Til hovedinnhold
Støtteordning

Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

xxx
15 000-75.000 kroner
xxx
Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge
xxx
1.06.2024

Om støtteordningen

Mål: å gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, ved å støtte prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse.

Søknadsfrister: 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Dere kan levere søknad i alle søknadsrundene.

Milder til utdeling per kalenderår: ca. 2 millioner kroner. Maksimal sum per prosjekt er 75 000 kr.

Tilskuddsgiver: Barne- og familiedepartementet (BFD).

Hvem kan få støtte?

Barne- og ungdomsorganisasjoner (*), fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan få støtte.

(*) Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år. 

Hva støtter vi?

Nye tiltak som setter søkelys på mangfold, holdninger og deltakelse. Prosjektene skal være for, av og med barn og unge under 26 år. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet må være et nytt definert tiltak i organisasjonen og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/arrangementer. 

Prosjekttyper som prioriteres: 

a) Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/ eller diskriminering på bakgrunn av tilhørighet til en minoritetsgruppe, funksjonshemming, kjønn/kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. 

b) Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser eller samarbeid mellom ulike organisasjoner/lokale aktører. 

c) Prosjekter som vil forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme. 

d) Prosjekter som er nyskapende og skal videreutvikle og dele kunnskap og erfaringer

e) Prosjekter som er med å utvikle organisasjoner innen mangfold og inkludering

Noen prosjekter som har fått støtte fra Mangfold- og inkluderingsstøtta


Kontaktpersoner

Kirsten Hov

Organisasjonsrådgiver, Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta
919 24 181
 • Retningslinjer

  Her kan du lese retningslinjene for Mangfold- og inkluderingsstøtta

  Vedtatt av styret i LNU 07.09.23, og av arbeidsutvalget i LNUs styre 23.11.23.

   

  1. Målet med støtteordningen 

  Å gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, ved å støtte prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse.  

   

  2. Søknadssum 

  Søknadsbeløp er minimum 15 000 kr og maksimum 75 000 kroner per prosjekt.  

   

  3. Søknadsfrister 

  Søknadsfrister er 1. mars, 1. juni og 1. oktober.  

   

  4. Hvem kan få støtte?

  Barne- og ungdomsorganisasjoner*1, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan få støtte*2.  

  Organisasjoner og grupper som mottar støtte skal være åpne fellesskap der alle barn og unge blir inkludert. Søker skal informere alle i gruppa/medlemmer om muligheten til å delta.  

  *1 Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år.  

  *2 Alle søkergrupper må bestå av minst tre personer.  

   

  5. Hva kan få støtte 

  Prosjekter basert på frivillighet som handler om mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge respekt og forståelse for mangfold gjennom tiltak som kurs, arrangementer eller aktiviteter. Støtteordningen kan dekke kostnader knyttet til tilrettelegging for personer med spesielle behov. 

  Prosjektet må være et nytt*3 definert tiltak i organisasjonen og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/arrangementer. 

  Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. Med barn og unge menes personer under 26 år.  Barn og unge må utgjøre minst 50 % av prosjektgruppa og de skal delta aktivt i prosjektets planlegging, gjennomføring av aktiviteter og evaluering. Målgruppa for prosjektet må være barn og unge. 

  *3 Et nytt prosjekt er et prosjekt organisasjonen ikke har gjennomført tidligere. For eksempel er en sommerleir ikke et nytt prosjekt hvis organisasjonen har arrangert sommerleir før. Men en aktivitet knyttet til mangfold, for eksempel en workshop om mangfold, under en sommerleir kan regnes som et nytt prosjekt. Da er det kun workshopen om mangfold som kan støttes, ikke kostnader knyttet til sommerleiren. Det er viktig å skille mangfoldsprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet.   

