Til hovedinnhold
Støtteordning

Kulturstøtta

Kulturstøtta er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt kulturprosjekt i egen organisasjon. Ekstra søknadsfrist 1.oktober!

xxx
25 000 - 300 000
xxx
Landsdekkende organisasjoner
xxx
1.10.2023

Om støtteordningen

Kulturstøtta er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 300 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Gjennom Kulturstøtta deler vi ut rundt fire millioner kroner til barne- og ungdomsorganisasjoner hvert år. Støtteordningen har søknadsfrist 10.februar,  og 10. mai. Dere kan levere søknad i begge søknadsrundene. Ekstra søknadsfrist 1.oktober.

LNU forvalter pengene på vegne av Kulturdepartementet.

Hva støtter vi?

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

Kulturprosjektet må være et nytt tiltak for organisasjonen, og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktivitet eller drift. Prosjekter som mottar støtte i år må avsluttes innen utgangen av dette året.

Vi prioriterer:

 • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.
 • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.


 

Noen prosjekter som har fått støtte fra Kulturstøtta


Kontaktpersoner

Cennet Sener Flem

Organisasjonsrådgiver, Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta
233 10 582
 • Retningslinjer

  Her kan du lese retningslinjene for Kulturstøtta.

  Vedtatt av styret i LNU 2.desember 2022.

  1. Formålet med støtteordningen

  Formålet med denne støtteordningen er å:

  • Styrke og stimulere nye kulturaktiviteter av, med og blant barn og unge i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner.
  • Bidra til økt kulturfaglig kompetanse blant ledere og medlemmer i organisasjon

  2. Søknadssum

  Søknadsbeløp er minimum 25 000 kroner og maksimum 300 000 kroner per prosjekt.

  3. Søknadsfrister

  Søknadsfrister er 10. februar og 10. mai.

  4. Hvem kan få støtte

  Landsdekkende(1) og demokratiske(2) barne- og ungdomsorganisasjoner(3) kan få støtte.

  5. Hva kan få støtte

  Kulturprosjekt er definert som prosjekt innen musikk, dans, drama, litteratur, kunst, film, kulturminner, digital kultur og spill, samt en kombinasjon av slike uttrykk. Andre kulturuttrykk vil også vurderes.

  Prosjektet må være et definert tiltak i organisasjonen og må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift(4).

  6. Hva kan ikke få støtte

  • Innkjøp av dyrt utstyr. Dersom det er behov for innkjøp av slikt utstyr eller det er mer hensiktsmessig enn å leie kan det gjøres unntak, men da må dette forklares i søknaden og søker må vise en plan for videre bruk av utstyret utover prosjektperioden.
  • Faste arrangementer som norske barne- og ungdomsorganisasjoner arrangerer på vegne av egne internasjonale overbygninger. Dette anses som en del av organisasjonens ordinære drift. Tilleggsprosjekter i tilknytning til slike arrangementer som oppfyller støtteordningens øvrige kriterier kan støttes.
  • Ordinære administrasjonskostnader(5) som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer.
  • Kulturkonsum(6).
  • Mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, vil bli nedprioritert eller avvist.
  • Alkohol og tobakk.

  7. Prioritering av søknader

  Prosjektene blir først og fremst prioritert ut fra sitt kulturfaglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:

  • Prosjekter som har overføringsverdi til medlemmer i egen organisasjon eller andre organisasjoner.
  • Prosjekter som legger vekt på barn og unges innflytelse i kulturarbeidet.

  En organisasjon har anledning til å søke støtte til flere ulike prosjekter samme år. Det anbefales da at organisasjonen sender en prioritering til saksbehandler. Denne prioriteringen er kun veiledende for tildelingsutvalget. Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilskudd. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen.

  Dersom det er mindre midler tilgjengelig enn gode prosjekter og søknader, vil en organisasjon som ikke har mottatt midler fra støtteordningen tidligere det året bli prioritert over prosjekt nr to fra en organisasjon som allerede har mottatt midler til et prosjekt det året.

