Til hovedinnhold
Styringsdokumenter

Vedtekter

LNUs vedtekter vedtas av LNUs årsmøte. Vedtektene er LNUs grunnlov og reglene for organisasjonsdemokratiet.

Formål

§ 1

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNUs mål er at barn og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg. Derfor arbeider LNU for at barne- og ungdomsorganisasjonene skal kunne realisere sine formål og for å fremme deres felles interesser.

§ 2

LNU baserer sitt arbeid på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter.

LNU bygger sitt arbeid på verdiene frivillighet, demokrati og mangfold. Frivillighet fordi vi vil verne om verdien av at barn og unge finner sammen for å dyrke sitt engasjement i fellesskap. Demokrati fordi barn og unge må anerkjennes som medborgere og få ta del i styringen av egne organisasjoner og samfunnet. Mangfold fordi alle barn og unge skal bli inkludert i organisasjonsfellesskapet.

Prinsippet om ikke-diskriminering skal ligge til grunn for LNUs arbeid. Dette innebærer at man ikke skal diskriminere på bakgrunn av alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning, funksjonsnedsettelser, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, og/eller omsorgsoppgaver.

Medlemskap

§ 3

Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg LNU må være frivillige, selvstendige, demokratiske og landsomfattende organisasjoner av barn og ungdom som arbeider for barn og ungdom, med spørsmål som angår barn og ungdom, som anerkjenner vedtektene og arbeidsprogrammet til LNU.

Medlemskap kan tildeles organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav:

§ 4

Demokrati- og selvstendighetskrav

 1. Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene. Alle medlemmer fra og med 15 til og med 29 år må ha fulle demokratiske rettigheter i beslutninger og valg. Dette er ikke til hinder for at yngre eller eldre medlemmer også har slike rettigheter.
 2. Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år.
 3. Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet.
 4. Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene.
 5. Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk uavhengig av andre organisasjoner.

§ 5

Størrelses- og utbredelseskrav

 1. Organisasjoner må ha minst 300 individuelle medlemmer under 30 år basert på organisasjonens egen definisjon av medlemmer.
 2. Organisasjonen må ha vært i virksomhet i minst 2 år.
 3. Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 3 fylker.

§ 6

Unntaksbestemmelser for kravene til fullt medlemskap etter § 5:

 1. Organisasjoner som omfatter ungdom under formell utdanning kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til individuelt medlemskap etter § 5a.
 2. Organisasjoner som har et begrenset rekrutteringsgrunnlag og som har et nasjonalt siktemål kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til størrelse etter § 5a og c.

§ 7

Fordi LNU ønsker en mangfoldig medlemsmasse, kan organisasjoner som ønsker fullt medlemskap i LNU og som oppfyller kravene til medlemskap etter §4, men som ikke oppfyller kravene etter § 5, tildeles etableringsmedlemskap.

LNU sitt styre vedtar retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved tildeling av etableringsmedlemskap skal organisasjonene signere på disse retningslinjene med eventuelle vedlegg. Hvis retningslinjene brytes, kan styret i LNU melde ut organisasjonen.

§ 8

Observatørmedlemskap kan tildeles andre barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke oppfyller medlemskravene etter § 4, men som oppfyller kravene etter § 5 og som LNU finner det særlig verdifullt å samarbeide med.

§ 9

Medlemskap kan ikke tildeles:

 1. Organisasjoner som hovedsakelig arbeider med idrettslige aktiviteter kan ikke få medlemskap.
 2. Organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser
 3. Organisasjoner som gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med andre motarbeider demokrati eller opptrer i konflikt med FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettighetene.
 4. Ad hoc-organisasjoner

§ 10

Medlemskap avgjøres av Representantskapet med absolutt flertall etter innstilling fra styret. Søknad om medlemskap med relevante opplysninger etter § 4 og 5, sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte. Søknaden sendes Representantskapet sammen med styrets innstilling senest 30 dager før representantskapsmøtet.

Medlemmer, etableringsmedlemmer og observatørmedlemmer skal betale årlig kontingent for medlemskapet i LNU. Kontingentsatsen vedtas av representantskapet.   

