Retningslinjer

Her kan du lese retningslinjene for Mangfold- og inkluderingsstøtta

Vedtatt av styret i LNU 12. oktober 2020.

Her kan du laste ned retningslinjene for Mangfold- og inkluderingsstøtta. 

1. Målet med støtteordningen

Formålet med denne støtteordningen er å:

 • Gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, ved å støtte prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse.

2. Søknadssum

Søknadsbeløp er maksimum 75 000 kroner per prosjekt.

3. Hvem kan få støtte?

Demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke på støtteordningen.

Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. Med barn og unge menes personer under 26 år.

Organisasjoner og grupper som mottar støtte skal være åpne fellesskap der alle barn og unge blir inkludert.

Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget.

4. Hva kan få støtte

Det gis støtte til prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge respekt og forståelse for mangfold gjennom aktivitetene.

Det er påkrevd at barn og ungdom deltar aktivt i prosjektet, at man planlegger hvordan man skal nå ut til både prosjektets deltakere og målgruppe, at man har plan for hvilke aktiviteter man skal gjøre i prosjektet, og at dette beskrives tydelig i søknaden.

Støtteordningen kan dekke kostnader knyttet til tilrettelegging for personer med spesielle behov.

Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift.

5. Hva kan ikke få støtte

 • Prosjekter som ikke omhandler forhold i Norge, eller som innebærer reise til utlandet.
 • Ordinære administrasjonskostnader som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker pg abonnementer.
 • Kulturkonsum. Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.
 • Alkohol og tobakk

6. Prioritering av søknader

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut fra sitt faglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:

 • Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering på bakgrunn tilhørighet til en minoritetsgruppe, funksjonshemming, kjønn/ kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.
 • Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser.
 • Prosjekter med siktemål om å forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Prosjekter som er nyskapende og som i stor grad vil videreformidle og videreutvikle kunnskap og erfaringer.
 • Prosjekter som er koblet til et behov for endring og utvikling i organisasjonen.

En organisasjon har anledning til å søke støtte til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Det anbefales da at organisasjonen sender en prioritering til saksbehandler. Denne prioriteringen er kun veiledende for tildelingsutvalget. Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilsagn. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.

Dersom det er mindre midler tilgjengelig enn gode prosjekter og søknader, vil en organisasjon som ikke har mottatt midler fra støtteordningen tidligere det året bli prioritert over prosjekt nr to fra en organisasjon som allerede har mottatt midler til et prosjekt det året.

7. Søknadsfrister

Mangfold- og inkluderingsstøtta har søknadsfrist 1.mars, 1.juni og 1.oktober.

1/3 av tilskuddet fra departementet holdes av til hver søknadsfrist. Restmidlene fra foregående år deles ut primært ved første frist.

Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn.

8. Lønn og honorar

Samarbeidsprosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om å inkludere inntil 15 % av midlene fra LNU til lønn til prosjektkoordinator. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til LNU, beregnes lønna på 15 % av de regnskapsførte kostnadene.

Støtte fra LNU kan benyttes til honorar til eksterne innledere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet.

9. Formelle krav til søknaden

Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal.

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter, tidsplan og ønsket resultat.
 • Budsjett med oversikt over alle inntekter og kostnader som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner, skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra LNU.

10. LNUs behandling av søknaden

Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.

Vedtak om støtte fattes av et tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen.

LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen.

11. Signering av tilsagnsbrev

Ved tilsagn får søkergruppen/organisasjonen et elektronisk tilsagnsbrev som må signeres i søknadsportalen innen fire uker etter at tilsagnet er gitt. Dersom det ikke er signert innen fristen, kan tilsagnet bortfalle.

Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at søker har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger.

12. Krav til rapportering, inkl. regnskap

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen, og materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU.

Det skal leveres et skyggeregnskap med rapporten, og det  skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, også andre inntekter enn LNUs støtte, og andre inntekter og kostnader som ikke dekkes av LNU støtte. Skyggeregnskapet skal føres i LNUs egen mal og det skal henvises til postene i budsjettet. Vesentlige avvik må kommenteres i rapporten. LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet.

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert.

13. Endringer i prosjektet

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Eventuelle større omdisponeringer og endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at midlene brukes, og søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen.

14. LNUs rett til innsyn og omtale av prosjekter

LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte.  Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet.

Barne- og familiedepartementet og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene.

LNU har rett til å offentliggjøre informasjon om prosjektene, og kan ta kontakt med pressen for å skape oppmerksomhet rundt prosjektet eller støtteordningen. LNU kan bruke mottatt materiell fra prosjektet i markedsføringen av støtteordningen.

15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

Dersom søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren, vil LNU anse at eventuell støtte er gitt på falskt grunnlag.

LNU har rett til å holde tilbake støtte dersom det er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne eller andre av LNUs støtteordninger, eller at støtte fra denne eller andre støtteordninger er gitt på falskt grunnlag. Dersom slik mistanke bekreftes, kan vedtak om støtte bortfalle.

Ved mislighold av midler, ved midler som er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på denne eller andre av LNUs støtteordninger, kan LNU kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt fra søkeren.

Hele tilsagnsbeløpet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Mangelfull rapportering og eventuelt mangel på tilbakebetaling av midler på tidligere prosjekter under denne og andre av LNUs støtteordninger gir LNU rett til å holde tilbake tilsagnsbeløp.

Midler som ikke er benyttet skal tilbakebetales til LNU. 

16. Klageadgang

Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg.

Topp