ForsidenInformasjon om koronautbruddet til våre medlemsorganisasjoner
Illustrasjon av korona-viruset, COVID-19.

Illustrasjon: LNU.

Informasjon om koronautbruddet til våre medlemsorganisasjoner

LNU er opptatt av å gi våre medlemsorganisasjoner gode råd og støtte i forbindelse med koronavirussituasjonen. Vi jobber også politisk for å sikre barne- og ungdomsfrivilligheten gode vilkår og forutsigbarhet i tiden som ligger foran oss.  

Siden ble sist oppdatert 18. januar. 

Om regjeringens nyeste anbefalinger:

 

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. 

 

En full oversikt over de nye tiltakene finner du her

LNU tar koronasituasjonen alvorlig og råder våre medlemsorganisasjoner til å følge rådene og retningslinjene helsemyndighetene kommer med. LNU kan ikke gi helsefaglige råd, men vi jobber med å bistå organisasjonene med å håndtere konsekvensene av koronasituasjonen.

LNU kartlegger hvordan situasjonen påvirker barne- og ungdomsorganisasjonene, og jobber politisk for å begrense de praktiske og økonomiske konsekvensene.

 

I samarbeid med Frivillighet Norge har vi skrevet en veileder for smitteverntiltak i frivilligheten. Versjon 3.0 av veilederen er lagt ut 5. november.   

På denne siden finner du oppdatert informasjon og råd om koronasituasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Om din organisasjon har spørsmål om håndtering av koronavirussituasjonen eller innspill til LNUs arbeid, kan dere ta kontakt på korona@lnu.no

Spørsmål og svar

Hva skal vi gjøre med planlagte møter og større arrangementer?

Organisasjoner kan avholde større arrangementer dersom:  

 • Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 • Arrangementet skjer på offentlig sted, f.eks. i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs. 
 • Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede, iverksetter tiltak som sørger for at syke ikke deltar, følger relevante standarder om smittevern og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.  

For større arrangementer som innfrir disse kravene gjelder følgende regler om gruppestørrelse:  

 • Innendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Innendørs arrangementer uten fastmonterte seter kan ha inntil 10 personer. 
 • Utendørs arrangementer kan ha inntil 600 deltakere dersom alle deltakere sitter i fastmonterte seter. 
 • Private sammenkomster kan ha inntil 10 deltakere på offentlige steder og i leide lokaler. Private sammenkomster er definert som sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.  
 • Private arrangementer utendørs kan ha inntil 20 personer tilstede. 

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltagerantallet.  

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. En husstand er mennesker som bor sammen, f.eks. et kollektiv. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. 

Regjeringen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Normalt vil man som arrangør ikke ha oversikt over antall nærkontakter deltakere har hatt den siste uken. Dersom man ønsker å begrense antallet nærkontakter på et arrangement kan man legge til rette for 2 meter mellom alle deltakere, eller dele deltakerne inn i mindre grupper, som holder 1 meter mellom seg innad i gruppa, med minimum 2 meter avstand mellom de ulike gruppene.Folkehelseinstituttet definerer nærkontakt som noen man har vært innenfor 2 meters avstand fra i minst 15 minutter, eller som man har hatt direkte fysisk kontakt med.  

For mindre møter som ikke kan gjennomføres fysisk, kan nettbaserte møteløsninger (som Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, etc.) dekke behovene til grunnleggende deltakelse og møteledelse. For større arrangementer som årsmøter, les egen artikkel. Når det gjelder de mindre formelle aktivitetene i tida framover oppfordrer vi til kreativitet rundt alternative, digitale løsninger. 

Frivillighet Norge har her samlet noen tips til digitale verktøy for å kunne jobbe hjemmefra. 

En del organisasjoner kan bli nødt til å avlyse eller utsette arrangementer selv om de allerede har inngått f.eks. avtale om leie av lokale. Norges Idrettsforbund har laget en veileder til juridiske problemstillinger som kan oppstå på grunn av koronavirusepidemien som kan være til hjelp i slike tilfeller. 

Vi oppfordrer også til å følge med på lokale myndigheters anbefalinger. 