§ 11

Organisasjoner som motarbeider LNUs formål eller virksomhet, kan fratas medlemskapet. Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas den gjeldende status de har i LNU. Organisasjoner med fullt medlemskap, men som ikke lenger tilfredsstiller kravene, kan gis observatørmedlemskap uten å søke på nytt.

Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3  flertall (blanke stemmer teller i mot), etter innstilling fra styret.

Søknad om endring i medlemskapsstatus oppfattes ikke av kravet i 5b dersom endringen dreier seg om navn eller form.

Representantskapet

§ 12

Representantskapet, som er LNUs øverste organ, består av 2 representanter fra hver medlemsorganisasjon med tale-, forslags-, og stemmerett. 1 representant gir en 1 stemme. Etableringsmedlemmer kan møte med 2 representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Organisasjoner med observatørmedlemskap kan møte med 2 representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Organisasjonene må ha betalt medlemskontingent for foregående år for å få stemmerett. Organisasjonens styreleder og generalsekretær har fullmakt til å representere organisasjonen på representantskapsmøtet dersom det ikke er valgt andre representanter. Fullmakt for andre representanter sendes til LNUs sekretariat senest 14 dager før representantskapsmøtet.

§ 13

Representantskapsmøtet holdes innen utgangen av april. Møtet innkalles med 60 dagers varsel. Dagsorden med sakspapir sendes medlemsorganisasjonene 30 dager på forhånd.

§ 14

Ekstraordinært representantskapsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det.

Tidspunkt og sted for ekstraordinært representantskapsmøte fastsettes av styret og skal finne sted senest 5 uker etter krav ifølge § 11 er fremsatt.

Innkalling og saksliste til ekstraordinært representantskapsmøte skal sendes ut senest 4 uker før møtet.

Utsending av saksdokumenter skal skje senest 2 uker før møtet. Ekstraordinært representantskapsmøte skal kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte saksliste.

Påmelding med fullmakter fra medlemsorganisasjonene sendes sekretariatet minst 1 uke før møtet.

§ 15

Medlemmene av LNUs styre og generalsekretæren har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, på representantskapsmøtene.

§ 16

Møter i representantskapet ledes av LNUs leder. Representantskapet kan velge settedirigent. Settedirigentene kan ikke være delegat til representantskapsmøtet.

§ 17

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemninger foregår ved visning av stemmetegn. Ved valg av personer foretas skriftlig avstemming hvis minst en av de stemmeberettigede i representantskapet krever det.

Dersom det er 2 eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de 2 kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang. Valget skal være skriftlig, og det kreves simpelt flertall for å bli valgt.

§ 18

I disse vedtektene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene, (blanke stemmer teller ikke).

§ 19

Møter i representantskapet er beslutningsdyktige når representanter for minst halvparten av medlemsorganisasjonene med stemmerett er tilstede

§ 20

Representantskapet skal behandle:

 • Årsmelding fra foregående år
 • Regnskap fra foregående år og revisjonsrapport
 • Rapport fra kontrollkomiteen
 • Arbeidsprogram (hvert 2. år)
 • Politisk program (hvert 2. år)
 • Budsjett
 • Medlemskontingentens størrelse
 • Valg av styre og kontrollkomite
 • Valg av valgkomite
 • Saker styret fremmer
 • Representantskapet skal behandle saker som en medlemsorganisasjon senest 60 dager før møtet ber om at blir behandlet.
 • Valg av revisor

Representantskapet kan vedta resolusjoner. Resolusjonene representantskapet vedtar gjelder i 5 år, eller til representantskapet fatter nytt vedtak.  

§ 21

Tiltredelsestidspunkt for alle tillitsverv valgt av representantskapsmøtet er 7. juni.

Styret

§ 22

Styret i LNU består av leder, 2 nestledere og 7 styremedlemmer med 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge som velges av representantskapet. Valgbare til LNUs styre er bare representanter fra organisasjoner med fullt medlemskap eller etableringsmedlemskap.

De ansatte velger 1 representant med personlig vara til styret med tale og forslagsrett.

§ 23

Leder og nestledere velges særskilt. De øvrige styremedlemmene velges også særskilt, plass for plass. Det må være minst 1 kandidat til hver plass som skal besettes.

Dersom det bare er 1 kandidat til en plass, foretas valget ved akklamasjon, med mindre noen av de stemmeberettigede krever skriftlig avstemning. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt.