   

  6. Hva kan ikke få støtte 

  • Prosjekter som ikke omhandler forhold i Norge, eller som innebærer reise til utlandet. 
  • Innkjøp av dyrt utstyr. Dersom det er behov for innkjøp av slikt utstyr eller det er mer hensiktsmessig enn å leie kan det gjøres unntak, men da må dette forklares i søknaden og søker må vise en plan for videre bruk av utstyret utover prosjektperioden. 
  • Ren innsamlingsaktivitet
  • Ordinære administrasjonskostnader*4 som husleie/strøm, kontormaskiner/IT, kontorutstyr, telefon/internett, porto/kopiering, regnskapsføring, forsikringer, kontorrekvisita, bøker og abonnementer.  
  • Kulturkonsum*5.  
  • Alkohol og tobakk 

   

  *4 Ordinære administrasjonskostnader er kostnader i forbindelse med administrasjon som løper uavhengig av prosjektet.   

  *5 Med kulturkonsum menes det aktiviteter hvor deltakerne kun skal delta som publikum. Kulturkonsum betyr også å delta på tiltak som kurs, arrangementer og aktiviteter som gruppa ikke organiserer og arrangerer selv. Det betyr at dere ikke kan få støtte til inngangsbilletter og deltageravgifter til eksterne aktører sine tiltak. 

   

  7. Prioritering av søknader 

  Selv om en søknad er innenfor retningslinjene, vil den ikke være garantert tilskudd. Dette avhenger av det totale antall søknader, kvaliteten på disse og beløp til utdeling i støtteordningen. Prosjekttyper som prioriteres: 

  a) Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering på bakgrunn av tilhørighet til en minoritetsgruppe, funksjonshemming, kjønn/kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. 

  b) Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser eller samarbeid mellom ulike organisasjoner/lokale aktører. 

  c) Prosjekter med siktemål om å forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme. 

  d) Prosjekter som er nyskapende og som i stor grad vil videreformidle og videreutvikle kunnskap og erfaringer. 

  e) Prosjekter som er koblet til et behov for endring og utvikling i organisasjonen.  

   

  I saksbehandlingen vil det også bli lagt vekt på mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner/grupper. Dersom det er færre midler tilgjengelig enn gode prosjekter og søknader, vil en organisasjon som ikke har mottatt midler fra støtteordningen tidligere det året bli prioritert over prosjekt nr. to fra en organisasjon som allerede har mottatt midler til et prosjekt det året. 

  En organisasjon har anledning til å søke støtte til flere ulike prosjekter i samme tildelingsrunde. Det anbefales da at organisasjonen sender en prioritering til saksbehandler.  

   

  8. Lønn og honorar 

  Samarbeidsprosjekter med søknadssum på over 50 000 kr kan søke om at inntil 15 % av midlene fra LNU brukes til lønn til prosjektleder/-koordinator. Dersom det er ubrukte midler ved prosjektets slutt, beregnes administrasjonsstøtten på 15 % av de regnskapsførte kostnadene*6.   

  Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere*7. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. Det gis ikke støtte til lønn eller honorarer til tillitsvalgte eller ansatte i de deltagende organisasjonene/gruppene, og ikke til andre som er involvert i prosjektet. 

  *6 Dersom det er ubrukte penger ved prosjektets slutt, beregnes støtten til prosjektkoordinator/prosjektleder til 15 % av de pengene dere faktisk har brukt i prosjektet. Det betyr at dersom dere ikke bruker opp alle pengene så får dere mindre penger til prosjektkoordinator/-leder enn dere opprinnelig fikk innvilget.

  *7 Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere med spesiell kompetanse. For at dette skal være innenfor retningslinjene må det være snakk om en enkeltsum for en konkret oppgave, til en som ikke har tilknytning til organisasjonen. En ekstern bidragsyter kan ikke være ansatt, tillitsvalgt, medlem i organisasjonen, eller ha nær familie/venner i organisasjonen som ønsker å honorere. Honorarene må være på et rimelig nivå og komme klart frem i budsjettet. 

