Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Ny stortingsmelding om barne- og ungdomskultur 

Fredag la regjeringen lagt frem barne- og ungdomskulturmeldingen ; Oppleve, skape, dele.  

– Et gjentakende poeng fra regjeringen, er at barn og unge selv skal få være med å påvirke deres kulturtilbud og kulturaktiviteter, gjennom reell medvirkning. Dette er viktig, for det er bare vi som er unge i dag, som vet hvordan det er å være unge i dag, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

– Barne- og ungdomsorganisasjonene gir barn og unge mulighet til å mestre, lære, utfolde seg og være en del av et godt og trygt fellesskap – samtidig som man jobber mot et stort og viktig mål. Vi er glade for at regjeringen understreker viktigheten av egeninitiert aktivitet blant barn og unge, og håper meldingen kan være med å styrke barne- og ungdomsfrivilligheten. Det er viktig for demokratiet vårt, sier Isene. 

Styrking og forenkling av Frifondordningene 

Siden år 2000 har LNU vært med å forvalte Frifondordningene som skal gå til medlemsbaserte og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonerRegjeringen ønsker å styrke Frifond organisasjon og å forenkle Frifond-ordningene. LNU er positive til dette, og skal fremover gå i dialog med departementet for å finne en løsning som ivaretar barne- og ungdomsorganisasjonenes behov. 

– Vi er glade for at regjeringa vil styrke og forenkle Frifond, sier Isene. Frifondordningene er frie midler til lokal barne- og ungdomsaktivitet og er en svært viktig støtteordning for mange barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi i LNU skal gjøre vårt for at forenklingen i Frifond gjør at det blir lettere å drive demokratiske og frivillige fellesskap. 

Trygge organisasjoner må være et viktig fokus også framover 

Regjeringa løfter fram at de skal fortsette satsingen på folkehelsearbeid. LNU har et eget prosjektTrygg!, som er en del av dette arbeidet. Her arbeids det både med organisasjoner og ungdomsklubber igjennom Ungdom og Fritid.   

 Vi har hatt stor suksess med arbeidet og håper dette betyr at vi kan fortsette å satse på Trygg-arbeidet også fram mot 2027, sier Isene. 

Viser til frivillighetsmeldinga 

Barne- og ungdomskulturmeldinga viser til frivillighetsmeldinga, Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig og vektlegger arbeidet med oppfølging av tilgang til lokaler og målene om bred deltakelse og forenkling.  

– Det er få konkrete tiltak for den unge frivilligheten, men vi er glade for at meldinga sikter på å gi alle barn og unge muligheten til å oppleve og å skape kultur på egne premisser. Det er nettopp det vi jobber med hver dag i barne- og ungdomsfrivilligheten, sier Isene. 

Publisert