Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde for bli medlem i LNU: medlemmer i LNU avbildet på barne- og ungdomstinget 2022
Medlemskap

Bli medlem

Ønsker din organisasjon å bli medlem i LNU? Her finner du informasjon om hvordan organisasjoner kan gå fram for å bli medlem.

Fullt medlemskap

Alle organisasjonar som ynskjer å knyta til seg LNU må vera frivillege, sjølvstendige, demokratiske og landsomfattande organisasjonar av born og ungdom som arbeider for born og ungdom, med spørsmål som gjeld born og ungdom og som anerkjenner vedtektene og longtidsprogrammet til LNU.

For å oppnå fullt medlemskap i LNU må organisasjonen fylla demokrati- og sjølvstendekrav etter §4, samt storleiks- og utbreiingskrav etter §5 i LNUs vedtekter.

Fullt medlemskap kan ikkje tildelast:

 • Organisasjonar som hovudsakleg arbeider med idrettslige aktivitetar
 • Organisasjonar som har forretningsdrift som føremål eller tener på utanforståande kommersielle interesser
 • Organisasjonar som gjennom føremålet sitt eller aktivitetane sine ikkje følgjer FNs konvensjon om rettane til born, og FNs og Europarådets konvensjonar om menneskerettar
 • Ad hoc-organisasjonar
 • Observatørmedlemmar

Organisasjonar med observatørmedlemskap har alle rettar i LNU med unntak av nominasjon til styre og forslags-/røysterett på Barne- og ungdomstinget.

Observatørmedlemskap kan tildelast:

 • Samarbeidsorganisasjonar (paraplyorganisasjonar) som driv barne- og ungdomsarbeid, der hovedtyngda av medlemsorganisasjonane ikkje er medlem av LNU.
 • Organisasjonar som oppfyller krav til full medlemskap etter §4 og §5, men som ikkje ynskjer fullt medlemskap.
 • Barne- og ungdomsorganisasjonar som ikkje oppfyller medlemskrav etter §4, men som oppfyller krav etter §5 og som LNU finn det særleg verdfullt å samarbeida med.

Etableringsmedlemmar

Organisasjonar med avgrensa rekrutteringsgrunnlag som ynskjer fullt medlemskap i LNU og som oppfyller krava til medlemskap etter §4 (demokrati og sjølvstende), men som ikkje oppfyller krava etter §5 (storleiken sin og utbreiingskrav) kan tildelast etableringsmedlemskap.

Organisasjonar med etableringsmedlemskap må ha som siktemål å utvikla seg til å oppnå fullt medlemskap i LNU. Etableringsmedlemskap gjev organisasjonen alle rettar i LNU med unntak av røysterett på Barne- og ungdomstinget.

LNUs styre vedtek retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved tildeling av etableringsmedlemskap skal organisasjonane signera på desse retningslinjene med eventuelle vedlegg. Viss retningslinjene vert brote, kan styret i LNU melda organisasjonen ut.

Kontingentsatsar

Ein slepp å betale kontingent det året ein vert medlem i LNU. Deretter må organisasjonen betala kontingent kvart år. Dei ulike medlemskategoriane har ulike kontingentar. Generalforsamlinga i LNU (BUT) avgjer årleg kontingentsatsane for påfølgjande år. For 2024 gjeld følgjande satsar:

 •  Kontingenten for organisasjoner med fullt medlemskap blir 10 000 kr per organisasjon, pluss et tillegg på 1 kr per medlem under 26 år. Den samlede kontingenten blir avrundet oppover til nærmeste hundre kroner. Øvre grense per organisasjon blir 25 000 kr.
 • Den variable delen av kontingenten blir utregnet på grunnlag av antall medlemmer under 26 år som er oppgitt til Barne- og familiedepartementet i søknaden om grunnstøtte for tilskuddsåret 2024.
 • Kontingenten for student- og elevorganisasjoner med kollektivt medlemskap blir 12 500 kr per organisasjon.
 • Kontingenten for organisasjoner med etableringsmedlemskap blir 500 kr.
 • Kontingenten for organisasjoner med observatørstatus blir 9 500 kr.
 • Organisasjoner med færre enn 500 medlemmer betaler 1 000 kr per år, etter søknad. Dette gjelder både medlemsorganisasjoner og observatørorganisasjoner.
 • Nye organisasjoner betaler ikke kontingent det året de blir tatt opp som medlemmer i LNU. Organisasjonene betaler kontingent ut fra statusen de har ved inngangen til 2024, selv om de får endret status samme år.

Korleis kan organisasjonen din søkja om medlemskap i LNU?

Organisasjonar som skal søkja om medlemskap må lesa og fylla ut følgjande informasjon:

 • LNU sine vedtak
 • Skjema for søknad om medlemskap i LNU

Søknader om medlemskap vert behandla på LNU sitt representantskapsmøte i slutten av april. Søknader må verta tilsendt LNU på e-post lnu@lnu.no eller pr. post til: LNU, Kolstadgata 1, 0652 Oslo.

Søknader må leverast seinast 60 dagar før Barne- og ungdomstinget (BUT). Normalt blir BUT held i slutten av april kvart år.

Frist for søknad om medlemsskap i 2024 var 18. februar. 

Har du spørsmål om medlemskap? Kontakt oss!

Ingrid Grøntvedt

Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling, LNU Bærekraft
416 91 525

Søknad om medlemskap i LNU

Noen av våre medlemmer