   

  9. Formelle krav til søknaden  

  Prosjekter kan ikke starte opp før søknaden er sendt inn. Søker må vise hvilke konkrete tiltak de vil igangsette og hvordan de skal nå ut til både deltagere og lokalsamfunn. Søknader og rapporter skal leveres gjennom LNUs søknadsportal hvor søker fyller ut søknadsskjema og budsjett. Søker er selv ansvarlig for å fylle ut all etterspurt informasjon i søknadsportalen.  

  Budsjettet skal vise alle inntekter og kostnader i prosjektet, også organisasjonens eventuelle egne midler. Har man flere inntektskilder, skal budsjettet vise hvilke utgifter disse eventuelt dekker.  

   

  10. LNUs behandling av søknaden 

  Veiledning av søkere gis i god tid før søknadsfrist.  Søknadene behandles ut ifra den informasjon som står i innsendt søknad. Alle søknader vil bli vurdert opp mot hverandre etter at søknadsfristen er utløpt. 1/3 av tilskuddet fra departementet holdes av til hver søknadsfrist. 

   Mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, vil bli nedprioritert eller avvist av saksbehandler. Saksbehandler kan avvise søknader som er tydelig utenfor retningslinjene. Et tildelingsutvalg fatter vedtak i resterende søknader. Tildelingsutvalget består normalt av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget. Utvalget velges av LNU etter innkomne nominasjoner og sitter ett år av gangen.  

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen.  

   

  11. Signering av tilskuddsbrev 

  Ved tilskudd får søkergruppen/organisasjonen et elektronisk tilskuddsbrev. Dette må signeres i søknadsportalen av en person med signaturrett innen fire uker etter at tilsagnet er gitt. Tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilskuddsbrev. Dersom det ikke er signert innen fristen, kan tilskuddet bortfalle. LNU skal utbetale midlene senest innen utgangen av desember i inneværende tilskuddsår.  

   

  12. Krav til rapportering, inkl. regnskap  

  Organisasjoner som mottar støtte, skal levere inn sluttrapport og regnskap innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.  

  Sammen med sluttrapport og regnskap leveres det også et skyggeregnskap ifølge LNUs mal, med oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektet. inntekter og kostnader som ikke dekkes av LNU skal også med. Skyggeregnskapet skal vise til postene i budsjettet, og vesentlige avvik må kommenteres i rapporten.  

  LNU skal ikke ha tilsendt bilagene*8, men har rett til innsyn i alle bilag som gjelder prosjektet. Søker er selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert.  

  Alle prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra Mangfold- og inkluderingsstøtta med navn og logo*9 i all informasjon om prosjektet. Materiellet skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU. 

   

  *8 Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU godkjenner ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter som bilag. Bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa godkjennes heller ikke.  

  Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse.  

  Bilag fra privatpersoner må inneholde selgers/utleiers signatur. LNU har en mal på bilag som kan brukes ved kjøp og leie fra privatpersoner. 

   

  *9 Logo kan lastes ned  under “Dokumenter” på støtteordningens nettside. 

   

  13. Endringer i prosjektet 

  Dersom prosjektet må endres eller avlyses, må søker informere LNU om dette snarest. Nye utgifter som det ikke er søkt om, skal klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Det samme gjelder endringer i budsjettet som utgjør over 10 % av tilskuddet. Søknad om omdisponering skal sendes i søknadsportalen.  

   

  14. LNUs rett til innsyn  

  LNU besøker enkelte prosjekter etter nærmere avtale. 

  LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at tilskudd er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at organisasjonen framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering for å avkrefte en slik mistanke. 

  LNU gjennomfører stikkprøvekontroller på en viss andel av prosjektene som mottar støtte.  Organisasjonen plikter da å legge frem alle bilag som er tatt med i regnskapet. 

  Barne- og familiedepartementet, som finansierer støtteordningen, og Riksrevisjonen ,har rett til innsyn for å kontrollere at tilskuddene er brukt etter forutsetningene.  

