finner kladd for søknadsskjema nederst på denne siden. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

Hva er et prosjekt?

LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement?

Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til et nytt kulturtiltak på sommerleir. Men det er viktig at kulturtiltaket er nytt for organisasjonen og arrangementet, og at dere tydelig viser hvordan dette er nytt og skiller seg fra tidligere arrangementer. Det er også viktig å skille kulturprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at LNU Kultur kun skal støtte kulturprosjektet, og skal ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet ellers.

Kan vi få penger til lønn/honorar

Dersom søknadssum er på minst 50 000 kroner kan det søkes om administrasjonsstøtte på inntil 15 % av midlene fra LNU Kultur til lønn/honorar til prosjektkoordinator. Dette må komme tydelige fram i søknad og budsjett, og dere må vise hvorfor det er viktig med denne kostnaden for å gjennomføre prosjektet.

Videre er det også for mange kulturprosjekter relevant å honorere eksterne bidragsytere, for eksempel instruktør, produsent, lyd/lys, etc. Dette går i så fall utenfor de 15 %. Det må vises tydelig i søknaden hvor mange honorarer det søkes om støtte til, hvor store de er, og for hvilken jobb. Der det er relevant skal det også vises omtrent hvor mye tid det beregnes at vedkommende bruker på jobben.

Alle honorarer/lønn må være på et rimelig nivå og fremkomme tydelig av søknad/budsjett.

Kan vi sende inn flere søknader?

En organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. I såfall bør man skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen.Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. I tillegg er det mulig å søke i både hovedrunden og i restmiddelrunden samme år. 

Man kan også søke om støtte til ett prosjekt to år på rad, dersom organisasjonen har et nytt kulturtiltak som man på sikt ønsker å innlemme i organisasjonens drift. Da må det komme tydelig frem i den første søknaden at det er et forprosjekt. Selv om man får støtte til forprosjektet er dette ikke en garanti for at man også får støtte i hovedprosjektet.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Det er et tildelingsutvalg som bestemmer hvilke prosjekter som skal få støtte. Utvalget består av fem representanter fra organisasjonene. Utvalget består i dag av:

  • Grønn Ungdom (utvalgsleder)
  • Norges Blindeforbunds Ungdom
  • Norges Bygdeungdomslag
  • Norges KFUK-KFUM
  • Natur og Ungdom

Når søknadsfristen har gått ut vurderes alle søknader opp mot hverandre. De blir da vurdert ut ifra kulturelt innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene.

Når får vi svar på søknaden vår?

Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

Hvordan signerer jeg akseptskjemaet?

For å signere akseptskjemaet må du være enten daglig leder eller styreleder. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig.

For å signere akseptskjemaet må du først logge deg inn, deretter må du bruke verifiseringskoden som du har fått tilsendt i posten. Verifiseringskoden er personlig og må derfor sendes til din private adresse. Når denne koden først er brukt en gang varer verifiseringen i to år, og om du skal signere flere akseptskjemaer i den perioden kan du gjøre det uten koden.

Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet underveis?

Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % eller mer på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

Må vi levere revisjonsrapport?

For prosjekter som mottar under 100.000 kroner i tilskudd kan organisasjonen velge om dere vil levere egen revisjonsrapport eller om prosjektet skal inngå i revisjonen av organisasjonens årsregnskap. Dersom organisasjoner ønsker det siste, må dere levere et utfyllende skyggeregnskap i et standardskjema med forklarende bilagstekst. Dette skjemaet finner dere nederst på denne siden.

Alle prosjekter som mottar mer enn 100.000 kroner i støtte skal levere særskilt revisjonsrapport. Når det leveres særskilt revisjonsrapport skal revisjonen foretas av en godkjent, uavhengig revisor. Da holder det ikke å levere revidert årsregnskap for organisasjonen som helhet. Organisasjonene kan benytte inntil 5.000 kroner av tilskuddet til revisjon.

Kontaktpersoner

Topp