Til hovedinnhold
Støtteordning

Kulturstøtta

Kulturstøtta er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt kulturprosjekt i egen organisasjon.

xxx
25 000 - 300 000
xxx
Landsdekkende organisasjoner
xxx
10.05.2024

Om støtteordningen

Kulturstøtta er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 300 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Gjennom Kulturstøtta deler vi ut rundt fire millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år. Søknadsfristene er 10.mai og 10.september.

LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Hva støtter vi?

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for organisasjonen, og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avære avsluttet innen 30.juni 2025 (neste år).

Vi prioriterer:

 • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.
 • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.


 

Noen prosjekter som har fått støtte fra Kulturstøtta


Kontaktpersoner

Cennet Sener Flem

Organisasjonsrådgiver, Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta
 • Retningslinjer

  Her kan du lese retningslinjene for Kulturstøtta.

  Vedtatt av styret i LNU 8.februar 2024. 

  1. Formålet med støtteordningen

  Formålet med denne støtteordningen er å: 

  • Styrke og stimulere nye kulturaktiviteter av, med og blant barn og unge i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. 
  • Bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og medlemmer i organisasjon 
  1. Søknadssum

  Søknadsbeløp er minimum 25 000 kroner og maksimum 300 000 kroner per prosjekt. 

  1. Søknadsfrister

  Søknadsfrister er 10. mai og 10. september. 

  1. Hvem kan få støtte

  Sentralleddet i landsdekkende(1) og demokratiske(2) barne- og ungdomsorganisasjoner(3) kan få støtte. 

  (1) Landsdekkende: tellende region-/lokallag i minst fem fylker 

  (2) Demokratisk: alle medlemmer i organisasjonen må ha fulle demokratiske rettigheter fra fylte 15 år, dvs. stemmerett, lik møterett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge som representant. Alle medlemmer, også de under 15 år, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. 

  (3) Barne- og ungdomsorganisasjon: minst 50 % av medlemmene må være under 26 år. 

  1. Hva kan få støtte

  Kulturprosjekt er definert som prosjekt innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill, samt en kombinasjon av slike uttrykk. Andre kulturuttrykk vil også vurderes. 

  Prosjektet må være et nytt definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/arrangementer. 

  Barn og unge må utgjøre minst 50 % av målgruppen til prosjektet, og de skal delta aktivt i prosjektets planlegging, gjennomføring av aktiviteter og evaluering. Med barn og unge menes personer under 26 år. 

  1. Hva kan ikke få støtte
  • Innkjøp av dyrt utstyr. Dersom det er behov for innkjøp av slikt utstyr eller det er mer hensiktsmessig enn å leie kan det gjøres unntak, men da må dette forklares i søknaden og søker må vise en plan for videre bruk av utstyret utover prosjektperioden. 
  • Faste arrangementer som norske barne- og ungdomsorganisasjoner arrangerer på vegne av egne internasjonale overbygninger. Dette anses som en del av organisasjonens ordinære drift. Tilleggsprosjekter i tilknytning til slike arrangementer som oppfyller støtteordningens øvrige kriterier kan støttes. 
  • Ordinære administrasjonskostnader(4) som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer. 
  • Kulturkonsum(5). 
  • Alkohol og tobakk. 

  (4) Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet 

  (5) Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum. Kulturkonsum betyr også å delta på tiltak som kurs, arrangementer og aktiviteter som gruppa ikke organiserer og arrangerer selv. Det betyr at dere ikke kan få støtte til inngangsbilletter og deltageravgifter til eksterne aktører sine tiltak. 

  1. Prioritering av søknader

  Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilskudd. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen. Videre prioriteres søknadene etter følgende kriterier: 

  • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner. 
  • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet. 

  En organisasjon har anledning til å søke støtte til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Det anbefales da at organisasjonen sender en prioritering til saksbehandler. Denne prioriteringen er kun veiledende for tildelingsutvalget. 

  Dersom det er mindre midler tilgjengelig enn gode prosjekter og søknader, vil en organisasjon som ikke har mottatt midler fra støtteordningen tidligere det året bli prioritert over prosjekt nr to fra en organisasjon som allerede har mottatt midler til et prosjekt det året. 

  1. Lønn og honorar

  Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om at inntil 15 % av midlene fra LNU brukes til lønn til prosjektleder/-koordinator. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til LNU beregnes lønna på 15 % av de regnskapsførte kostnadene. 

  Midlene fra LNU kan benyttes til honorar til eksterne bidragsytere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. 

  1. Formelle krav til søknaden

  Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Prosjektene må være avsluttet innen 30.juni påfølgende år.  

  Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal hvor søker fyller ut søknadsskjema og budsjett. Søker er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. 

  Budsjettet skal vise alle inntekter og kostnader i prosjektet, også organisasjonens eventuelle egne midler. Har en flere inntektskilder, skal budsjettet vise hvilke utgifter disse eventuelt dekker. 

  1. LNUs behandling av søknaden

  Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist.  Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. 

  Saksbehandler kan avvise mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, og søknader som er tydelig utenfor retningslinjene. 

  Et tildelingsutvalg fatter vedtak i resterende søknader. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen. 

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. 

  1. Signering av tilskuddsbrev

  Ved tilskudd får organisasjonen et elektronisk tilskuddsbrev som må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett for organisasjonen innen fire uker etter tilskuddet er gitt. Dersom tilskuddsbrevet ikke er signert innen fristen, kan tilskuddet bortfalle. 

  1. Krav til rapportering, inkl. regnskap

  Organisasjoner som mottar støtte skal levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

  Prosjektregnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, også andre inntekter og kostnader som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet skal vise til postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten. 

  LNU skal ikke ha tilsendt bilagene, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert. 

  Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen. 