§ 24

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før representantskapsmøtet. Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen minst 30 dager på forhånd.

§ 25

Styremedlemmer, nestledere og leder velges for to år i første valgperiode. Dersom man tar gjenvalg i samme verv, velges man for ett år om gangen. Varamedlemmer velges for ett år. De ansattes styrerepresentant har funksjonstid på ett år.

Dersom leder eller nestleder fratrer mellom representantskapsmøtene, kan styret konstituere en ny blant styrets medlemmer.

§ 26

Styret leder LNUs virksomhet mellom representantskapsmøtene, uttaler seg på vegne av LNU og har ansvaret for at arbeidsprogrammet blir gjennomført.

§ 27

Arbeidsutvalget består av leder og nestlederne. Styret kan blant styremedlemmene velge vararepresentanter til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er ikke et politisk beslutningsorgan, men forvalter LNUs politikk etter bestemmelser gitt av representantskapet og styret.

§ 28

LNUs styre representerer organisasjonen utad. Styreleder har signaturrett for LNU.

§ 29

Styret og arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§ 30

Protokoller og referater fra arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen legges fram for styret.

§ 31 Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak

Styret i LNU vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen.

Brudd på LNU sine retningslinjer vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på LNUs retningslinjer eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i LNU, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes alvorlig brudd på LNUs retningslinjer eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon, også om bruddene har skjedd utenfor LNU.

Styrets arbeidsutvalg har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon. Vedtak kan ankes til styret.

Kontrollkomité

§ 32

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 2 år med absolutt flertall av representantskapet etter samme regler som ved valg av styret. 1 henholdsvis 2 medlemmer står på valg hvert år. Valgbare til kontrollkomiteen er bare representanter fra organisasjoner med fullt medlemskap.

§ 33

Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet.

Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§ 34

Kontrollkomiteen skal årlig gi en rapport til representantskapet, og skal innstille om godkjenning av LNUs regnskaper.

§ 35

Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer representantskapet statsautorisert revisor for LNU.

Klageutvalget

§ 36

Klageutvalget har fem medlemmer og består av kontrollkomiteen og to representanter som velges direkte på representantskapsmøtet for 2 år med absolutt flertall etter samme regler som ved valg av styret, jf. vedtektene § 21 flg. Det velges også en leder av klageutvalget på representantskapsmøtet.  Organisasjonene kan selv nominere kandidater til klageutvalget. De som nomineres bør ha god kjennskap til arbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene.

§37

Klageutvalget har til oppgave å behandle klager på LNUs støtteordninger og er endelig klageinstans. Klageutvalget er vedtaksdyktig med minst tre av fem medlemmer til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Valgkomité

§ 38

Valgkomiteen, som består av 7 medlemmer, innstiller ovenfor representantskapet på valg av styre og kontrollkomite. Valgkomiteen skal vektlegge forholdsmessig representativitet mellom organisasjonsgruppene i sin innstilling.

Valgkomiteen velges for ett år av gangen. 6 av medlemmene velges av representantskapet etter innstilling fra styret. Bare representanter fra organisasjoner med fullt medlemskap er valgbare. 1 medlem velges av styret som hovedregel blant de medlemmer som trer ut av styret på kommende representantskapsmøte.

Valgkomiteen velger selv sin leder. Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Sekretariat

§39

LNUs daglige arbeid utføres av sekretariatet. Sekretariatet ledes av egen generalsekretær som ansettes av styret på åremål. Sekretariatet består av det antall ansatte styret finner hensiktsmessig og forsvarlig. Styret fastsetter retningslinjer for ansettelser.

Vedtektsendringer og oppløsing

§ 40

Disse vedtektene kan bare endres av representantskapet med 2/3 flertall, (blanke stemmer teller i mot). Endringsforslag må sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte og sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før møtet.

§ 41

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter representantskapsmøtets slutt.

§ 42

Vedtak om å oppløse LNU krever 3/4 flertall, og må fattes på 2 påfølgende representantskapsmøter. Blanke stemmer teller i mot. Ved oppløsning skal LNUs eventuelle midler overføres til relevante samarbeidsorganisasjoner som arbeider med spørsmål som faller inn under LNUs formål.

Margrete Bjørge Katanasho

Styreleder
995 60 054

Noen av våre medlemmer