Til hovedinnhold
Medvirkning

FN

LNU jobber for å fremme barn og unges meninger og interesser i FN, og jobber for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

Unge stemmer

Verden har aldri vært yngre. 41% av verdens befolkning er under 25 år, samtidig er kun 2,6% av verdens parlamentarikere som er under 30 år. LNU jobber for at FN skal være en arena der unge mennesker fra hele verden kan være med å påvirke politikk, både nasjonalt og internasjonalt.  

41%

Av verdens befolkning er under 25 år.

2,6%

Av verdens parlamentarikere er under 30 år .

9%

Av stortingsrepresentantene i Norge er under 30 år.

*Kilder: IPU:Youth participation in national parliaments, 2021. UN:World Population Prospects, 2022. Tall for stortingsrepresentanter i Norge er for perioden 2021-2024.

Reell og meningsfull ungdomsmedvirkning i FN 

FNs handlingsplan for ungdom anerkjenner at unges ideer, meninger og innspill er kritisk for utvikling av samfunnene de er en del av. Men for å kunne bidra med sin kompetanse trenger ungdom reell medvirkning i FN. Det inkluderer å få en plass på talerstolen, reell og kontinuerlig deltagelse i arbeidsgruppene til FN, og permanent ungdomsdelegatordning i alle nasjonene sine FN-delegasjoner. LNU jobber derfor sammen med FNs avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål (UN DESA) for å styrke deltagelse av ungdom i alle FN-foraer.  

LNUs ungdomsdelegater i et av FNs møterom under generalforsamling i 2022, Ada Lassen-Urdahl og Edvard Bolstad Kunzendorf.

LNUs ungdomsdelegater i FNs generalforsamling i 2022, Ada Lassen-Urdahl og Edvard Bolstad Kunzendorf.

Møter

Hvert år sender norske myndigheter delegasjoner til en rekke møter og sesjoner i FN, for eksempel klimatoppmøtet og generalforsamlingen. Som pådriver for økt ungdomsmedvirkning inkluderer myndighetene ungdomsdelegater i flere av sine offisielle delegasjoner. Det er LNU, på vegne av departementene, som har mandat til å rekruttere og velge ungdomsdelegatene.

 

UN General assembly (UNGA)

FNs generalforsamling er organisasjonens høyeste demokratiske organ. De møtes hvert år mellom september og desember og alle 193 medlemsstatene i FN har lik stemmerett.  UNGA vedtar FNs politikk og skal ta viktige valg for organisasjonen videre, som for eksempel:

  • Utnevne generalsekretær for FN, etter anbefaling fra Sikkerhetsrådet.
  • Velge de ikke-permanente medlemmene til Sikkerhetsrådet.
  • Godkjenne FNs budsjett for kommende år.

Norges ungdomsdelegater sitter vanligvis i 3.komité som bestemmer FNs sosiale politikk.
Vil du vite mer om FNs generalforsamling? Les mer om innholdet i møtet og hvilke saker de jobber med her.

High Level Political Forum (HLPF)

High Level Political Forum er FNs konferanse om bærekraftig utvikling, og skal følge opp og gjennomgå 2030-agendaen for bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene på et globalt nivå. FNs generalforsamling vedtok i 2013 at HLPF skal møtes årlig i regi av Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) i åtte dager, inkludert en tredagers ministerdel og hvert fjerde år inviteres stats- og regjeringssjefer.

Norges ungdomsdelegater deltar i den norske delegasjonen og har fått holde et innlegg om et av bærekraftsmålene. Ungdomsdelegaten bestemmer i samråd med LNU og departementet hvilket bærekraftsmål de skal fokusere på.

Vil du lære mer om HLPF og hvilke resolusjoner som er vedtatt? Les mer her. 

Conference of the Parties (COP)

Klimatoppmøtet er Klimakonvensjonens øverste beslutningsorgan. Alle stater som er parter i konvensjonen er representert ved COP. Møtet arrangeres årlig og under møtet gjennomgås gjennomføringen av klimakonvensjonen. COP har myndighet til å ta beslutninger som er nødvendig for å fremme effektiv implementering av konvensjonen i medlemsstatene.

Norges ungdomsdelegat deltar i den norske delegasjonen og bidrar med møter, innspill og forhandlinger.