  8. Lønn og honorar

  Prosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om å inkludere inntil 15 % av midlene fra LNU til lønn til prosjektkoordinator. Dersom prosjektet har ubenyttede midler som skal tilbakeføres til LNU beregnes lønna på 15 % av de regnskapsførte kostnadene.

  Midlene fra LNU kan benyttes til honorar til eksterne bidragsytere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet.

  9. Formelle krav til søknaden

  Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Prosjektene må være avsluttet innen 31. desember i prosjektåret. Prosjektet kan, etter avtale med LNU, følge skoleåret. Prosjektperioden kan ikke overstige 12 måneder.

  Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal hvor søker fyller ut søknadsskjema og budsjett. Søker er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen.

  Budsjettet skal inneholde alle inntekter og kostnader i prosjektet, også organisasjonens eventuelle egne midler. Har en flere inntektskilder, skal det fremkomme av budsjettet hvilke utgifter disse eventuelt dekker.

  10. LNUs behandling av søknaden

  Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist. Søkere er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt.

  Vedtak om støtte fattes av et tildelingsutvalg. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter nominasjon fra organisasjonene, og sitter ett år av gangen.

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen.

  11. Signering av tilskuddsbrev

  Ved tilskudd får organisasjonen et elektronisk tilskuddsbrev som må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett for organisasjonen innen fire uker etter tilskuddet er gitt. Dersom tilskuddsbrevet ikke er signert innen fristen, kan tilskuddet bortfalle.

  12. Krav til rapportering, inkl. regnskap

  Organisasjoner som mottar støtte skal levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Prosjektregnskapet skal gi en oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet, også andre inntekter og kostnader som ikke dekkes av LNUs tilskudd. Prosjektregnskapet skal vise til postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.

  Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert.

  Dersom det lages noe materiell i prosjektet skal det synliggjøres at dere har mottatt støtte fra ordningen.

  13. Endringer i prosjektet

  Dersom prosjektet må endres eller avlyses, må søker informere LNU om dette snarest. Det er mulig å omdisponere inntil 20% av tilskuddet så lenge det er i tråd med formålet med støtteordningen, retningslinjene og målet med prosjektet. Eventuell omdisponering av mer enn 20 % av tilskuddet må klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen.

  14. LNUs rett til innsyn

  LNU vil besøke enkelte prosjekter etter nærmere avtale.

  LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke.

  LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte. Organisasjonene plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet.

  Kulturdepartementet som finansierer støtteordningen har rett til å kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene. Det samme gjelder Riksrevisjonen.

  15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

  LNU kan holde tilbake midler dersom

  • Søker har andre utestående krav i noen av LNUs støtteordninger
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU

  LNU kan kreve tilbake midler dersom

  • Prosjektet har ubrukte midler ved prosjektslutt
  • Søker har misligholdt midler tildelt av LNU
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU
  • Søker har mottatt midler på falsk grunnlag

  LNU anser at støtte er gitt på falskt grunnlag når søkeren bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren.

  LNU kan utbetale nye midler når utestående krav er betalt og/eller rapporter på tidligere prosjekter er levert.

  16. Klageadgang

  Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Søker kan ikke i klage komme med ny informasjon som burde foreligget på søknadstidspunktet. Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg.

  Fotnoter

  (1) En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker

  (2) En demokratisk organisasjon kjennetegnes ved at alle medlemmer fra og med 15 år har fullverdige demokratiske rettigheter i organisasjonen, dvs. stemmerett, lik møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.

  (3) Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år.

  (4) Ordinær drift defineres som faste, løpende eller gjentakende aktiviteter eller arrangementer.

  (5) Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet

  (6) Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum.

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe om Kulturstøtta? Kanskje du finner svaret her!

  Hvem kan søke om støtte?

  Dette er en støtteordning for landdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. En landsdekkende organisasjon må ha et nasjonalt siktemål og aktivitet i minst fem fylker. For å regnes som barne- og ungdomsorganisasjon må minst halvparten av organisasjonens medlemmer være under 26 år, og organisasjonen må gi mulighet til medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 15 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg.

  Det er sentralleddet i organisasjonen som kan søke om støtte.

  Hvordan søker vi?

