Til hovedinnhold
Støtteordning

Aktivitetsstøtta

Aktivitetsstøtta er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

xxx
50 000 - 300 000
xxx
Nasjonale og regionale organisasjoner
xxx
5.11.2023

Om støtteordningen

Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge.

Aktivitetsstøtta sitt formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.

Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om mellom 50 000 og 300 000 kr til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte.

Søknadsfristen for aktivtetsstøtta er 5.november for prosjekter med oppstart påfølgende år.

LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Hvilke prosjekter får midler fra aktivitetsstøtta?

Prosjekter som kan få midler fra aktivitetsstøtta må være et nytt definert tiltak som bidrar til å nå formålet med støtteordningen, og det må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen for tiltaket.

Søknader til Aktivitetsstøtta som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres. Videre prioriteres søknadene etter følgende prinsipper:

 • Søknader hvor det blir lagt vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet
 • Søknader som bidrar til bred deltakelse og økt mangfold i organisasjonen.

Noen prosjekter som har fått støtte fra Aktivitetsstøtta


Kontaktpersoner

Cennet Sener Flem

Organisasjonsrådgiver, Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta
 • Retningslinjer

  Her kan du lese retningslinjene for aktivitetsstøtta.

  Vedtatt av styret i LNU 07.09.23. 

  1.Formålet med støtteordningen

  Formålet med denne støtteordningen er å gi prosjekttilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge. Frivillig virksomhet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres. Det er et mål å  

  • Øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.   
  • Styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner.  
  • Stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.  

  2. Søknadssum

  Søknadsbeløp er minimum 50 000 kroner og maksimum 300 000 kroner per prosjekt. 

  3. Søknadsfrist 

  Søknadsfristen er 5. november for prosjekt med oppstart påfølgende år. 

  4. Hvem kan få støtte 

  Nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge kan få støtte. Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret.  

  5. Hva kan få støtte

  Nasjonale og regionale prosjekt som bidrar til å nå formålet med ordningen kan innvilges støtte.  

  Prosjektet må være et nytt definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/arrangementer.  

  Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen til prosjektet, og de skal delta aktivt i prosjektets planlegging, gjennomføring av aktiviteter og evaluering. Med barn og unge menes personer under 26 år. 

  6. Hva kan ikke få støtte

  • Kulturkonsum (*1).  
  • Ordinære administrasjonskostnader som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer (*2).  
  • Innkjøp av dyrt utstyr. Dersom det er behov for innkjøp av slikt utstyr eller det er mer hensiktsmessig enn å leie kan det gjøres unntak, men da må dette forklares i søknaden og søker må vise en plan for videre bruk av utstyret utover prosjektperioden. 
  • Alkohol og tobakk 

  *1 Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum. Kulturkonsum betyr også å delta på tiltak som kurs, arrangementer og aktiviteter som gruppa ikke organiserer og arrangerer selv. Det betyr at dere ikke kan få støtte til inngangsbilletter og deltageravgifter til eksterne aktører sine tiltak. 

  *2 Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet.   

  7. Prioritering av søknader  

  Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilskudd. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.  

  Søknader som er rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne prioriteres.
  Videre prioriteres søknadene etter følgende kriterier:  

  • Søknader som legger vekt på barn og unges innflytelse i arbeidet.  
  • Søknader som bidrar til bred deltakelse og økt mangfold i organisasjonen.  

  Hver søker kan motta støtte til inntil ett prosjekt hvert år. Hvis flere ledd i en organisasjon søker om støtte, teller hvert ledd som en unik søker. 

  8. Formelle krav til søknaden 

  Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Prosjektene må være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret. Prosjektet kan, etter avtale med LNU, følge skoleåret. Prosjektperioden kan ikke overstige 12 måneder.  

  Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal hvor søker fyller ut søknadsskjema og budsjett. Søker er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen.   