   

  15. Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler 

  LNU kan holde tilbake midler dersom 

  • Søker har andre utestående krav i noen av LNUs støtteordninger 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 

  LNU kan kreve tilbake midler dersom 

  • Prosjektet har ubrukte midler ved prosjektslutt 
  • Søker har misligholdt midler tildelt av LNU 
  • Søker ikke har rapportert på tidligere midler tildelt av LNU 
  • Søker har mottatt midler på falskt grunnlag 

  LNU anser at støtte er gitt på falskt grunnlag når søkeren bevisst har gitt LNU feil opplysninger om prosjektet eller søkeren.

  LNU kan utbetale nye midler når utestående krav er betalt og/eller rapporter på tidligere prosjekter er levert. 

  16. Klageadgang

  Det kan klages på vedtak gjort av LNU. Skriftlig klage skal sendes via søknadsportalen innen tre uker etter at vedtak er sendt fra LNU. Søker kan ikke i klage komme med ny informasjon som burde foreligget på søknadstidspunktet. Klager som sendes inn etter klagefrist avvises. I klagen må søker forklare hvordan de mener at søknaden innfrir kravene i retningslinjene.  Siste klageinstans for støtteordningene er LNUs særskilte klageutvalg.  

 • Ofte stilte spørsmål

  Er det noe du lurer på? Kanskje finner du svaret her!

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Hva er et prosjekt? 

  Et prosjekt er en aktivitet som gjennomføres i et bestemt tidsrom, og som har et klart definert mål. Prosjekter i LNU-sammenheng har også et eget budsjett. 

  LNU definerer et prosjekt som et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang, og som gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer. Med et engangsforetak menes at prosjektoppgaven, sett som en helhet, er unik. Det forhindrer ikke at deler av den kan være identisk eller ligne på tidligere utført arbeid. 

  Kan vi få støtte til en tilleggsaktivitet på et ellers fast arrangement? 

  Ja, i utgangspunktet kan dere det. For eksempel kan dere få støtte til en aktivitet som handler og mangfold, holdninger og inkludering ved en sommerleir. Det er viktig å skille mangfold- og inkluderingsprosjektet fra resten av det overordnede arrangementet det skal være en del av, både i søknaden, budsjettet og regnskapet. Husk at Mangfold- og inkluderingsstøtta kun skal støtte aktiviteten som omhandler dette, og ikke dekke kostnader knyttet til arrangementet for øvrig. 

  Hva betyr samarbeidsprosjekt?

  Samarbeid betyr at personer fra en annen organisasjon/gruppe eier prosjektet sammen med dere. De sitter i prosjektgruppen og planlegger, gjennomfører og evaluerer (vurderer hvordan prosjektet gikk) sammen med dere. Leie/kjøp/lån av varer og tjenester, som f.eks. leie av lokaler regnes ikke som samarbeidspartnere, men det vi kaller eksterne bidragsytere.

   

  Hva betyr ekstern bidragsyter?

  Støtte fra LNU kan benyttes til å honorere eksterne bidragsytere med spesiell kompetanse. For at dette skal være innenfor retningslinjene må det være snakk om en enkeltsum for en konkret oppgave, til en som ikke har tilknytning til organisasjonen. En ekstern bidragsyter kan ikke være ansatt, tillitsvalgt, medlem i organisasjonen, eller ha nær familie/venner i organisasjonen som ønsker å honorere.

  Kan vi sende inn flere søknader? 

  Ja, en organisasjon kan levere flere søknader til samme frist. Da bør dere i skrive hvilket prosjekt som er høyest prioritert i organisasjonen. Dette er kun veiledende for tildelingsutvalget. Dersom det kommer inn søknader på til sammen mer midler enn vi har til utdeling, vil vi prioritere penger til andre organisasjoners gode prosjekter før noens søknad nummer to blir innvilget. 

  Det er i tillegg mulig å levere søknader i andre eller tredje søknadsrunde. Legg dog merke til at det ut over året vil være færre tilgjengelige midler i støtteordningen.  

  Når får vi svar på søknaden? 

