Til hovedinnhold
Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

Vil du bli ungdomsdelegat på klima eller global helse?

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. 

Nå søker vi to nye ungdomsdelegater med enten klima eller global helse som fagfelt! Klimadelegaten skal følge klimaforhandlingene, mens ungdomsdelegaten med global helse som fagfelt skal delta på Verdens helseforsamling. Søknadsfristen er 19. januar.

Ungdomsdelegat med klima som fagfelt

Klimadelegaten får mulighet til å delta som sivilsamfunnsrepresentant i mellomforhandlingene og på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow 9.-19. november 2020.

Oppfølgingen av Paris-avtalen fra 2015 er det viktigste som skjer i klimaforhandlingene fremover. Alle barn og unge har rett til å vokse opp i et rent miljø og med et trygt klima. Dagens klimapolitikk påvirker både fremtiden og hverdagen til barn og unge i hele verden, og derfor bør barn og unge også ha innflytelse på alle politiske beslutninger som tas om klima og miljø. Den norske ungdomsdelegaten på klima vil være LNUs representant i FN og inn mot norske myndigheter for å sikre en stadig mer ambisiøs, rettferdig og bindende klimapolitikk.

Ungdomsdelegaten fra LNU har de siste årene fokusert på utslippskutt, tap og skade, klimatilpasning og klimafinansiering, men dette har man handlingsrom til å forme selv som delegat, i tråd med LNUs styringsdokumenter.

Ungdomsdelegat med global helse som fagfelt

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs organ for global helse, og har som mål å oppnå en høyest mulig levestandard for verdens befolkning. WHO arrangerer den årlige helseforsamlingen i Genève 17.-21. mai. Ungdomsdelegaten har observatørstatus i den offisielle norske delegasjonen til Verdens helseforsamling, og samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet i forkant av helseforsamlingen. God helse er avgjørende for at barn og unge kan leve gode liv og for at vi skal oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030. Som ungdomsdelegat på global helse former du i stor grad selv hva du ønsker å jobbe med, i tråd med LNUs styringsdokumenter.

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner og opp mot norske myndigheter, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.

Kandidatene må enten bo i Oslo-området eller få sin organisasjon til å dekke eventuelle reiseutgifter som er knyttet til opplæring og skolering hos LNU.

Lever søknad, CV og nominasjonsbrev via dette skjemaet innen utgangen av 19. januar 2020. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater.

Publisert