  Budsjettet skal inneholde alle inntekter og kostnader i prosjektet, også organisasjonens eventuelle egne midler. Har en flere inntektskilder, skal budsjettet vise hvilke utgifter disse eventuelt dekker.

  9. LNUs behandling av søknaden

  Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist.  Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.  

  Mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, vil bli nedprioritert eller avvist av saksbehandler. 

  Saksbehandler fatter vedtak på søknader fra prioritert målgruppe, samt søknader som er tydelig utenfor retningslinjene. Tildelingsutvalget fatter vedtak i resterende søknader. 

  Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter innkomne nominasjoner fra organisasjonene. Minst ett av utvalgsmedlemmene skal være fra organisasjoner som representerer barn og unge med nedsatt funksjonsevne.    

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. 

  10. Signering av tilskuddsbrev

  Ved tilskudd får organisasjonen et elektronisk tilskuddsbrev. Dette må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett innen fire uker etter tilskuddet er gitt. Dersom tilskuddsbrevet ikke er signert innen fristen, kan tilskuddet bortfalle. 

  11. Krav til rapportering, inkl. regnskap

  Organisasjoner som mottar støtte, skal levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.   

  Prosjektregnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i prosjektet, også inntekter og utgifter som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet skal vise til postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.   

  LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. Søker er selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert.  

  Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det der synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen. Materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

  12. Endringer i prosjektet

  Dersom prosjektet må endres eller avlyses, må søker informere LNU om dette snarest. Det er mulig å omdisponere inntil 20% av tilskuddet så lenge det er i tråd med formålet med støtteordningen, retningslinjene og målet med prosjektet. Eventuell omdisponering av mer enn 20 % av tilskuddet må klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen.

  13. LNUs rett til innsyn 

  LNU besøker enkelte prosjekter etter nærmere avtale.   

  LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.  

  LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte. Organisasjonene plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

  Kulturdepartementet som finansierer støtteordningen, har rett til å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene. Det samme gjelder Riksrevisjonen. 

  14. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

  LNU kan holde tilbake midler dersom 

  • Søker har andre utestående krav i noen av LNUs støtteordninger 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 

  LNU kan kreve tilbake midler dersom 

  • Prosjektet har ubrukte midler ved prosjektslutt 
  • Søker har misligholdt midler tildelt av LNU 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 
  • Søker har mottatt midler på falskt grunnlag 

  LNU anser at støtte er gitt på falskt grunnlag når søkeren bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren. 

  LNU kan utbetale nye midler når utestående krav er betalt og/eller rapporter på tidligere prosjekter er levert.

  15. Klageadgang

  Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at LNU har sendt vedtaket. Søker kan ikke i klage komme med ny informasjon som burde foreligget på søknadstidspunktet. Klager som sendes inn etter klagefrist avvises. I klagen må søker forklare hvordan de mener at søknaden innfrir kravene i retningslinjene. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs klageutvalg.   

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe? Kanskje du finner svaret her.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden.

  Hvem kan søke om Aktivitetsstøtta?

  Denne støtteordningen er for alle nasjonale og regionale organisasjoner som driver frivillig virksomhet for barn og unge. Organisasjonen som søker om støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

  Hva menes med regionale organisasjoner?

  Med regionale organisasjoner, mener vi for eksempel fylkeslag i nasjonale organisasjoner, hvor fylkeslaget selv er registrert i Frivillighetsregisteret. En regional organisasjon kan også være en organisasjon som er registrert i flere fylker, men som ikke har aktivitet over hele landet.

  Innen idretten kan både kretsen og forbundet søke om støtte, forutsatt at dere er registrert i Frivillighetsregisteret.

  Det organisasjonsleddet som skal søke om støtte gjennom Aktivitetsstøtta må ha eget organisasjonsnummer.

  Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte.

  Hvordan søker vi Aktivitetsstøtta?

  Alle søknader til Aktivitetsstøtta skal leveres elektronisk i LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs systemer. Enkeltpersoner oppretter bruker for så å knytte seg til organisasjonen.

  Søknadsskjemaet finner dere under Søk her – Søknadsskjemaet.

  Dere finner kladd for søknadsskjema her. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

  Hva er et prosjekt?

  Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett.

  LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

  Hva er ordinær drift?

  Aktiviteter som skal få støtte må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Ordinær drift regnes som løpende, fast eller gjentakende oppgave eller arrangement, og det regnes dermed ikke som et nytt prosjekt.

  Hva er definisjonen for nedsatt funksjonsevne?

  LNU benytter følgende definisjon for nedsatt funksjonsevne: tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

  Hva kan man søke om støtte til fra Aktivitetsstøtta?

  Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, det vil si et definert tiltak i organisasjonen som inneholder noe annet enn organisasjonens ordinære drift. Barn og unge må utgjøre minst 50 prosent av målgruppen for tiltaket.
  Det blir særlig lagt vekt på tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for å øke deres deltakelse. Videre vil barn og unges innflytelse i arbeidet vektlegges, samt prosjekter som bidrar til bred deltakelse og økt mangfold i organisasjonen.

  Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye mennesker som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

  Kan vi sende inn flere søknader på Aktivitetsstøtta?

  Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for de endelige vedtakene. Hver søker kan motta støtte til inntil ett prosjekt hvert år.

  LNU har mulighet til å innføre et tak på hvor mange søknader en organisasjon kan levere til samme frist.

  Kan vi søke om støtte til innkjøp av utstyr?

  Støtteordningen innvilger først og fremst midler til aktiviteter for barn og unge. Prosjekter som kun går ut på å kjøpe utstyr til organisasjonen vil ikke innvilges, da dette i seg selv ikke skaper aktivitet.

  I prosjekter hvor aktivitet for barn og unge er i fokus, og innkjøp av utstyr er nødvendig for å gjennomføre de planlagte aktivitetene, kan dette settes opp i budsjettet. Det er viktig at dere da viser hvorfor dette innkjøpet er viktig for aktiviteten, og hvorfor dere skal kjøpe utstyr framfor å leie det. Ved innkjøp av utstyr som kan brukes utover prosjektperioden må dere vise i søknaden en plan for videre bruk av utstyret etter at prosjektet er avsluttet.

  Kan vi søke om støtte til honorar/lønn?

  Ja, dette kan inngå i budsjettpostene dere søker om støtte til. Men for at dette kan godkjennes er det viktig at dere presiserer hvem som skal ha lønn/honorar (hvilken rolle vedkommende har for prosjektet), hvor mye skal vedkommende ha, hvilken oppgave og ansvar har vedkommende, og hvor mye tid er det beregnet at vedkommende skal bruke på prosjektet. Få også fram i søknaden hvorfor dette er viktig for prosjektets gjennomføring.

  Kan vi legge arrangementet vårt til hotell med overnatting?

  Ja, hotellopphold kan godkjennes ved arrangementer. Men det tas alltid til vurdering da det ofte utgjør en stor budsjettpost, og vi ønsker å holde slike kostnader på et så lavt nivå som mulig. De fleste av våre søkere pleier å overnatte på skoler og andre rimeligere løsninger. Men det betyr ikke at det ikke kan innvilges støtte til hotell i det hele tatt så lenge det er godt begrunnet og dere viser hvorfor det er nødvendig for prosjektets gjennomføring, målgruppa eller prosjektets måloppnåelse. Vi ønsker ikke at en stor del av totalpotten skal gå til å dekke hotellopphold på arrangementer – vi ønsker mest mulig aktivitet for barn og unge rundt i Norges organisasjoner.

  Dersom organisasjonen kunne gjennomført samme prosjekt med et rimeligere alternativ for overnatting, er det dumt om mye penger går til nettopp dette. Så for å «rettferdiggjøre» valg av hotellopphold er det viktig at dere sier noe om hvorfor dette eventuelt er viktig for gjennomføringen av prosjektet, og særlig hvis hotell er eneste muligheten for at prosjektet kan gjennomføres.