Kulturdepartementet har vedtatt en krisepakke for koronastengte arrangementer i (blant annet) frivillighetssektoren. Les om hvilke kriterier som gjelder, og hvor du kan søke, her. 

Les også Folkehelseinstituttets generelle råd til befolkningen eller Helsenorges råd for koronahverdagen.

Hvilke løsninger finnes for digitale møter?

Sesongen for landsmøter og årsmøter nærmer seg med stormskritt. LNU har kjøpt en løsning for digital gjennomføring av større møter, hvor medlemsorganisasjoner kan betale kostpris for gjennomføringen. Les mer om å gjennomføre årsmøter i egen artikkel. 

For større møter, med krav til strukturert talerstyring, mulighet til å sende løpende endringsforslag, gjennomføre hemmelige valg, og så videre, kan LNU tilby tjenesten GoPlenumtil våre medlemsorganisasjoner. Løsningen brukes i tillegg til en videokonferansetjeneste, og ivaretar alle oppgaver i forbindelse med avvikling av, og deltakelse på, en generalforsamling (bortsett fra lyd og bilde). 

Legg inn en forespørsel her, så tar vi kontakt om gjennomføringen.

Hva skal vi gjøre med planlagte reiser?

 

18.januar 2021

**Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.**


Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker. Det utgjør mindre fare for smittespredning dersom du stort sett er sammen med de du bor sammen med eller noen som er dine nærmeste, og unngår nær kontakt til andre.
 Les mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/reiser-innenlands/ og på Utenriksdepartementets nettsider.

Hva skal vi gjøre som arbeidsgiver?

Sekretariatene i frivillige organisasjoner er omfattet av de samme reglene og anbefalingene som andre ansatte. Blant annet anbefaler Helsedirektoratet alle arbeidsgivere som har mulighet til å tilrettelegge for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Datatilsynets nettsider har informasjon om hvordan man ivaretar ansattes personvern når det kan være hensiktsmessig eller nødvendig å omtale koronasmitte eller karantene. 

Du finner oppdatert informasjon og råd til arbeidsgivere på Folkehelseinstituttets nettsider og på Arbeidstilsynets nettsider. 

Merk: lokalt tilpassede tiltak kan forekomme. Les mer på din kommunes hjemmeside om oppdatert informasjon.

Vi har søkt penger fra LNU til aktiviteter som må avlyses, hva gjør vi?

Vi vet at en del prosjekter LNU har gitt støtte til står i fare for å bli avlyst, utsatt eller endret på grunn av tiltakene som iverksettes for å begrense smitten av koronaviruset. LNU som forvalter ønsker så langt det lar seg gjøre å legge til rette for at organisasjonene får gjennomført prosjektene sine så godt som mulig, og eventuelt får dekket kostnader dere allerede har hatt for prosjekter som må avlyses.

Når det gjelder Frifond organisasjon har vi skrevet denne veiledningen om frister og bruk av midler.

Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet som har gitt oss positive svar på flere av våre vurderinger som går ut over retningslinjene. Ta kontakt med saksbehandler for den gjeldende støtteordningen om dere har spørsmål eller ønsker avklaringer.

Skal vi søke om penger til nye arrangementer?

For LNUs støtteordninger kan dere planlegge og søke om tilskudd som vanlig. Endringer oppdateres løpende på denne siden og gjennom LNUs nyhetsbrev.

Hva gjør LNU politisk?

LNU prioriterer koronavirusets følger for våre medlemsorganisasjoner høyt. Les mer om at Bufdir Vil erstatte 2020 som grunnlagsår. 

Og les hva LNU mener om årets statsbudsjett og kutt i grunnstøtta. 

Les egen nyhetssak om at frivilligheten får beholde de statlige tilskuddene sine her

Hvilke tiltak kan kommuner sette inn lokalt?

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. 
 • Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen. 
 • Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. 
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. 
 • Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00. 
 • Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200). 
 • Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken. 
 • Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. 

 • Stans i breddeidrett for voksne 
 • Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år 
 • Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld 
 • Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer 
 • Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport 
 • Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå 
 • To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs 
 • Obligatorisk hjemmekontor 
 • Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk 
 • Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Kontaktpersoner

Topp