Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for LNU Mangfold og inkludering

Vedtatt av styret i LNU 13.12.19

Her kan du laste ned retningslinjene for LNU Mangfold og inkludering. 

1. Målet med støtteordningen

Formålet med denne støtteordningen er å:

 • Stimulere til tiltak som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Prosjektene som får støtte skal vektlegge grunntanken bak ordningen ved å gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet.

2. Søknadssum

Søknadsbeløp er maksimum 75 000 kroner per prosjekt

3. Hvem kan få støtte?

Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. Med barn og unge menes personer under 26 år.

Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget.

4. Hva kan få støtte

Det kan søkes om støtte til prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeidet mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge toleranse og forståelse for mangfold gjennom tiltak som kurs, arrangementer eller aktiviteter. Søker må vise til aktiv deltakelse blant barn og unge, hvilke konkrete tiltak de vil igangsette og hvordan man skal nå ut til både deltakere og lokalsamfunn.

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.

5. Hva kan ikke få støtte

 • Prosjekter som ikke omhandler forhold i Norge, eller som innebærer reise til utlandet.
 • Ordinære administrasjonskostnader som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker pg abonnementer.
 • Rene kulturkonsum-prosjekter. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.
 • Alkohol og tobakk

6. Prioritering av søknader

 • Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering på bakgrunn tilhørighet til en minoritetsgruppe, funksjonshemming, kjønn/ kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.
 • Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser.
 • Prosjekter med siktemål om å forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Prosjekter som er nyskapende og som i stor grad vil videreformidle og videreutvikle kunnskap og erfaringer.
 • Prosjekter som er koblet til et behov for endring og utvikling i organisasjonen.

7. Søknadsfrister

LNU Mangfold og inkludering har søknadsfrist 1.mars, 1.juni og 1.oktober.

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn.

8. Lønn og honorar

 Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om å inkludere inntil 15 % av midlene fra LNU til lønn til prosjektkoordinator. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til LNU, beregnes lønna på 15 % av de regnskapsførte kostnadene.

Tilskudd fra LNU kan benyttes til honorar til eksterne. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet.

9. Formelle krav til søknaden

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat.
 • Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner, skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU.

10. LNUs behandling av søknaden

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen.

11. Signering av tilsagnsbrev

Ved tilsagn får søkergruppen/organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søknadsportalen innen fire uker etter at tilsagnet er gitt. Dersom det ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle.

Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at søker har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger.

12. Krav til rapportering, inkl. regnskap

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Dersom det lages noe materiell i prosjektet (metodehefter, film, brosjyrer e.l.) skal det synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen, og materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU.

Regnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, det vil si også andre inntekter enn LNUs støtte, og kostnader som ikke dekkes av LNU. Prosjektregnskapet må tilsvare postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter at rapport og regnskap er levert.

13. Endringer i prosjektet

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes, og søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen.

14. LNUs rett til innsyn og omtale av prosjekter

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

LNU gjennomfører stikkprøvekontroller i prosjekter uten revisjonsattest. Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet.

Riksrevisjonen og det departement/direktorat som finansierer støtteordningen har rett til innsyn for å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene.

LNU har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene, og kan ta kontakt med pressen for å skape oppmerksomhet rundt prosjektet eller støtteordningen. LNU kan bruke mottatt materiell fra prosjektet i markedsføringen av støtteordningen.

15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren, vil LNU anse at eventuell støtte er gitt på falskt grunnlag.

LNU har rett til å holde tilbake støtte dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at støtte fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag.

Dersom slik mistanke bekreftes, kan vedtak om støtte bortfalle.

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne støtteordningen, kan LNU kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt fra søkeren.

Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU. 

16. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg.

Topp