ForsidenPolitikk

Vi i LNU jobber for at barn og unge skal bli hørt - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Erle Harsvik og Solrun Nyborg var med og skrive en rapport om hvordan det står til med barns rettigheter i Norge. Rapporten ble overlevert FNs barnekomité høsten 2017. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Politikk

Vi i LNU jobber for meningsfulle fritidstilbud over hele landet og barn og unges rett og mulighet til å bli hørt – lokalt, nasjonalt og globalt.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er paraplyorganisasjon for 97 frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Til sammen har organisasjonene over 450.000 medlemmer, og gir barn og unge over hele landet muligheten til å oppleve glede, mestring og fellesskap. 

En av LNUs viktigste oppgaver er å fremme forståelse og respekt for det frivillige arbeidet av, for og med barn og unge. FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene ligger til grunn for alt det vi i LNU gjør.

I tillegg har vi tre verdipar vi jobber ut fra: 

  • Frivillighet og engasjement
  • Demokrati og innflytelse
  • Mangfold og solidaritet

Hvilke saker jobber vi med? 

For å få oversikt over alle sakene vi jobber med kan du sjekke ut våre politiske programmer og resolusjoner. Under følger en oppsummering av noen av de viktigste temaene vi jobber med: 

Gode og forutsigbare rammevilkår 

Barne- og ungdomsorganisasjonene må ha gode og forutsigbare rammevilkår, slik at de kan tilby alle sine engasjerte frivillige gode, spennende, morsomme og engasjerende aktiviteter.

Den enkleste og mest treffsikre måten å styrke den unge frivilligheten på, er å øke ordninger som gir organisasjonene frie midler. Eksempler på slike ordninger er nasjonal og internasjonal grunnstøtte, Frifond, momskompensasjon og voksenopplæringsmidler. Vi jobber også for at finansieringen av barne- og ungdomsorganisasjonene skal følge medlems- og aktivitetsutviklingen.

Gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene sikrer at flest mulig barn og unge kan delta i barne- og ungdomsfrivilligheten. Foto: Borghild Ree Strand

En enklere og mindre byråkratisk hverdag for barne- og ungdomsorganisasjonene

Barne- og ungdomsorganisasjonene har ofte unge tillitsvalgte med korte valgperioder, stor utskifting og få administrative ressurser. Byråkratiske ordninger er derfor spesielt belastende for barne- og ungdomsorganisasjonene, og stjeler ressurser fra aktivitet til administrasjon og byråkrati. Det er viktig at organisasjonene får være skoler i demokrati og ikke bli skoler i byråkrati.

Mange organisasjoner bruker uforholdsmessig mye tid på å finne lokaler til sine aktiviteter. Myndighetene må sørge for at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan låne egnede offentlige lokaler på en ubyråkratisk og enkel måte.

Unges makt og medvirkning i Norge

LNU mener det er på tide å utvide demokratiet vårt, og at stemmerettsalderen må senkes til 16 år ved alle valg. I tillegg må demokratiopplæringen styrkes, og skolevalg må gjennomføres på alle videregående skoler.

Stortinget har lovfestet at alle kommuner skal ha et medvirkningsorganer for unge – som for eksempel et ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre. Det må utvikles nasjonale minstekrav for medvirkningsorganene, i tråd med prinsippene om reell og meningsfull medvirkning: selvstendighet, representasjon, kompetanse, informasjon og kontinuitet.

I forkant av stortingsvalget 2017 arrangerte vi i LNU kampanjen Unge stemmer – en kanmpanje for å få førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten sin. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Unges makt og medvirkning internasjonalt 

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utviklings- og utenrikspolitikk og at unge over hele verden kan få mulighet til å påvirke og delta i internasjonale politiske prosesser.

Hvert år sender vi i LNU ungdomsdelegater til ulike FN-møter over hele verden, for å representere både LNU og barn og unge i Norge. Myndighetene må sørge for at Norges ungdomsdelegatprogram til FN styrkes og standardiseres. De har også et ansvar for å politisk og finansielt støtte en sterkere satsing på ungdom i FN. Dette kan for eksempel gjøres gjennom opprettelsen av en permanent struktur for ungdomsmedvirkning i FN, slik vi i LNU jobber for

Inkludering av ungdom er avgjørende for utvikling. FNs bærekraftsmål skal fungere som et veikart for utvikling i verden fram mot 2030. I arbeidet med FNs bærekraftsmål har myndighetene en unik mulighet til å inngå partnerskap med ungdom, for å sikre ungdoms deltakelse i implementeringen av bærekraftsmålene. Vi jobber også for at ungdom skal inkluderes i fredsarbeid, og for at ungdom skal få en plass ved bordet i fredsforhandlinger. 

Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNUs representantskapsmøte og LNUs høyeste organ. Hvert år samles representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner for å diskutere og vedta politikken LNU skal jobbe med den neste perioden. 

På Barne- og ungdomstinget vedtas LNUs grunndokumenter: Barne- og ungdomspolitisk program, LNUs arbeidsprogram og vedtektene våre. Her vedtar vi også politiske resolusjoner, og det velges styre, kontrollkomite og valgkomite. 

Kontaktpersoner

  • Jan Halvor Vaag Endrerud

    Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål

    478 41 640
    halvor@lnu.no

Topp