  LNU har et mål om en saksbehandlingstid på fire uker etter søknadsfristen. Dersom det ikke er mulig for LNU å overholde en behandlingstid på fire uker, vil organisasjonene få beskjed om forventet behandlingstid. 

  Hvordan signerer jeg tilsagnsbrevet? 

  For å signere tilsagnsbrevet må du være en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen. Du må også ha opprettet en bruker i søknadsportalen under organisasjonen din. Denne brukeren er personlig og kan ikke overtas av noen andre. Husk at det er organisasjonen selv som har ansvar for å holde denne kontaktinformasjonen oppdatert og riktig. 

  For å signere tilsagnsbrevet må du først logge deg inn på www.stotteordninger.no, og deretter bruke BankID for å signere. 

  Hva gjør vi hvis vi må endre prosjektet/budsjettet underveis? 

  Dersom organisasjonen ser at tiltaket må endres eller avlyses, må LNU informeres om dette snarest. Større omdisponeringer (10 % eller mer på enkeltposter i budsjett) eller endringer må alltid klareres med LNU i forkant av at pengene brukes. Søknad om omdisponering leveres elektronisk i søknadsportalen. 

  Hva må leveres av dokumentasjon til regnskapet? 

  Sammen med rapporten og regnskap skal man laste opp et skyggeregnskap etter LNUs mal. Bilag (fakturaer, kvitteringer og lignende) som tilhører prosjektet skal oppbevares av søker i minst to år etter at rapport og regnskap er levert. Hvert år gjøres det stikkprøver av prosjekter som har mottatt støtte, hvor det bes om at bilagene sendes til saksbehandler.  

  Hva er gyldige bilag?

  Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU godkjenner ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter som bilag. Bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa godkjennes heller ikke. 

  Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse. 

  Bilag fra privatpersoner må inneholde selgers/utleiers signatur. LNU har en mal på bilag som kan brukes ved kjøp og leie fra privatpersoner. 

   

 • Tildelinger fra Mangfold- og inkluderingsstøtta

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Tildelingene for Mangfold- og inkluderingsstøtta kan du finne på tilskudd.no.

 • Slik søker du om støtte og leverer rapport

  Husk å lese retningslinjene nøye før dere begynner på søknaden

  Søknadsfrister

  Mangfold- og inkluderingsstøtta har tre tildelingsrunder i året og søknadsfristene er 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Søknadsportalen åpner for søknader cirka fire uker før fristen, og er åpen helt til kl 23.59 på fristdatoene. I alle disse tildelingsrundene deles det ut midler til prosjekter som skal gjennomføres inneværende år.

   

  Hvordan søker vi? 

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. Søknadskjemaet åpner ca. fire uker får søknadsfrist. 

  Kontakt gjerne organisasjonsrådgiver for støtteordningen for veiledning i søknadsskrivingen. 

  Søknaden

  Søknaden leveres elektronisk gjennom LNUs søknadsportal. For å levere søknad må organisasjonen ha en formell bruker i LNUs portal. Brukere er personlige og hver person som skal ha en rolle under organisasjonen i søknadsportalen må ha hver sin bruker. Hver bruker kobler seg til ønsket organisasjon, og administrator for organisasjonen må godkjenne og endre til riktig rolle for vedkommende.

  Når dere er innlogget i søknadsportalen klikker dere på Søk her, og da kan dere se alle støtteordninger som er åpne for søknader nå. Klikk på riktig støtteordning og gå til søknadsskjemaet.

  Det er viktig at dere gir oss et fullstendig bilde av prosjektet, slik at vi som ikke kjenner prosjektet fra før og skal lese søknaden får en god forståelse av hva dere skal gjøre, hvordan og hvorfor, og hva pengene skal brukes på.

  Dette skjemaet kan brukes til å kladde søknaden, før den leveres gjennom søknadssystemet. Send gjerne kladden til saksbehandler hvis dere ønsker veiledning underveis i søknadsskrivingen.

  Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med mål, prosjektaktiviteter og ønsket resultat.
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
  • Budsjett/ finansieringsplan med oversikt over alle inntekter og utgifter som berører prosjektet, også organisasjonens egne midler. Søker organisasjonen støtte fra andre støtteordninger eller institusjoner skal dette komme fram i budsjettet. Hvis man har flere inntektskilder skal det opplyses i budsjettet hvilke tiltak som man skal finansiere gjennom de midlene man søker om fra Mangfold- og inkluderingsstøtta.

   

  Behandling av søknaden

  Saksbehandler i støtteordningen kan veilede søkere fram til søknadsfrist. Saksbehandler har ikke mulighet til å innhente mer informasjon etter søknadsfrist. Når søknadsfristen har gått ut blir alle søknader vurdert opp mot hverandre. De blir da vurdert ut fra innhold, kvalitet og prioriteringene oppgitt i retningslinjene. 

  Saksbehandler kan avvise mangelfulle søknader der prosjekt og mål ikke er tilstrekkelig beskrevet, med enten tekst eller budsjett, og søknader som er tydelig utenfor retningslinjene. Et tildelingsutvalg fatter vedtak i resterende søknader.  Tildelingsutvalget består av fem representanter fra organisasjoner som faller inn under støtteordningens målgruppe, inkludert et av LNUs styremedlemmer som leder utvalget.

  Søknad avvist

  Er ikke organisasjonen fornøyd med utfallet av vurderingen av søknaden kan en skriftlig klage leveres i søknadsportalen, senest tre uker etter vedtaket er sendt.

  Søknad innvilget – dette skjer videre

  Får man innvilget støtte må et tilsagnsbrev signeres elektronisk av en person med signaturrett eller prokura for organisasjonen innen fire uker etter at vedtaket sendes til søker. De må logge inn i søknadsportalen og godkjenne vilkårene for å få pengene utbetalt.

  Det er viktig å lese tilsagnsbrevet før man signerer. Dette er en kontrakt mellom søker og LNU, og eventuelle forutsetninger for tilsagnet fremkommer her.

  Alle prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra Mangfold- og inkluderingsstøtta med navn og logo* i all informasjon om prosjektet.* Logo kan lastes ned under “Dokumenter” på støtteordningens nettside. 

  Om du har spørsmål underveis i prosjektet må du bruke funksjonen «kommunikasjon» under ditt prosjekt i søknadsportalen. Det er viktig at du bruker denne funksjonen og ikke e-posten til saksbehandler slik at kommunikasjonen du har med saksbehandler blir loggført skriftlig på riktig sted.

  Mange opplever at det oppstår utfordringer eller forandringer underveis i prosjektet. Om det skal gjøres endringer i hvordan og når prosjektet gjennomføres, eller måten midlene skal brukes er det viktig at dere tar kontakt med saksbehandler for å få disse godkjent i forkant. I søknadsportalen kan dette gjøres enten ved å søke om omdisponering, eller ved å sende melding til saksbehandler gjennom meldingsfunksjonen.

  Rapporten

  Rapport og regnskap for prosjektet skal legges inn på søknadsportalen innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

  Her er et kladdeskjema for rapportskriving.

  LNU skal ikke motta bilag, men har rett til innsyn i prosjektets bilag ved behov. Det vil årlig bli gjennomført oppfølgingsbesøk av tilfeldig valgte prosjekter der LNU gjennomgår samtlige bilag og kontrollerer skyggeregnskapet mot bilag og regnskapet ført i hovedbok.

  Om organisasjonen har igjen midler som ikke har blitt brukt i prosjektet skal dette betales tilbake til LNU, og et krav opprettes når rapporten godkjennes. Beløpet vil inngå i neste års utdelingspott for Mangfold- og inkluderingsstøtta.

  Informasjonsmateriellet tilhørende prosjektet skal (skal inneholde Mangfold- og inkluderingsstøtta sin navn og logo) skal legges ved rapporten, eventuelt sendes per post til LNU.