ForsidenPolitikk

Vi i LNU jobber for at barn og unge skal bli hørt - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Erle Harsvik og Solrun Nyborg var med og skrive en rapport om hvordan det står til med barns rettigheter i Norge. Rapporten ble overlevert FNs barnekomité høsten 2017. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Politikk

Vi i LNU jobber for meningsfulle fritidstilbud over hele landet og barn og unges rett og mulighet til å bli hørt – lokalt, nasjonalt og globalt.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er paraplyorganisasjon for 96 frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Til sammen har organisasjonene over 450.000 medlemmer, og gir barn og unge over hele landet muligheten til å oppleve glede, mestring og fellesskap. 

En av LNUs viktigste oppgaver er å fremme forståelse og respekt for det frivillige arbeidet av, for og med barn og unge. FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene ligger til grunn for alt det vi i LNU gjør.

I tillegg har vi tre verdipar vi jobber ut fra: 

  • Frivillighet og engasjement
  • Demokrati og innflytelse
  • Mangfold og solidaritet

Hvilke saker jobber vi med? 

Vi i LNU jobber med en rekke saker. For å få oversikt over alle sakene vi jobber med kan du sjekke ut våre politiske programmer og resolusjoner. Under følger en oppsummering av noen av de viktigste temaene vi jobber med: 

Gode og forutsigbare rammevilkår 

Barne- og ungdomsorganisasjonene ha må gode og forutsigbare rammevilkår, slik at de kan tilby alle sine engasjerte frivillige gode, spennende, morsomme og engasjerende aktiviteter.

Den enkleste og mest treffsikre måten å styrke den unge frivilligheten på, er å øke ordninger som gir organisasjonene frie midler. Eksempler på slike ordninger er nasjonal og internasjonal grunnstøtte, Frifond, momskompensasjon og voksenopplæringsmidler. Vi jobber også for at finansieringen av barne- og ungdomsorganisasjonene skal følge medlems- og aktivitetsutviklingen.

Gode rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene sikrer at flest mulig barn og unge kan delta i barne- og ungdomsfrivilligheten. Foto: Borghild Ree Strand

En enklere og mindre byråkratisk hverdag for barne- og ungdomsorganisasjonene

Barne- og ungdomsorganisasjonene har ofte unge tillitsvalgte med korte valgperioder, stor utskifting og få administrative ressurser. Derfor er byråkratiske ordninger svært belastende i barne- og ungdomsorganisasjonene, og stjeler ressurser fra aktivitet til administrasjon og byråkrati. Det er viktig at organisasjonene får være skoler i demokrati og ikke bli skoler i byråkrati.

Mange organisasjoner bruker uforholdsmessig mye tid på å finne lokaler til sine aktiviteter. Myndighetene må sørge for at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan låne egnede offentlige lokaler på en ubyråkratisk og enkel måte. 

Unges makt og medvirkning i Norge

LNU mener det er på tide å utvide demokratiet vårt. Blant annet må stemmerettsalderen senkes til 16 år ved alle valg, demokratiopplæringen må styrkes og skolevalg må gjennomføres på alle videregående skoler.

Alle kommuner bør ha medvirkningsorganer for unge – som for eksempel et ungdomsråd eller ungdommens kommunestyre. Disse må innfri noen nasjonale minstekrav, i tråd med prinsippene om reell og meningsfull medvirkning: selvstendighet, representasjon, kompetanse, informasjon og kontinuitet.

I forkant av stortingsvalget 2017 arrangerte vi i LNU kampanjen Unge stemmer – en kanmpanje for å få førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten sin. Foto: Jarand Ullestad/LNU

Unges makt og medvirkning internasjonalt 

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utviklings- og utenrikspolitikk og at unge over hele verden kan få mulighet til å påvirke og delta i internasjonale politiske prosesser.

Hvert år sender vi i LNU ungdomsdelegater til ulike FN-møter over hele verden, for å representere både LNU og barn og unge i Norge. Myndighetene må sørge for at Norges ungdomsdelegatprogram til FN styrkes og standardiseres. De har også et ansvar for å politisk og finansielt støtte en sterkere satsing på ungdom i FN. Dette kan for eksempel gjøres gjennom opprettelsen av en permanent struktur for ungdomsmedvirkning i FN, slik vi i LNU jobber for

Inkludering av ungdom er avgjørende for utvikling. FNs bærekraftsmål skal fungere som et veikart for utvikling i verden fram mot 2030. I arbeidet med FNs bærekraftsmål har myndighetene en unik mulighet til å inngå partnerskap med ungdom, for å sikre ungdoms deltakelse i implementeringen av bærekraftsmålene. Vi jobber også at ungdom skal inkluderes i fredsarbeid, og for at ungdom skal få en plass ved bordet i fredsforhandlinger. 

Ungdomsdelegatene Daniel Overskott (Laget) og Maria Moe (KrFU) talte for FNs generalforsamling. Foto: Norges FN-delegasjon

Barne- og ungdomstinget

Barne- og ungdomstinget (BUT) er LNUs representantskapsmøte og LNUs høyeste organ. Hvert år samles representanter fra LNUs medlemsorganisasjoner for å diskutere og vedta politikken LNU skal jobbe med den neste perioden. 

På Barne- og ungdomstinget vedtas LNUs grunndokumenter: Barne- og ungdomspolitisk program, LNUs arbeidsprogram og vedtektene våre. Her vedtar vi også politiske resolusjoner, og det velges styre, kontrollkomite og valgkomite. 

Kontaktpersoner

Topp