  1. Endringer i prosjektet

  Dersom prosjektet må endres eller avlyses, må søker informere LNU om dette snarest. Det er mulig å omdisponere inntil 20% av tilskuddet så lenge det er i tråd med formålet med støtteordningen, retningslinjene og målet med prosjektet. Eventuell omdisponering av mer enn 20 % av tilskuddet må klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen. 

  1. LNUs rett til innsyn

  LNU besøker enkelte prosjekter etter nærmere avtale. 

  LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

  LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte. Organisasjonene plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

  Kulturdepartementet som finansierer støtteordningen har rett til å kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene. Det samme gjelder Riksrevisjonen. 

  1. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

  LNU kan holde tilbake midler dersom 

  • Søker har andre utestående krav i noen av LNUs støtteordninger 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 

  LNU kan kreve tilbake midler dersom 

  • Prosjektet har ubrukte midler ved prosjektslutt 
  • Søker har misligholdt midler tildelt av LNU 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 
  • Søker har mottatt midler på falskt grunnlag 

  LNU anser at støtte er gitt på falskt grunnlag når søkeren bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren. 

  LNU kan utbetale nye midler når utestående krav er betalt og/eller rapporter på tidligere prosjekter er levert. 

  1. Klageadgang

  Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Søker kan ikke i klage komme med ny informasjon som burde foreligget på søknadstidspunktet. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg. 

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe om Kulturstøtta? Kanskje du finner svaret her!

  Hvem kan søke om støtte?

  Dette er en støtteordning for landdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. En landsdekkende organisasjon må tellende region-/lokallag i minst fem fylker (den gamle fylkesinndelingen med 18 fylker). For å regnes som barne- og ungdomsorganisasjon må minst halvparten av organisasjonens medlemmer være under 26 år. For å regnes som en demokratisk organisasojn må alle medlemmer fra 15 år ha fulle rettigheter.

  Det er sentralleddet i organisasjonen som kan søke om støtte.

  Hvordan søker vi?

  Støtteordningen åpner for nye søknader én måned før søknadsfrist, og først da vil søknadsskjemaet være tilgjengelig i søknadsportalen. Da oppretter dere søknad ved å klikke på Søk her – Søknadsskjemaet.

  Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen. Da kan dere få tilbakemelding på utkastet deres før søknaden sendes inn.

  Hva er et prosjekt?

  Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett.

  LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

  Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement?

  Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til et nytt kulturtiltak på sommerleir. Men det er viktig at kulturtiltaket er nytt for organisasjonen og arrangementet, og at dere tydelig viser hvordan dette er nytt og skiller seg fra tidligere arrangementer. Det er også viktig å skille kulturprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at Kulturstøtta kun skal støtte kulturprosjektet, og skal ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet ellers.

  Kan vi få penger til lønn/honorar?

  Dersom søknadssum er på minst 50 000 kroner kan det søkes om administrasjonsstøtte på inntil 15 % av midlene fra Kulturstøtta til lønn/honorar til prosjektkoordinator. Dette må komme tydelige fram i søknad og budsjett, og dere må vise hvorfor det er viktig med denne kostnaden for å gjennomføre prosjektet.

  Videre er det også for mange kulturprosjekter relevant å honorere eksterne bidragsytere, for eksempel instruktør, produsent, lyd/lys, etc. Dette går i så fall utenfor de 15 %. Det må vises tydelig i søknaden hvor mange honorarer det søkes om støtte til, hvor store de er, og for hvilken jobb. Der det er relevant skal det også vises omtrent hvor mye tid det beregnes at vedkommende bruker på jobben.

  Alle honorarer/lønn må være på et rimelig nivå og fremkomme tydelig av søknad/budsjett.

  Kan vi sende inn flere søknader?

  Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nr to blir innvilget.

  Det er i tillegg mulig å levere søknader i både første og andre søknadsrunde.

  Hvordan blir søknaden behandlet?

  Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist.

  Det er tildelingsutvalget for Kulturstøtta som gjør vedtak om støtte. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra organisasjonene som faller inn under støtteordningen og en representant fra LNUs styre. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene.

  Når får vi svar på søknaden?

  Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

  Hvordan signerer jeg tilsagnsbrevet?

  For å signere tilsagnsbrevet må du være en person med signaturrett for organisasjonen. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig.

  For å signere tilsagnsbrevet må du først logge deg inn, deretter må du bruke BankID for å signere.

  Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis?

  Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (20 % eller mer av tilskuddet) eller endringer av aktiviteter må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

  Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet?

  Ved levering av rapport må det leveres skyggeregnskap for prosjektet som viser alle inntekter og kostnader for prosjektet.

 • Tildelinger fra Kulturstøtta

  Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte fra Kulturstøtta.

  Tildelingene for Kulturstøtta kan du finne på tilskudd.no.

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom Kulturstøtta? Her er en rask guide.

  Søknadsfrister

  Søknadsfristene er 10.mai og 10.september. Søknadsportalen åpner for søknader én måned før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene.

  Søknaden

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende.

  Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

  Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på.

  Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Kulturstøtta.

  Behandling av søknaden

  Alle søknader blir vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

  Det er tildelingsutvalget for Kulturstøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av fem medlemmer, hvorav én representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjonene.

  Søkere vil få svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfristen. Hvis dette ikke kan overholdes på grunn av mange søknader, fridager eller annet, vil søker få beskjed om dette.

  Etter behandling av søknaden

  Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett for organisasjonen innen fire uker etter at vedtaket sendes til søker. De må logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt.

  Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer her.

  Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

  Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

  Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt.

  Rapporten

  Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Det finnes et word-dokument som kan brukes som kladdeskjema ved rapportskriving, og det finner du her.

  LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

  Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Kulturstøtta.

  Dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU.