Til hovedinnhold
Samarbeid

LNU og verden

LNU jobber for at unge stemmer blir hørt i FN, Europa og Norden.

Unges makt og medvirkning internasjonalt

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utviklings- og utenrikspolitikk og at unge over hele verden kan få mulighet til å påvirke og delta i internasjonale politiske prosesser. Dette jobber vi med både opp mot FN, i Europa og Norden.  

Hvert år sender vi i LNU ungdomsdelegater til ulike FN-møter over hele verden. Ungdomsdelegatene representerer både LNUs medlemmer og barn og unge i Norge. LNU rekrutterer og velger ungdomsdelegatene på mandat fra en rekke norske departementer som vi samarbeider tett med. Ordningen bidrar til å gi unge en plass ved bordet når fremtidens politikk utvikles, og er en viktig arena for medvirkning.  

 

Tidligere ungdomsdelegater på menneskerettigheter, Bjørn-Kristian Svendsrud og Amanda Gran, holdt innlegg i 3. komité under FNs generalforsamling. Foto: Ragnhild H. Simenstad / FN-delegasjonen i New York

 

LNU mener at norske myndigheter må fortsette å videreutvikle, styrke og standardisere ungdomsdelegatprogram til FN. De har også et ansvar for å politisk og finansielt støtte en sterkere satsing på ungdom i FN. Dette kan for eksempel gjøres gjennom opprettelsen av en permanent struktur for ungdomsmedvirkning i FN, slik vi i LNU jobber for.  

Inkludering av ungdom er avgjørende for rettferdig utvikling i verden. FNs bærekraftsmål skal fungere som et veikart for utvikling i verden fram mot 2030. I arbeidet med FNs bærekraftsmål har myndighetene en unik mulighet til å inngå partnerskap med ungdom, for å sikre ungdoms deltakelse i implementeringen av bærekraftsmålene. Vi jobber også for at ungdom skal inkluderes i fredsarbeid, og for at ungdom skal få en plass ved bordet i fredsforhandlinger. 

 

Arbeidet for unges medvirkning stanser ikke ved Norges grenser. Internasjonal politikk påvirker oss, og barn og unge må derfor også påvirke politikk på den internasjonale scenen. For å få til dette jobber vi i LNU med å sørge for reelle og meningsfulle medvirkningsprosesser i FN, Europa og Norden. Les mer om hvordan vi jobber med dette her! 

 

Fra Barne- og ungdomspolitisk program, kapittel 3: FNs bærekraftsmål 

LNU skal være et talerør for medlemsorganisasjonene. Det er de som er eksperter, som utvikler og utøver politikk som skal forme Norge – nå og i framtiden. 

FNs bærekraftsmål er hele verdens dugnad for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal de 17 målene i FNs bærekraftsmål være nådd. Da må hele verdenssamfunnet være med: fra de store til de små. LNU har et særlig ansvar for delmål 16.7 om å sikre inkluderende og medbestemmende beslutningsprosesser. I tillegg skal LNU jobbe med at målene nås gjennom at de implementeres og brukes i hele den unge frivilligheten. 

LNU skal være en døråpner og et samlingspunkt for bærekraftsmålene og jobbe med å gi barne- og ungdomsfrivilligheten informasjon om hvordan de kan delta, lære av hverandre og tilby tilgang, kompetanse og nettverk. Samtidig må staten ta sitt ansvar, og støtte og gi insentiver for at organisasjoner skal jobbe for og med bærekraftsmålene. 

Dersom man skal nå bærekraftsmålene må ungdom bli involvert og engasjert i implementeringen og oppfølgingen av FNs bærekraftsagenda. Det er avgjørende at norske myndigheter også legger til rette for at ungdom inkluderes i arbeidet med å oppfylle bærekraftsmålene. LNU ønsker å jobbe sammen med norske myndigheter for å videreutvikle utenrikstjenestens kompetanse på ungdom, og for å styrke og standardisere ungdomsdelegatordningen. Ungdomsdelegatene må være en fullverdig del av den norske delegasjonen og ordningen må sikres tilstrekkelig finansiering.

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351

Barne- og ungdomspolitisk program (BUP)

Annethvert år vedtas LNUs barne- og ungdomspolitiske program på vårt representantskapsmøte. Les mer om vår poltikk her.

Noen av våre medlemmer