  Støtteordningen åpner for nye søknader i starten av januar, og først da vil søknadsskjemaet være tilgjengelig i søknadsportalen. Da oppretter dere søknad ved å klikke på Søk her – Søknadsskjemaet.

  Her er søknadsskjemaet, og det kan brukes som kladd. Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen.

  Hva er et prosjekt?

  Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett.

  LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller likne på tidligere utført arbeid.

  Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement?

  Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til et nytt kulturtiltak på sommerleir. Men det er viktig at kulturtiltaket er nytt for organisasjonen og arrangementet, og at dere tydelig viser hvordan dette er nytt og skiller seg fra tidligere arrangementer. Det er også viktig å skille kulturprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at Kulturstøtta kun skal støtte kulturprosjektet, og skal ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet ellers.

  Kan vi få penger til lønn/honorar?

  Dersom søknadssum er på minst 50 000 kroner kan det søkes om administrasjonsstøtte på inntil 15 % av midlene fra Kulturstøtta til lønn/honorar til prosjektkoordinator. Dette må komme tydelige fram i søknad og budsjett, og dere må vise hvorfor det er viktig med denne kostnaden for å gjennomføre prosjektet.

  Videre er det også for mange kulturprosjekter relevant å honorere eksterne bidragsytere, for eksempel instruktør, produsent, lyd/lys, etc. Dette går i så fall utenfor de 15 %. Det må vises tydelig i søknaden hvor mange honorarer det søkes om støtte til, hvor store de er, og for hvilken jobb. Der det er relevant skal det også vises omtrent hvor mye tid det beregnes at vedkommende bruker på jobben.

  Alle honorarer/lønn må være på et rimelig nivå og fremkomme tydelig av søknad/budsjett.

  Kan vi sende inn flere søknader?

  Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør man i så fall skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nr to blir innvilget.

  Det er i tillegg mulig å levere søknader i både første og andre søknadsrunde.

  Hvordan blir søknaden behandlet?

  Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist.

  Det er tildelingsutvalget for Kulturstøtta som gjør vedtak om støtte. Tildelingsutvalget består av medlemmer fra organisasjonene som faller inn under støtteordningen og en representant fra LNUs styre. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene.

  Når får vi svar på søknaden?

  Søkere vil få svar på søknaden i løpet av fire uker etter søknadsfrist. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få en beskjed om forventet behandlingstid.

  Hvordan signerer jeg tilsagnsbrevet?

  For å signere tilsagnsbrevet må du være en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig.

  For å signere tilsagnsbrevet må du først logge deg inn, deretter må du bruke BankID for å signere.

  Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis?

  Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (20 % eller mer av tilskuddet) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen.

  Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet?

  Ved levering av rapport må det leveres skyggeregnskap for prosjektet som viser alle inntekter og kostnader for prosjektet.

 • Tildelinger fra Kulturstøtta

  Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått støtte fra Kulturstøtta.

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Lurer du på hvordan du kan søke om penger til prosjektet deres gjennom Kulturstøtta? Her er en rask guide.

  Søknadsfrister

  Det er to tildelingsrunder hvert år. Søknadsfristene er 10. februar  og 10. mai. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene. I begge disse tildelingsrundene deles det ut midler til prosjekter som skal gjennomføres inneværende år.

  Søknaden

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende.

  Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

  Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på.

  Her er et skjema som kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

  Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Kulturstøtta.

  Behandling av søknaden

  Alle søknader blir vurdert ut i fra retningslinjene og opp mot hverandre.

  Det er tildelingsutvalget for Kulturstøtta som avgjør hvilke prosjekter som får støtte. Tildelingsutvalget oppnevnes hvert år og består av fem medlemmer, hvorav én representerer LNUs styre og de andre er representanter fra organisasjonene.

  Søkere vil få svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfristen.

  Etter behandling av søknaden

  Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter at vedtaket sendes til søker. De må logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt.

  Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer her.

  Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

  Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

  Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt.

  Rapporten

  Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Det finnes et word-dokument som kan brukes som kladdeskjema ved rapportskriving, og det finner du her.

  LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

  Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Kulturstøtta.

  Dersom det er produsert noe materiell i prosjektet skal dette legges ved rapporten eller sendes til LNU.