  Hvordan blir søknaden på Aktivitetsstøtta behandlet?

  Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist.

  Vedtak fattes av saksbehandler, som i tvilstilfeller sender søknaden til behandling i tildelingsutvalget. Saksbehandlers forslag til prioritering av søknader skal sendes til utvalget til orientering før saksbehandler fatter vedtak. Da har utvalget mulighet til å be om at søknader tas opp til særskilt behandling. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra organisasjonene som faller inn under støtteordningen og en representant fra LNUs styre. Minst ett av medlemmene skal representere barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

  Når får vi svar på søknaden?

  LNU forsøker generelt å ha en behandlingstid på fire uker etter søknadsfristens utløp. Men vi har erfart at vi ikke klarer å overholde denne tiden når det kommer inn over 100 søknader som det gjerne gjør til Aktivitetsstøtta. Saksbehandler vil like etter fristens utløp sende melding til alle søkere med forventet behandlingstid dersom vi ser at fire uker blir for liten tid til at vi kan gi alle søknadene en forsvarlig og rettferdig behandling

  Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis?

  Fra søknaden er levert til søknadsfristen går ut kan dere foreta endringer i søknaden selv.
  Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses etter at søknadsfristen har gått ut, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer på over 20 % av budsjettet eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

  Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet?

  Ved levering av rapport må det leveres skyggeregnskap for prosjektet som viser alle inntekter og kostnader for prosjektet.

  Hva er Herreløs arv?

  Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen Herreløs arv, som LNU forvalter på vegne av Kulturdepartementet.

 • Tildelinger fra Aktivitetsstøtta

  Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildelt midler aktivitetstøtta og tildelingsutvalg.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden.

  Tildelingene for Aktivitetsstøtta kan du finne på tilskudd.no.

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Lurer du på hvordan du kan søke om penger fra aktivitetstøtta til prosjektet deres? Her er en rask guide.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden.

  Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom Aktivitetsstøtta – Herreløs arv? Her er en rask guide.

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden.

  Søknadsfrister Aktivitetsstøtta

  Søknadsfristen er 5.november for prosjekter med oppstart påfølgende år. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoen.

  Søknaden

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i portalen. En enkeltperson oppretter en bruker og knytter seg deretter til den ønskede organisasjonen. En bruker kan være koblet til flere organisasjoner, så man trenger ikke å opprette flere brukere.

  Når dere er innlogget i søknadsportalen velger dere «Søk her» fra toppmenyen og klikk på støtteordningen «Aktivitetsstøtta – Herreløs arv», og deretter «Søknadsskjema».

  Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som skal lese søknaden og ikke kjenner prosjektet fra før får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på.

  Her finner du også et Word-dokument som kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

  Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Aktivitetsstøtta.

  Behandling av søknaden

  Alle søknadene vil bli vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

  Det er saksbehandler som behandler søknadene, hvor tildelingsutvalget behandler tvilstilfeller. Tildelingsutvalget får tilsendt saksbehandlers forslag til prioritering til orientering før vedtak fattes.

  LNU forsøker generelt å ha en behandlingstid på fire uker etter søknadsfristens utløp. Saksbehandler vil like etter fristens utløp sende melding til alle søkere med forventet behandlingstid dersom vi ser at fire uker blir for liten tid til at vi kan gi alle søknadene en forsvarlig og rettferdig behandling.

  Etter behandling av søknaden

  Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. BankID blir brukt ved signering.

  Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer av disse.

  Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

  Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

  Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt. Ta gjerne kontakt med saksbehandler før dere leverer en klage, så kan dere få veiledning og oppklare spørsmål.

  Rapporten

  Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Her finnes et kladdeskjema for rapportskriving.

  LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

  Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Aktivitetsstøtta.

  Materiell som produseres som en del av prosjektet skal legges ved rapporten elektronisk eller sendes til LNU per post.