Convention on Biological Diversity, Conferance of the Parties (CBD COP)

CBD COP er klimakonferansen som spesifikt omhandler biologisk mangfold. Konferansen tar utgangspunkt i den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold, den første globale avtalen mellom FN-landnene som dekker alle aspekter av biologisk mangfold. Eksempler på dette er bærekraftig bruk av landområder, matsystemet, hvordan verden skal bevare biologisk artsmangfold og bærekraft i moteindustrien. Under konferansen reviderer, videreutvikler og gjennomgår FN- landene den internasjonale konvensjonen de har forpliktet seg til.

Ungdomsdelegaten deltar i den norske delegasjonen, og har tidligere holdt innlegg på vegne av Norge.  

World Health Assembly (WHA) 

Verdens helseforsamling (WHA) er det øverste beslutningsorganet til Verdens Helseorganisasjon. Helseforsamlingen finner sted årlig i Geneve, Sveits. Alle medlemsstater i Verdens helseorganisasjon sender delegasjoner til å delta på møtet, deriblant Norge. De overordnede funksjonene til Verdens helseforsamling er å beslutte organisasjonens politikk, utnevne generalsekretær, og arbeide med pågående helsepolitiske saker. Verdens helseforsamling legger dermed rammene til de helsepolitiske prioriteringene og politikken til FN.

Ungdomsdelegaten deltar i delegasjonen til Helse- og omsorgsdepartementet, og får også taletid i forsamlingen.  

World Urban Forum (WUF) 

World Urban Forum ble etablert av FN i 2001 for å arbeide med et av de viktigste temaene for fremtiden: hurtig urbanisering og dets påvirkning på byer, lokalsamfunn, overbefolkning og miljø og klima. Forumet arbeider fortløpende med politisk utforming av byer og lokalsamfunn som sikrer gode og likeverdige levekår i alle områder av verden, samt hvilke utfordringer og muligheter urbanisering gir for dagens samfunn.

Ungdomsdelegaten til WUF jobber tett med – og er del av delegasjonen – Kommunal- og distriktsdepartementet, og bidrar blant annet med å ivareta unges synspunkter i byutvikling.  

Commission on the Status of Women (CSW) 

FNs kvinnetoppmøte jobber ekslusivt med å fremme likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners stilling i verden. Kommisjonen arbeider også med å overvåke og dokumentere jenter og kvinners levekår i hele verden. De utformer også globale standarder for likebehandling og anti- diskriminering. Kommisjonen møtes hvert år. Her gjennomgår de status og fremgang for kvinner det siste året, samt arbeider med nye temaer hvert år. 

Ungdomsdelegaten er del av delegasjonen, får vanligvis tale til forsamlingen og bidrar aktivt med politikkutforming og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon på kvinners kår.  

FNs resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet.  

I 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet (UNSCR 2250). Den forteller at ved å inkludere ungdom i fredsprosesser så blir både selve prosessen bedre og freden blir sterkere og varer lenger. Dette betyr at reell og meningsfull ungdomsmedvirkning gjør verden til et bedre sted. Vi jobber for at resultatene fra denne resolusjonen blir implementert i alle politiske prosesser. Norge har nå et sete i sikkerhetsrådet, og det forventes at Norge prioriterer resolusjonen i arbeidet der.  

 

Tidligere ungdomsdelegater Margrete Bjørge Katanasho og Jarle Aarbakke Tollaksen sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Foto: UN Photo/Kim Haughton

FN- akkreditering til medlemsorganisasjonene våre (ECOSOC)

I 2017 fikk LNU innvilget konsultativ status i ECOSOC (FNs økonomiske og sosiale råd). Dette gir LNU tilgang til en rekke FN-møter som anerkjent sivilsamfunnsorganisasjon. Medlemsorganisasjonene til LNU kan søke om å få bruke denne akkrediteringen til FN-møter de selv ønsker å delta på. 

Forespørsel om å bruke LNU sin akkreditering kan sendes til politisk rådgiver for internasjonale spørsmål i LNU. Representanter som akkrediteres til FN-møter gjennom LNU forplikter seg til å følge LNUs etiske retningslinjer og prinsipprogram. 

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351

FNs ungdomsdelegatprogram

Vil du lære mer om FNs ungdomsdelegatsordning og hvordan FN jobber for at alle land skal ha ungdomsdelegater i sine delegasjoner? Les mer om arbeidet her!