Til hovedinnhold
Samarbeid

LNU og verden

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utenrikspolitikk og at unge kan få mulighet til å delta i internasjonale prosesser som i FN, Europa og Norden.

Ungdomsinnflytelse og medvirkning internasjonalt

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utviklings- og utenrikspolitikk og at unge over hele verden kan få mulighet til å påvirke og delta i internasjonale politiske prosesser. Dette jobber vi med både opp mot FN, i Europa og Norden.  

Hvert år sender vi i LNU ungdomsdelegater til ulike FN-møter over hele verden. Ungdomsdelegatene representerer både LNUs medlemmer og barn og unge i Norge. LNU rekrutterer og velger ungdomsdelegatene på mandat fra en rekke norske departementer som vi samarbeider tett med. Ordningen bidrar til å gi unge en plass ved bordet når fremtidens politikk utvikles, og er en viktig arena for medvirkning.  

 

Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

 

LNU mener at norske myndigheter må fortsette å videreutvikle, styrke og standardisere ungdomsdelegatprogram til FN. De har også et ansvar for å politisk og finansielt støtte en sterkere satsing på ungdom i FN. Dette kan for eksempel gjøres gjennom opprettelsen av en permanent struktur for ungdomsmedvirkning i FN, slik vi i LNU jobber for.  

Unges innflytelse og rettferdighet

Ungdomsinnflytelse er avgjørende for rettferdig utvikling i verden. FNs bærekraftsmål skal fungere som et veikart for utvikling i verden fram mot 2030. I arbeidet med FNs bærekraftsmål har myndighetene en unik mulighet til å inngå partnerskap med ungdom, for å sikre ungdoms deltakelse i implementeringen av bærekraftsmålene. Vi jobber også for at ungdom skal inkluderes i fredsarbeid, og for at ungdom skal få en plass ved bordet i fredsforhandlinger. 
Arbeidet for unges medvirkning stanser ikke ved Norges grenser. Internasjonal politikk påvirker oss, og barn og unge må derfor også påvirke politikk på den internasjonale scenen. For å få til dette jobber vi i LNU med å sørge for reelle og meningsfulle medvirkningsprosesser i FN, Europa og Norden. Les mer om hvordan vi jobber med dette her! 

 

Fra Barne- og ungdomspolitisk program, kapittel 3: FNs bærekraftsmål 

Kapittel 3: FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er hele verdens dugnad for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal de 17 målene være nådd. Da må hele verdenssamfunnet være med: fra de store til de små.

I barne- og ungdomsorganisasjonene utvikler unge ekspertise og engasjement som er avgjørende for at verden skal oppnå bærekraftig utvikling. Det er de som er unge i dag som skal leve lengst med konsekvensene av beslutningene som fattes i dag. Barne- og ungdomsorganisasjonene må derfor gis plass og støtte til å kunne delta aktivt i bærekraftsarbeid.

Barne- og ungdomsorganisasjonene må støttes i bærekraftsarbeidet sitt

Hver eneste dag bidrar barne- og ungdomsfrivilligheten til de 17 bærekraftsmålene. Både direkte og indirekte jobber organisasjonene med målene, og for å kunne engasjere enda flere unge i bærekraftsarbeid. Staten må ta sitt ansvar, og støtte organisasjoner som jobber for og med bærekraftsmålene.

Det må legges til rette for at organisasjonene kan ta bærekraftige valg

Barne- og ungdomsorganisasjonene skaper aktivitet og engasjement med knappe midler. Det må legges til rette for at organisasjonene kan drives bærekraftig, også med begrensede ressurser. Her spiller myndighetene en viktig rolle i å sikre at bærekraftige alternativer ikke blir mer kostbare enn andre alternativer.

Ungdomsdelegatprogrammet må styrkes

For å oppnå bærekraftig utvikling, må rettighetene til barn og unge ivaretas, og unge må sikres eierskap til bærekraftsagendaen. Unge må ha mulighet til å delta i internasjonale politiske prosesser. Ungdomsdelegatordningen må styrkes og standardiseres. Ordningen må sikres tilstrekkelig finansiering, og reell og meningsfull medvirkning må ligge til grunn.

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351

Barne- og ungdomspolitisk program (BUP)

Annethvert år vedtas LNUs barne- og ungdomspolitiske program på vårt representantskapsmøte. Les mer om vår poltikk her.

Noen av våre medlemmer